รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
46 2565 อิทธิพลความเชื่อของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
47 2565 อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
48 2565 ส้วมในสถานศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะการเรียนรู้ของเด็ก
ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
49 2565 สีย้อมธรรมชาติจากส่วนประกอบของกล้วยไข่: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
50 2565 สมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดกำแพงเพชร
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อ.มาณพ ต้นเคน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
51 2565 สภาพสุขาภิบาลและคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นางสุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
รศ.วชิระ สิงห์คง
ประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 29/05/2022 ถึง วันที่ 28/05/2023 0.2
52 2565 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกจากเปลือกกล้วยหักมุกและคุณสมบัติทางเคมี
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
53 2565 ศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
54 2565 ลักษณะทางกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
อ.นพรัตน์ ไชยวิโน
ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
55 2565 รถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
ดร.วีระพล พลีสัตย์
ดร.อิทธิพล เหลาพรม
ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
56 2565 มุมมองความรัก ในบทเพลงของต่าย อรทัย
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
57 2565 พิธีเซอท่อโท่ (ส่งนก) ชาวปกากะญอ หมู่ที่ 2 บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
58 2565 พิธีกี้จือลาขุ (มัดมือ) ชาวปกากะญอ หมู่บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
59 2565 พิธีกรรมนางกวักของไทลาวคั่ง หมู่บ้านหนองเหมือด หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
60 2565 พิธีกรรมการเลี้ยงควายธนู หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
61 2565 พัฒนาทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาจีนพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย 4-6 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
อ.เทพกาญจนา เทพแก้ว
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
62 2565 พฤติกรรมการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
63 2565 พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทร้านริมบาทวิถีของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
64 2565 ผลของการใช้นวัตกรรมเพลงออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
อ.สุภาพร ปรารมย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
65 2565 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
66 2565 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อที่มีต่อความสามารถทางการสื่อสารของเด็กปฐมวัย
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
67 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริงที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
68 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบละเอียดลออ โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
69 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ในรายวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
70 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัย เป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ในรายวิชาทัศนศิลป์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรงธรรม
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
71 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดยืดหยุ่นโดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค K-W-D-L ในรายวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
72 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดคล่อง โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
73 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดคล่อง โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิค TGTในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทรงธรรม
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
74 2565 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) รายวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
75 2565 ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ผศ.ศรินญา หวาจ้อย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
76 2565 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
The 8th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2022 Rajabhat Maha Sarakham University Maha Sarakham | Thailand | 18 March 2022 วันที่ 18/03/2022 ถึง วันที่ 18/03/2022 0.2
77 2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
78 2565 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ อุปโภค บริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
79 2565 บ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
80 2565 นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
อ.สุภาพร ปรารมย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
81 2565 คุณค่าทางโภชนาการของคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช : วิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่าพุทราอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2023 0.2
82 2565 ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมในวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.อมรา ศรีแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
83 2565 ความเชื่อของคนตั้งครรภ์ หมู่ที่ 5 บ้านนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
84 2565 ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำและการลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างโดยการล้างครก
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
นางสุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
ประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 29/05/2022 ถึง วันที่ 28/05/2023 0.2
85 2565 ความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว ในตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
86 2565 การใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดภาษาพาเพลินเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
87 2565 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
88 2565 การแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
89 2565 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ส 30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งรูปแบบ On-Site และ Online โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.เกรียงไกร กันตีมูล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
90 2565 การเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้สารในการเจริญเติบโตต่างกัน
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>