รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
46 2566 การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์ระบบประสาทสำหรับนักศึกษาพยาบาล
อ.ตุลนาฒ ทวนธง
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2566 วันที่ 01/08/2023 ถึง วันที่ 31/08/2023 0.6
47 2566 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ ผ้าปักชาวเขา จังหวัดกำแพงเพชร
อ.สุทธีรา คำบุญเรือง
วารสารพิกุล วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.6
48 2566 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตอะโวคาโด หมู่บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ดร.ศุภมาส ผกากาศ
วารสารวิจัยวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 30/08/2023 0.6
49 2566 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนวัชรวิทยา
อ.ชลธิชา สว่างไตรภพ
วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566) วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 31/08/2023 0.6
50 2566 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการคิดวิเคราะห์โดยใช้นิทานอีสปสำหรับผู้เรียน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. 5 (3), 789-800.
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
วารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.6
51 2566 การพัฒนาทักษะการฟังและพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยสื่อมัลติมีเดีย
ดร.เทพกาญจนา เทพแก้ว
วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2566) วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 31/08/2023 0.6
52 2566 การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรคนพิการตำบลแม่ตาว ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ.ธนัชพร หาได้
อ.สันติ คู่กระสังข์
อ.ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE FOR LOCAL RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY) วันที่ 01/04/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.6
53 2566 การพัฒนาชุดฝึกอบรมสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
วารสารสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา, 13(2). (ก.ค.- ธ.ค. 2566). 1-15. (TCI ฐาน 2) วันที่ 01/07/2023 ถึง วันที่ 31/12/2023 0.6
54 2566 การประเมินช่องโหว่ระบบงานทะเบียนโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ Kali Linux V. 2022.1 ร่วมกับเทคนิคการป้องกันการคุกคามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.6
55 2566 การประยุกต์ใช้ห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงกับการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน
อ.สมหญิง กัลป์เจริญศรี
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น วันที่ 01/05/2023 ถึง วันที่ 31/05/2023 0.6
56 2566 กระบวนการจัดการชุมชนในการเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่ากันชนพื้นที่อนุรักษ์ใน เขตภาคเหนือ ประเทศไทย
ดร.ยุชิตา กันหามิ่ง
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566 วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/06/2023 0.6
57 2566 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงของหมู่บ้านปูเต้อ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อ.ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร
รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 “การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 01/02/2023 ถึง วันที่ 04/02/2023 0.2
58 2566 วิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ธุรกิจร้านกาแฟ
สาวิตรี พรหมรักษา
ประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งท่ี 3 วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
59 2566 ผลของแสงและองค์ประกอบอาหารต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้เอื้องเงินในสภาพปลอดเชื้อ.
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
น.ส.หนึ่งฤทัย จักรศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14, (น. 718-725). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25/05/2023 ถึง วันที่ 26/05/2023 0.2
60 2566 ผลของสูตรอาหารต่อการเจริญและพัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้สิงโตขยุกขยุย (Bulbophyllum dayanum Rchb.f.) ในสภาพปลอดเชื้อ.
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14, (น. 711-717). พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25/05/2023 ถึง วันที่ 26/05/2023 0.2
61 2566 ผลของการใช้วิธีการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
งานประชุมระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
62 2566 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง พลังงานความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 5, วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566. วันที่ 28/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 0.2
63 2566 ผลกระทบของการหย่าร้างผู้หญิงในกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง บนฐานความเชื่อและพิธีกรรม กรณีศึกษาบ้านใหม่ดินแดง ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
อ.สุทธีรา คำบุญเรือง
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
ดร.ณัฐพล บ้านไร่
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 วันที่ 01/02/2023 ถึง วันที่ 04/02/2023 0.2
64 2566 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของนักบัญชีในสำนักงานบัญชี เขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
สาวิตรี พรหมรักษา
ดร.เอกวินิต พรหมรักษา
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 วันที่ 22/03/2023 ถึง วันที่ 22/03/2023 0.2
65 2566 การสร้างชุดองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนแนวทางการลดความเสี่ยงภัยคุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชนโดยบูรณาการองค์ความรู้จากชุมชนและองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศ
อ.บัญชา วัฒนาทัศนย์
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
Payap University and UNRN Research Symposium 2023 วันที่ 10/02/2023 ถึง วันที่ 10/02/2023 0.2
66 2566 การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การประหยัดพลังงานในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพวัลย์
นายมนตรี ประชุม
รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ
น.ส.บวรลักษณ์ แสงกล้า
การศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การประหยัดพลังงานในอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 30/08/2023 ถึง วันที่ 30/08/2023 0.2
67 2566 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
68 2566 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
69 2566 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม เรื่องคำศัพท์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
70 2566 การศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงภัยคุกคามคุณภาพชีวิตจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ของประชาชนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ.บัญชา วัฒนาทัศนย์
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
Payap University and UNRN Research Symposium 2023 วันที่ 10/02/2023 ถึง วันที่ 10/02/2023 0.2
71 2566 การรับรู้ การเข้าถึง และความต้องการเกี่ยวกับสิทธิอนามัย เจริญพันธุ์ของผู้หญิงในจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
72 2566 การพัฒนาเครื่องหั่นแท่งข้าวเกรียบสมุนไพรหญ้าเอ็นยืดเพื่อใช้ในสินค้า OTOP ของกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดภัยในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.อานนท์ วงษ์มณี
ผศ.ดร.อนัน หยวกวัด
วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" วันที่ 27/05/2023 ถึง วันที่ 27/05/2023 0.2
73 2566 การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
งานประชุมระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
74 2566 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การวัดความยาวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
75 2566 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
การประชุม วิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ใน รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
76 2566 การบริหารภาครัฐและการปกครองทางสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษา การสร้างความผูกพันการบริหารงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.อนัน หยวกวัด
รศ.ดร.สฤษณ์ พรมสายใจ
วารสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" วันที่ 27/05/2023 ถึง วันที่ 27/05/2023 0.2
77 2566 กลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงของกระต่าย พรรณิภา
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
อ.ศศิกัญชณา บุญนาค
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3 วันที่ 15/03/2023 ถึง วันที่ 15/03/2023 0.2
78 2566 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์รูปแบบ 24^x+ 4^y= z^2 และ 35^x+ 4^y= z^2
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ผศ.พัชรา ม่วงการ
Journal of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.1
79 2566 Well-being: An Important Determinant to Students’ Learning and Academic Achievement
ผศ.ดร.ศุภรดา สุขประเสริฐ
International Journal Of Arts Humanities And Social Sciences Studies วันที่ 01/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 0.1
80 2566 An investigation of learners’ and instructors’ perception of online instruction and effectiveness during Covid-19 Era: A Case of Thailand.
ผศ.ดร.ศุภรดา อันชุนดา
International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research (IJMCER) ISSN: 2581-7027 ||Volume|| 5 ||Issue|| 4 ||Pages 18-28 ||2023|| วันที่ 01/09/2023 ถึง วันที่ 31/10/2023 0.1
81 2566 การพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อ.ศศิกัญชณา บุญนาค
วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/04/2023 0
82 2565 พลังงานทดแทน
รศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ตำรา พลังงานทดแทน วันที่ 15/12/2022 ถึง วันที่ 15/12/2022 1
83 2565 The Development of an Ontology for Thai’s Indigenous Rice Knowledge in Thailand
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสาร Journal of Library & Information Studies: (SCOPUS Q4). วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
84 2565 Potential of Village Health Volunteers (VHVs) in Preventing COVID-19 in Rural Thailand
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Journal of Pharmaceutical Negative Results ¦ Volume 13 ¦ Issue 4 ¦ 2022 วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
85 2565 Optimization of Ultrasonic-Assisted Bioactive Compound Extraction from Green Soybean (Glycine max L.) and the Effect of Drying Methods and Storage Conditions on Procyanidin Extract
ดร.เอนก หาลี
Foods, Volume 11, Issue 12 (June-2 2022) – 152 articles วันที่ 02/06/2022 ถึง วันที่ 02/06/2022 1
86 2565 On Bd-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 2, 731–737 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
87 2565 On an Open Problem in Complex Valued Rectangular b-Metric Spaces with an Application
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Science & Technology Asia, Vol.27 No.2 (April-June 2022), 78-83 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
88 2565 New derivations of d-algebras based on endomorphisms
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 3, 1025–1032 (SCOPUS) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 1
89 2565 Management of local knowledge to develop silverware products into a contemporary identity of the Mien Ethnic Group in Kamphaeng Phet, Thailand
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
Kasetsart Journal of Social Sciences Kasetsart University Research and Development Institute, KURDI, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 662 5795548, Fax. 662 5611474 E-mail: kjss@ku.th วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
90 2565 Influence of peanut hairy root cultivars on prenylated stilbenoid production and the response mechanism for combining the elicitors of chitosan, methyl jasmonate, and cyclodextrin
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
Planta, 256, 32 (2022). https://doi.org/10.1007/s00425-022-03946-8 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/07/2022 1
จำนวน: 1267 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 557.10
<< Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>