รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
856 2561 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
เมธี มธุรส
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
857 2561 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
ประพล จิตคติ
ศิริพร โสมคำภา
อนุธิดา เพชรพิมูล
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
อนันธิตรา ดอนบันเทา
คุณัญญา เบญจวรรณ
ภาคบรรยาย Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
858 2561 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย
พิษณุ บุญนิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 29/09/2018 ถึง วันที่ 29/09/2018 0.2
859 2561 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
อมรา ศรีแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
860 2561 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก (Active Learning)ในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
861 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ธารณา สุวรรณเจริญ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
862 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
มานพ ศรีเทียม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
863 2561 การพัฒนาแบบจำลองระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยเวลาและอุณหภูมิ
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
864 2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้ำแร่
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
865 2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเหล็กในตัวอย่างน้ำแร่
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
866 2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้ำแร่
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
867 2561 การพัฒนาเครื่องฉลุลายเปลือกหอยกาบของกลุ่มบ้านแม่นารี หมู่ 5 ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
อานนท์ วงษ์มณี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
868 2561 การพัฒนาสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ แบบไมโครสตริปไลน์ ที่มีสตับจูนสำหรับการใช้งานในการสื่อสาร WLAN
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
869 2561 การพัฒนารูปแบบลวดลาย เพื่อนำมาตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยผักตบชวา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
สฤษณ์ พรมสายใจ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
870 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีวิจัย เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างมีวิจารณญาณในวิชาภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/01/2018 0.2
871 2561 การพัฒนาระบบยืม-คืน อุปกรณ์ครุภัณฑ์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
ศรินญา หวาจ้อย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
872 2561 การพัฒนาระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ำของเกษตรกร ผู้ทำไร่มันสำปะหลังระบบน้ำหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อานนท์ วงษ์มณี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
873 2561 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต์รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก
เฉลิม ทองจอน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
874 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตำบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
875 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR
ปราณี เลิศแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
876 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ยุทธนา พันธ์มี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
877 2561 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ .แม่หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
วีรวรรณ แจ้งโม้
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
878 2561 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแปรูปจากกล้วย ในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร กรณีศึกษา ร้านต้นกล้วย
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
879 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
880 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศรินญา หวาจ้อย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
881 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 也 กับ 就กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นุชจรีย์ สีแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
882 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ ใฝ่เรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
883 2561 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
ปรีชาภรณ์ ขันบุรี
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
884 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัทอักษรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
885 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน
มงคล มณฑลศิริ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
886 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ รายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
887 2561 การพัฒนาทักษะการสร้างคำโดยใช้แบบฝึกทักษะคำประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังบัว ปีการศึกษา 2560
จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
888 2561 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับนักเรียนโครงการ สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยา
ยุติธรรม ปรมะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
889 2561 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
890 2561 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
พบพร เอี่ยมใส
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
891 2561 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายตะกร้าแฮนด์เมดของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ธัญรดี บุญปัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
892 2561 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
893 2561 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง
ถิรวิท ไพรมหานิยม
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
894 2561 การพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ำสำหรับชุมชนในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
อานนท์ วงษ์มณี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
895 2561 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
896 2561 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
897 2561 การพัฒนาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (Auto Fight)ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด
นงลักษณ์ จิ๋วจู
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
พรรษพร เครือวงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
898 2561 การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
รัชนีวรรณ บุญอนนท์
วชิรวิทย์ กรรณิกา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
899 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนของโพลยากับเทคนิคเพื่อนคู่คิด
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 (AMM 2018) วันที่ 03/05/2018 ถึง วันที่ 05/05/2018 0.2
900 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>