รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
901 2561 การตรวจสอบสารฟอร์มาลีนโดยใช้อุปรกณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
902 2561 การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดาบูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะ บนพื้นฐานความสัมพันธ์
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
903 2561 การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดาบูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะ บนพื้นฐานความสัมพันธ์
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
มนตรี ใจแน่น
พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
904 2561 การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมของเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD ครั้งที่ 17 วันที่ 28-31 มกราคม 2561 วันที่ 28/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.2
905 2561 การดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
906 2561 การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
อรทัย บุญเที่ยง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
907 2561 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
908 2561 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
909 2561 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
910 2561 การจัดการโซ่อุปาทานยางพาราในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 07/08/2018 ถึง วันที่ 08/08/2018 0.2
911 2561 การจัดการโซ่อุปทานการเลี้ยงสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง
ธงเทพ ชูสงฆ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
912 2561 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับ นักศึกษาปริญญาตรี
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2561 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
913 2561 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
914 2561 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
915 2561 การจัดการเรียนรู้แบบ TAI ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
916 2561 การจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาร้าน M-STORE อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
917 2561 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรายวิชาหลักการลงทุน และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ศิริพร โสมคำภา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
918 2561 การควบคุมแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน กรณีศึกษาโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
919 2561 การกำจัดสารละลายโครเมียม (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน
ปรีชา ปัญญา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
920 2561 กลไกการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปส้มโอ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
921 2561 กลยุทธ์ในการดำรงชีพของแรงงานผู้ไร้ที่ดินในไร่มันสำปะหลัง บ้านหัวทุ่งน้อย ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
922 2561 กระบวนการเป็นผู้นำแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขากรณีศึกษา
โอกามา จ่าแกะ
การประชุมวิชาการรัฐประศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มีนาคม 2561 วันที่ 23/03/2018 ถึง วันที่ 23/03/2018 0.2
923 2561 PDCA ว่าด้วยการประยุกต์ใช้สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
924 2560 The Benefits of the Proprioceptive Method Used in Learning English via Facebook by Thai Government Officials
อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
English Language Teaching, Vol 10, No. 8, 2017 วันที่ 17/06/2017 ถึง วันที่ 12/07/2017 1
925 2560 Partial Purification and Comparison of Precipitation Techniques of Pyruvate Decarboxylase Enzyme
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
Chiang Mai Journal of Science ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 วันที่ ถึง วันที่ 1
926 2560 New method for finding the determinant of a matrix
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Chamchuri Journal of Mathematics Vol. 9 (December 2017), pp. 1 – 12. วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 1
927 2560 Enchancement of stilbene compounds and anti-inflammatory activity of methyl jasmonate and cyclodextrin elicited peanut hairy root culture
ธนากร วงษศา
วารสารวิชาการ Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) SCImago Journal Rank (SJR) และ SCOPUS วันที่ 03/07/2017 ถึง วันที่ 27/09/2017 1
928 2560 An instructional design model with the cultivating research-based learning strategies for fostering teacher students’ creative thinking abilities
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
Educational Research and Reviews วันที่ 10/08/2017 ถึง วันที่ 10/08/2017 1
929 2560 แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สมชัย วงษ์นายะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
930 2560 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
วรพรรณ ขาวประทุม
กัลยารัตน์ มาลาศรี
Veridian E-Journal, Silpakorn University วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/04/2017 0.8
931 2560 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อใจผูกพันกับงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานของธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
932 2560 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
พธูรำไพ ประภัสสร
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – ตุลาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/10/2017 0.8
933 2560 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
934 2560 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเสี่ยงภัยแล้ง ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 23 (2), 64-80 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
935 2560 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร
สุภาภรณ์ หมั่นหา
การันต์ เจริญสุวรรณ
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
936 2560 จริยธรรมนักศึกษาและแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา
ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
937 2560 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacterxylinum TISTR 975 จากน้ำมะม่วง
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40(2) : 257-268 (2560) TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/04/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
938 2560 การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน 15 ชนิด
เอนก หาลี
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40(2) : 283-293 (2560) TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/04/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
939 2560 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นของชุมชน ตำบลนาบ่อคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ราตรี สิทธิพงษ์
ชาลี ตระกูล
วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/09/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
940 2560 การพัฒนาโปรแกรมตรวจกระดาษค าตอบปรนัยแบบเลือกตอบด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
941 2560 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/04/2017 0.8
942 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
รัชนีวรรณ บุญอนนท์
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม –ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
943 2560 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและชายขอบ ภูมิภาคตะวันตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 วันที่ 01/04/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
944 2560 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วิษณุ บัวเทศ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
945 2560 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>