รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
901 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
902 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภมูิศาสตร์ เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตร์และ เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วรพรรณ ขาวประทุม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
903 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
904 2561 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกและไม่เพาะงอก
ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
905 2561 ผลของจัดการเรียนการรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ศรวัส ศิริ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
906 2561 ผลของกำลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟ โดยเครื่องไมโครเวฟ
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
907 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำ และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประภัสสร กลีบประทุม
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
908 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
909 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชลชลิตา กมุทธภิไชย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
910 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานที่มีต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การันต์ เจริญสุวรรณ
สุภาภรณ์ หมั่นหา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
911 2561 ผลการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หัวข้อข่าว รายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ชุติมา สังวรินทะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
912 2561 ผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กษมา สุรเดชา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
913 2561 ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต กับการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือที่มีต่อความรู้ และทักษะการรำกระบี่กระบอง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
914 2561 ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และการตระหนักรู้ตนเอง เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
915 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่1/3
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
เพ็ญนภา บูลย์ประมุข
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
916 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
917 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอสมการ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
918 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรบ้านนครชุม
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
919 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (LT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
920 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคSTAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
921 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษร ภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นันทิวัน อินหาดกรวด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
922 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการตลาด สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เพชรา บุดสีทา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
923 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการทำงาน เป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
924 2561 ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
925 2561 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนาข้าวอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
ประจักษ์ กึกก้อง
ธัญรดี บุญปัน
ณัฐพล วรรณ์สุทธะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
926 2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ปรียานุช พรหมภาสิต
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
927 2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกำแพงเพชร
นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
928 2561 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
929 2561 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำเต้าหู้ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
930 2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
931 2561 ปัจจัยการไม่จัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่บ้านไหล่ท่า หมู่ที่ 3 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่ 4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
932 2561 ประโยชน์จากการเรียนรู้วิชาปฏิบัติกีตาร์คลาสสิคจากการเรียนการสอนแบบปฏิบัติเดี่ยว
มุทิตา นาคเมือง
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561 วันที่ 23/03/2018 ถึง วันที่ 23/03/2018 0.2
933 2561 ประเมินโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเพื่อรองรับ การประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
934 2561 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ธีรศิลป์ กันธา
มัลลิกา ทองเอม
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
935 2561 บทบาทสตรีสูงอายุในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวกรณีศึกษากลุ่มพานพุ่ม หมู่บ้านมอมะนาว ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ธวชินี ลาลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
936 2561 บทบาทของวัดต่อกลุ่มทอผ้ามัดหมี่: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้ามัดหมี่นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD ครั้งที่ 17 วันที่ 28-31 มกราคม 2561 วันที่ 28/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.2
937 2561 นางในวรรณคดีไทยสู่งานสร้างสรรค์ชุดหางเครื่องประยุกต์ กรณีศึกษา วงดนตรีลูกทุ่งรุ่งทิพย์ จังหวัดกำแพงเพชร
ธนกิจ โคกทอง
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
938 2561 ทุนทางสังคมกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
พิษณุ บุญนิยม
กล้าณรงค์ สุทธิรอด
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 วันที่ 09/09/2018 ถึง วันที่ 09/09/2018 0.2
939 2561 ทุนทางสังคม หลักเศรษฐกิจพอเพียง การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณี และการใช้ศิลปวัฒนธรรมจากแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก สู่การพัฒนาความเข็มแข็ง ของชุมชนของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
พบพร เอี่ยมใส
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
940 2561 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกกล้วยไข่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกรณีศึกษาตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
อ.อนันธิตรา ดอนบันเท่า
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
941 2561 ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และอินฟราเรด
ไพโรจน์ เอกอุฬาร
ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
942 2561 ค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2
ยุภาดี ปณะราช
อุไรวรรณ ปานทโชติ
Annual Meeting in Mathematics 2018 วันที่ 03/05/2018 ถึง วันที่ 05/05/2018 0.2
943 2561 คุณสมบัติทางกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิก และเบต้าแคโรทีนของ สบู่ก้อนข้าวกล้องงอกผสมน้าผึ้ง
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจาปี พ.ศ. 2561 วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.2
944 2561 คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
วีรวรรณ แจ้งโม้
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
945 2561 ความสามารถเชิงพลวัต การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ และความสามารถทางการแข่งขัน
พิมกาญดา จันดาหัวดง
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
จำนวน: 1348 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 572.60
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>