รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
901 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กล่มุสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิด CCR
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
902 2561 การพัฒนาการจัดลำดับสินค้าด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี กรณีศึกษา ร้านโอทอป อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ธัชชัย ช่อพฤกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
903 2561 การพัฒนากระบวนการหมุนเวียนน้ำในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบระบบกั้นน้ำ
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
904 2561 การพยากรณ์ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
ธีรศิลป์ กันธา
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
905 2561 การผลิตกล้วยไข่อบกรอบด้วยวิธีทำแห้งแบบโฟม-เมท
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
906 2561 การปรับปรุงสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับจูนแบบง่าม โดยระเบียบวิธี FDTD สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
907 2561 การปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง GMC(1,N) และการประยุกต์ใช้
วันวิสา พวงมาลัย
จิรพงค์ พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
908 2561 การประเมินโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้จัดทำบัญชีกรณีศึกษา:สำนักงานบัญชีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
909 2561 การประเมินความรุนแรงของการถูกเผาไหม้ในพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
910 2561 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Narrow Band Internet of Thing ในการสร้างต้นแบบ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
911 2561 การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ จังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
912 2561 การตรวจสอบสารฟอร์มาลีนโดยใช้อุปรกณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
913 2561 การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดาบูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะ บนพื้นฐานความสัมพันธ์
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
914 2561 การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดาบูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะ บนพื้นฐานความสัมพันธ์
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
มนตรี ใจแน่น
พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
915 2561 การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมของเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD ครั้งที่ 17 วันที่ 28-31 มกราคม 2561 วันที่ 28/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.2
916 2561 การดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
917 2561 การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
อรทัย บุญเที่ยง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
918 2561 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
919 2561 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
920 2561 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
921 2561 การจัดการโซ่อุปาทานยางพาราในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 07/08/2018 ถึง วันที่ 08/08/2018 0.2
922 2561 การจัดการโซ่อุปทานการเลี้ยงสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง
ธงเทพ ชูสงฆ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
923 2561 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ สําหรับ นักศึกษาปริญญาตรี
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2561 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
924 2561 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
925 2561 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
926 2561 การจัดการเรียนรู้แบบ TAI ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
927 2561 การจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาร้าน M-STORE อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
928 2561 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรายวิชาหลักการลงทุน และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ศิริพร โสมคำภา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
929 2561 การควบคุมแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน กรณีศึกษาโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
930 2561 การกำจัดสารละลายโครเมียม (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน
ปรีชา ปัญญา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
931 2561 กลไกการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปส้มโอ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามัคคีโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
932 2561 กลยุทธ์ในการดำรงชีพของแรงงานผู้ไร้ที่ดินในไร่มันสำปะหลัง บ้านหัวทุ่งน้อย ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
933 2561 กระบวนการเป็นผู้นำแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขากรณีศึกษา
โอกามา จ่าแกะ
การประชุมวิชาการรัฐประศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 23 มีนาคม 2561 วันที่ 23/03/2018 ถึง วันที่ 23/03/2018 0.2
934 2561 PDCA ว่าด้วยการประยุกต์ใช้สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
935 2560 The Benefits of the Proprioceptive Method Used in Learning English via Facebook by Thai Government Officials
อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
English Language Teaching, Vol 10, No. 8, 2017 วันที่ 17/06/2017 ถึง วันที่ 12/07/2017 1
936 2560 Partial Purification and Comparison of Precipitation Techniques of Pyruvate Decarboxylase Enzyme
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
Chiang Mai Journal of Science ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 วันที่ ถึง วันที่ 1
937 2560 New method for finding the determinant of a matrix
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Chamchuri Journal of Mathematics Vol. 9 (December 2017), pp. 1 – 12. วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 1
938 2560 Enchancement of stilbene compounds and anti-inflammatory activity of methyl jasmonate and cyclodextrin elicited peanut hairy root culture
ธนากร วงษศา
วารสารวิชาการ Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) SCImago Journal Rank (SJR) และ SCOPUS วันที่ 03/07/2017 ถึง วันที่ 27/09/2017 1
939 2560 An instructional design model with the cultivating research-based learning strategies for fostering teacher students’ creative thinking abilities
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
Educational Research and Reviews วันที่ 10/08/2017 ถึง วันที่ 10/08/2017 1
940 2560 แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สมชัย วงษ์นายะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
941 2560 แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนบ้านลำมะโกรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จังหวัดกำแพงเพชร
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
วรพรรณ ขาวประทุม
กัลยารัตน์ มาลาศรี
Veridian E-Journal, Silpakorn University วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/04/2017 0.8
942 2560 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อใจผูกพันกับงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานของธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
943 2560 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
พธูรำไพ ประภัสสร
วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – ตุลาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/10/2017 0.8
944 2560 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
945 2560 ภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเสี่ยงภัยแล้ง ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 23 (2), 64-80 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>