รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
946 2560 ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร
สุภาภรณ์ หมั่นหา
การันต์ เจริญสุวรรณ
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
947 2560 จริยธรรมนักศึกษาและแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา
ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
948 2560 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacterxylinum TISTR 975 จากน้ำมะม่วง
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40(2) : 257-268 (2560) TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/04/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
949 2560 การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน 15 ชนิด
เอนก หาลี
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40(2) : 283-293 (2560) TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/04/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
950 2560 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นของชุมชน ตำบลนาบ่อคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ราตรี สิทธิพงษ์
ชาลี ตระกูล
วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/09/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
951 2560 การพัฒนาโปรแกรมตรวจกระดาษค าตอบปรนัยแบบเลือกตอบด้วยวิธีการประมวลผลภาพ
ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
952 2560 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/04/2017 0.8
953 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร
รัชนีวรรณ บุญอนนท์
วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม –ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
954 2560 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและชายขอบ ภูมิภาคตะวันตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 วันที่ 01/04/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.8
955 2560 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วิษณุ บัวเทศ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.8
956 2560 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
957 2560 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สมชัย วงษ์นายะ
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/05/2017 ถึง วันที่ 31/08/2017 0.8
958 2560 The Activity Model of Cultivate Characteristics of Thai’s Early Childhood Teacher at Early Childhood Centers Under The Local Organization
สุณี บุญพิทักษ์
อรทัย บุญเที่ยง
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.8
959 2560 Burned Area Assessment Using BAMS: A Case Study of Upper Northern Region, Thailand.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
Suranaree J. Sci. Technol, 24 (3), 327-342. วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 30/09/2017 0.8
960 2560 Acyclovir Antiviral Drug Cocrystal with Theophylline: Screening Experimental and Physical Characteristic
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.8
961 2560 เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด
อนุชา พวงผกา
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วารสารพิกุล ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 0101/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
962 2560 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Pseudomonas sp. เพื่อยับยั้งโรคแคงเกอร์
นิภัชราพร สภาพพร
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2016 0.6
963 2560 สังคมเกมออนไลน์สู่สังคมแห่งความเป็นจริง
ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/05/2017 0.6
964 2560 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และความพึงพอใจของสบู่ว่านหางจรเข้ผสมน้ำผึ้ง: สมุนไพรพญาไพร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ณัฐภาณี บัวดี
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/06/2017 0.6
965 2560 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การดูดซับสารโครเมียม ( VI ) ปริมาณค่า pH และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสบู่ชาร์โคลไม้ไผ่
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ปรีชา ปัญญา
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
966 2560 ระบบสารสนเทศจัดการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุรินทร์ เพชรไทย
พินิต มณีเขียว
อนุวัฒน์ แนไพร
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2016 0.6
967 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacter sp.และทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการหมัก
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 5(1) : 91-103 (2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
968 2560 ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนซ์
ดร.อิทธิพล เหลาพรม
สมโภชน์ วงษ์เขียด
ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนช์ วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.6
969 2560 คุณลักษณะบางประการของปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวพื้นเมืองของไทยสายพันธุ์ต่างๆ
แดนชัย เครื่องเงิน
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
970 2560 กินดีสำหรับสุขภาพดีในศตวรรษที่ 21
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
971 2560 การใช้ประโยชน์พืชอาหารในป่าชุมชนบ้านหนองหัวควายจังหวัดกำแพงเพชร
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 2560 (TCI กลุ่ม 2) วันที่ ถึง วันที่ 0.6
972 2560 การศึกษาปริมาณแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยสีท ในดินปลูกกล้วยไข่ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
973 2560 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
ประพัชร์ ถูกมี
วารสารพิกุล ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
974 2560 การศึกษาการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ
ระมัด โชชัย
พรเพ็ญ โชชัย
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
975 2560 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำย่อย จังหวัดกำแพงเพชร
นพรัตน์ ไชยวิโน
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
นเรศ ขำเจริญ
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
976 2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการตลาดสดแสงเจริญ
กีรศักดิ์ พะยะ
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
977 2560 กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ชาลี ตระกูล
เรขา อรัญวงศ์
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
978 2560 Size Dependence of Geometric Structures and Electronic Properties of 3-Bromopyridine N-Oxide Investigated by Density Functional Theory Molecular Dynamic Simulations
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Journal of Materials Science and Applied Energy (TCI กลุ่ม 2) วันที่ ถึง วันที่ 0.6
979 2560 The Foreseeable Impact of SEZs Development: Perspectives from Local Actors in Trat Province, Thailand
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
980 2560 The Chemical and Physical Properties of Kluay Khai Film
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
981 2560 The characteristics of good childhood teachers of Childcare Development Center under Local Organization
สุณี บุญพิทักษ์
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-Oneวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ 15/03/2017 ถึง วันที่ 17/03/2017 0.4
982 2560 Sufficiency Economy under the Royal Initiatve of His Majesty the King: Administration to best practices
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ปรียานุช พรหมภาสิต
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-One วันที่ ถึง วันที่ 0.4
983 2560 Study Quantity of Potassium in the Soil Convert the Banana Musa (AA group) ‘KluaiKhai’,Mueang Diatrict, Kamphaeng Phet Province, Thailand.
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-Oneวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ 15/03/2017 ถึง วันที่ 17/03/2017 0.4
984 2560 Spatial Distribution of Burned Area and MODIS Hotpot in Chiang Mai Province, Thailand
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
The 1st International Conference on Mechanical, Electrical and Medical Intelligent System, November, 29-30 to December 1st, 2017 วันที่ 29/11/2017 ถึง วันที่ 01/12/2017 0.4
985 2560 Preparation and Characterization of Al-doped ZnO Particle for Antibiotic Materials Application
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) ที่เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ 10/05/2017 ถึง วันที่ 12/05/2017 0.4
986 2560 Increasing Cassava Yield in Kamphaeng Phet Province using Research Synthesis, Community Communication, and Geographic Information Systems
วัลลภ ทองอ่อน
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) ที่เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ 10/05/2017 ถึง วันที่ 12/05/2017 0.4
987 2560 From Theory to Practice: Case Study of Drug Problems Solving of Sub-District Administrative Organizations in Muang District, Kamphangphet
วาสนา อาจสาลิกรณ์
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
988 2560 Finding the Determinant of Complement of Trees with Diameter less than Five
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
989 2560 Determination of Natural Colour from 10 Edible Plants in Kamphaeng Phet Province, Thailand
วสุนธรา รตโนภาส
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ 10/05/2017 ถึง วันที่ 12/05/2017 0.4
990 2560 Contesting “Marginalized Identities” of “Kathoey”Migrant Workers from Northeastern Region In the Transnational Company
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-Oneวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ 15/03/2017 ถึง วันที่ 17/03/2017 0.4
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>