รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
991 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน
มงคล มณฑลศิริ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
992 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ รายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
993 2561 การพัฒนาทักษะการสร้างคำโดยใช้แบบฝึกทักษะคำประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังบัว ปีการศึกษา 2560
จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
994 2561 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับนักเรียนโครงการ สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยา
ยุติธรรม ปรมะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
995 2561 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
996 2561 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
พบพร เอี่ยมใส
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
997 2561 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายตะกร้าแฮนด์เมดของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ธัญรดี บุญปัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
998 2561 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
999 2561 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง
ถิรวิท ไพรมหานิยม
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1000 2561 การพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ำสำหรับชุมชนในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
อานนท์ วงษ์มณี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1001 2561 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1002 2561 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1003 2561 การพัฒนาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (Auto Fight)ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด
นงลักษณ์ จิ๋วจู
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
พรรษพร เครือวงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
1004 2561 การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
รัชนีวรรณ บุญอนนท์
วชิรวิทย์ กรรณิกา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1005 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนของโพลยากับเทคนิคเพื่อนคู่คิด
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 (AMM 2018) วันที่ 03/05/2018 ถึง วันที่ 05/05/2018 0.2
1006 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1007 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กล่มุสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิด CCR
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1008 2561 การพัฒนาการประมาณค่าสูญหายด้วย K-nearest Neighbor แบบขนาน
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
1009 2561 การพัฒนาการจัดลำดับสินค้าด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี กรณีศึกษา ร้านโอทอป อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ธัชชัย ช่อพฤกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1010 2561 การพัฒนากระบวนการหมุนเวียนน้ำในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบระบบกั้นน้ำ
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
1011 2561 การพยากรณ์ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
ธีรศิลป์ กันธา
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
1012 2561 การผลิตกล้วยไข่อบกรอบด้วยวิธีทำแห้งแบบโฟม-เมท
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
1013 2561 การปรับปรุงสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับจูนแบบง่าม โดยระเบียบวิธี FDTD สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1014 2561 การปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง GMC(1,N) และการประยุกต์ใช้
วันวิสา พวงมาลัย
จิรพงค์ พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1015 2561 การประเมินโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้จัดทำบัญชีกรณีศึกษา:สำนักงานบัญชีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
1016 2561 การประเมินความรุนแรงของการถูกเผาไหม้ในพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1017 2561 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Narrow Band Internet of Thing ในการสร้างต้นแบบ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1018 2561 การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ จังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1019 2561 การตรวจสอบสารฟอร์มาลีนโดยใช้อุปรกณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1020 2561 การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดาบูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะ บนพื้นฐานความสัมพันธ์
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
1021 2561 การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมของเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD ครั้งที่ 17 วันที่ 28-31 มกราคม 2561 วันที่ 28/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.2
1022 2561 การดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1023 2561 การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
อรทัย บุญเที่ยง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1024 2561 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1025 2561 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1026 2561 การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ Active Learning สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1027 2561 การจัดการโซ่อุปาทานยางพาราในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 07/08/2018 ถึง วันที่ 08/08/2018 0.2
1028 2561 การจัดการโซ่อุปทานการเลี้ยงสุกรด้วยผักตบชวาตากแห้ง
ธงเทพ ชูสงฆ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1029 2561 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
1030 2561 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TAI ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1031 2561 การจัดการเรียนรู้แบบ TAI ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1032 2561 การจัดการสินค้าคงคลังประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรณีศึกษาร้าน M-STORE อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1033 2561 การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนรายวิชาหลักการลงทุน และการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ศิริพร โสมคำภา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1034 2561 การควบคุมแรงงานในโรงงานผลิตขนมจีน กรณีศึกษาโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1035 2561 การกำจัดสารละลายโครเมียม (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยไคโตซาน
ปรีชา ปัญญา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
จำนวน: 1267 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 557.10
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>