รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
991 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
992 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความมีวินัยในตนเอง หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค CCR เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเพชรนิยม จังหวัดกำแพงเพชร
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
993 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง มุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
994 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อคณิตศาสตร์ และความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
995 2561 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR เรื่อง สมการและการแก้สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
996 2561 การศึกษาผลการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
997 2561 การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวดอกข่างอก
ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
998 2561 การศึกษาทฤษฎีสีในการจับกลุ่มสีผ้าขาวม้า กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
999 2561 การศึกษาต้นทุนการเพาะปลูกมันสำปะหลัง กรณีศึกษา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1000 2561 การศึกษาดัชนีเน้นภาพพืชพรรณหลายช่วงเวลาจากข้อมูล MODIS สำหรับติดตามพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1001 2561 การศึกษาคุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์น้ำแร่ จากบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร
ไพโรจน์ เอกอุฬาร
ปรัชญา ชะอุ่มผล
รัชนี นิธากร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
นพรัตน์ ไชยวิโน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1002 2561 การศึกษาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังจากครอบครัว กรณีศึกษาบ้านแคทอง ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1003 2561 การศึกษาความสอดคล้องของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ หลักการ Search Engine Optimization (SEO)
กนกวรรณ เขียววัน
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
จินดาพร อ่อนเกตุ
วันเฉลิม พูนใจสม
อรปรียา คำแพ่ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1004 2561 การศึกษาการสกัดสารและทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นของพืชสมุนไพรบางชนิด
ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1005 2561 การศึกษาการทำถ่านอัดแท่งด้วยตัวผสานจากดินเหนียว
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
1006 2561 การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ CCR เรื่องการหาร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองกรด
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1007 2561 การศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดCCR เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และส่งเสริมเจตคติต่อคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1008 2561 การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มทอผ้า บ้านลานไผ่ หมู่ 9 ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1009 2561 การวิเคราะห์แนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 18/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
1010 2561 การวิเคราะห์สาเหตุการเขียนสะกดคาผิดในภาษาไทย
รุ่งณภา บุญยิ้ม
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
1011 2561 การวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวม ของสารสกัดไหมข้าวโพดหวานสีแดงสายพันธุ์ราชินีทับทิมสยาม
ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1012 2561 การวิเคราะห์ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยไข่ดิบ
ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1013 2561 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี แบบข้าวปลอดภัยและแบบเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา: ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
1014 2561 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1015 2561 การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณโดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1016 2561 การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขั้นต้นในจังหวัดตาก SWOT analysis of primary oil palm industry in TAK province
ภัคพล รื่นกลิ่น
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕ วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
1017 2561 การวิจัยเชิงปริมาณโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 วันที่ 09/09/2018 ถึง วันที่ 09/09/2018 0.2
1018 2561 การวิจัยเชิงประเมินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล จังหวัดกำแพงเพชร
พิษณุ บุญนิยม
กล้าณรงค์ สุทธิรอด
ธีร์วิสิฐ มูลงามกูลจ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 วันที่ 09/09/2018 ถึง วันที่ 09/09/2018 0.2
1019 2561 การวิจัยเชิงประเมินโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกำแพงเพชร
ตรรกพร สุขเกษม
นันทิวัน อินหาดกรวด
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 วันที่ 09/09/2018 ถึง วันที่ 09/09/2018 0.2
1020 2561 การลดต้นทุนการขนส่งของธุรกิจรถทัวร์ กรณีศึกษา หลี่ถังทัวร์
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
ธนากร โพธิ์ไกร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1021 2561 การรับรู้สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงแพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1022 2561 การพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่แบบสองระบบ
เรขา อรัญวงศ์
ชาลี ตระกูล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2561 ถึง วันที่ 21/12/2561 0.2
1023 2561 การพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพีสำหรับจัดลำดับข้อมูล
กนกวรรณ เขียววัน
จินดาพร อ่อนเกตุ
พรหมเมศ วีระพันธ์
นรุตม์ บุตรพลอย
กนกวรรณ เขียววัน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
1024 2561 การพัฒนาโปรแกรม k-Nearest Neighbor แบบขนานด้วยโอเพ็นเอ็มพี
พรหมเมศ วีระพันธ์
นรุตม์ บุตรพลอย
จินดาพร อ่อนเกตุ
กนกวรรณ เขียววัน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
1025 2561 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบสมองกลฝังตัวและการเขียนโปรแกรมภาษา
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
เมธี มธุรส
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1026 2561 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย
ประพล จิตคติ
ศิริพร โสมคำภา
อนุธิดา เพชรพิมูล
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
อนันธิตรา ดอนบันเทา
คุณัญญา เบญจวรรณ
ภาคบรรยาย Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
1027 2561 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย
พิษณุ บุญนิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ 29/09/2018 ถึง วันที่ 29/09/2018 0.2
1028 2561 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี 11 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
อมรา ศรีแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1029 2561 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนเชิงรุก (Active Learning)ในรายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1030 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำเฉพาะภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
ธารณา สุวรรณเจริญ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1031 2561 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
มานพ ศรีเทียม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1032 2561 การพัฒนาแบบจำลองระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยเวลาและอุณหภูมิ
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1033 2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบแคลเซียมในตัวอย่างน้ำแร่
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1034 2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบเหล็กในตัวอย่างน้ำแร่
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1035 2561 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบสังกะสีในตัวอย่างน้ำแร่
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
จำนวน: 1342 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 572.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>