รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1036 2560 การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์และค่าอุณหภูมิพื้นผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมดิส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2, วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 91-97. วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.2
1037 2560 การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
อมรา ครองแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1038 2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
นเรศ ขำเจริญ
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 –วันที่ 1 กันยายน 2560 วันที่ 30/08/2017 ถึง วันที่ 01/09/2017 0.2
1039 2560 การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร: แนวคิดและ ความแตกต่าง
พรรษพร เครือวงษ์
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1040 2560 การต่อรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ ปกากะญอ บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1041 2560 การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกของ วิสาหกิจชุมชน
วรรณพรรณ รักษ์ชน
ศิริพร โสมคำภา
อนันธิตรา ดอนบันเทา
อนุธิดา เพชรพิมูล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1042 2560 การดำเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงาน เทศบาลนครชุม: กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2560) วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1043 2560 การคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1044 2560 กลยุทธ์ในการดำรงชีพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูก มันสำปะหลังชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ธวชินี ลาลิน
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1045 2559 การพัฒนาบทเรียน E-Leaning รายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”
วันชัย เพ็งวัน
วารสารวิชาการ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ISSN ๑๙๐๖-๗๐๖๒ ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) หน้า ๔๖๗-๔๗๙ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 1
1046 2559 การประยุกต์ใช้หลักการ 7 R ทางโลจิสติกส์เพื่อการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ISSN ๑๙๐๖-๑๖๔๑ หน้า ๑๖๕-๑๗๒ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 1
1047 2559 การประยุกต์ใช้ ERP OPEN SOURCE ในงานโลจิสติกส์
ธนสิทธิ นิตยะประภา
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2559), หน้า ๑-๑๐ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 1
1048 2559 การจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขั้นต้นในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
ภัคพล รื่นกลิ่น
วารสารศรีวนาลัย ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๗ – ๒๐๘ (๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 1
1049 2559 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ISSN ๑๙๐๕-๑๘๖๗ หน้า ๕๘-๖๕ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 1
1050 2559 Utilization of zinc chloride for surface modification of Activated Carbon Derived from Jatropha Curcas L. for Absorbent Materials
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
Data Brief. 2016 Nov 13;9:970-975. eCollection 2016. (SCIMAGO) วันที่ 2016-01-01 ถึง วันที่ 2016-31-12 1
1051 2559 The endomorphrismmonoids of (n-3)-regular graphs
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Journal Algebra and Discrete Mathematic, 22(2) : pp. 284-300 (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) *Scopus วันที่ 01/10/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 1
1052 2559 Synthesis and Study ofNaphthoquinones Derivative
ชญาดา กลิ่นจันทร์
Applied Mechanics and Materials,V.855, p.26-30., (ตุลาคม ๒๕๕๙) ISSN 1662-7482 วันที่ 26/10/2016 ถึง วันที่ 30/10/2016 1
1053 2559 Rheological, physical and sensory attributes of Chao Kuay jelly added with gelling agents
ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน
International Food Research Journal วันที่ 08/09/2016 ถึง วันที่ 08/09/2016 1
1054 2559 First Principles Study on the Stability and Electronic Structures of 7,8-Dichloro-4-Oxo-4H-Chromene-3-Carbaldehyde
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Applied Mechanics and Materials. ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 31-36 (ตุลาคม ๒๕๕๙)ซึ่งเป็นวารสารที่ อยู่ใน SCIMAGO วันที่ 01/10/2016 ถึง วันที่ 31/10/2016 1
1055 2559 Effect of Different Cooking Method on Cooking Loss and Lipid Oxidation in Buffalo Meat
พงศ์ชัย กลิ่นหอม
ศศิธร เมธาวิวัฒน์
Applied Mechanics and Materials, V.855, p.70-74., (ตุลาคม ๒๕๕๙) ISSN 1662-7482Applied Mechanics and Materials, V.855, p.70-74., (ตุลาคม ๒๕๕๙) ISSN 1662-7482 วันที่ 01/10/2016 ถึง วันที่ 31/10/2016 1
1056 2559 Checking Adultteration of Aromatic, Amylose content and Glutinous in Rice by Using Molecular Marker
อธิรดา บุญเดช
Applied Mechanics and Materials,V.855, p.22-25., (ตุลาคม ๒๕๕๙) ISSN 1662-7482 วันที่ ถึง วันที่ 1
1057 2559 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 ISSN 2408-0845 วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1058 2559 แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
คมสันต์ นาควังไทร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ISSN ๑๖๘๖-๔๔๐๙หน้า ๑๑๘-๑๒๙ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 0.8
1059 2559 วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการปลูกข้าวพื้นเมืองของชาวนาในเขตอำเภอเมืองและอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร
สุณี บุญพิทักษ์
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วสุนธรา รตโนภาส
ศศิวรรณ พลายละหาร
ดรุณี ชัยมงคล
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับพิเศษกันยายน-ธันวาคม 2559 ISSN 2408-0845 *TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1060 2559 ภาษาจินตภาพในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย : การใช้คำแสดงอารมณ์ความรู้สึก
สุธาทิพย์ อุปนันท์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 ISSN 2408-0845, หน้า 45-56 วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1061 2559 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacterxylinum
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
วารสารการเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 * TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1062 2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ โดยใช้บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) (TCI กลุ่ม 1),ปีที่ ๒๒(ฉบับพิเศษ), กันยายน-ธันวาคม 2559 , หน้า ๑๑๔-๑๒๓ วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1063 2559 การวิเคราะห์มาตการป้องกัน บรรเทาและแก้ไขผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อดิเรก ฟั่นเขียว
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ISSN ๑๙๐๖-๑๖๔๑ หน้า ๗๕-๘๓ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 0.8
1064 2559 การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วงจรเดมมิ่ง
ถิรวิท ไพรมหานิยม
สักทอง : วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) The Golden Teak : Humanity and Social Journal (GTHJ.) ปีที่ ๒๒ ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙ ISSN ๒๔๐๘-๐๘๔๕ (TCI กลุ่ม ๑) วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1065 2559 การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
นงลักษณ์ จิ๋วจู
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ISSN : ๒๒๘๖-๗๑๗๑ หน้า ๘๓-๙๓ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 0.8
1066 2559 การจัดการความรู้บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
สิริวรรณ สิรวณิชย์
วรพรรณ ขาวประทุม
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) (TCI กลุ่ม 1), ปีที่๒๒(ฉบับพิเศษ),กันยายน-ธันวาคม 2559 , หน้า ๑๒๔-๑๓๗ วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1067 2559 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง
วิษณุ บัวเทศ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.) ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม 2559 ISSN 2408-0845 (TCI กลุ่ม 1) วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1068 2559 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล, 14 (1),105-140. วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/06/2016 0.6
1069 2559 ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุรินทร์ เพชรไทย
กีรศักดิ์ พะยะ
วารสารวิชาการ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(ฉบับพิเศษที่ 2) สิงหาคม-พฤศจิกายน 2559, หน้า 286-298 *TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/08/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 0.6
1070 2559 การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทางการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล, 14 (2), 47-70. วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.6
1071 2559 การพัฒนาสายอากาศรูปทรงพาราโบลิกบนเครือข่ายเฉพาะกิจ
พรหมเมศ วีระพันธ์
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (RMUTSB Academis Journal), 4(1), หน้า 24-31 *TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 30/06/2016 0.6
1072 2559 การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/06/2018 0.6
1073 2559 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ปริมาณสารกาบา และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพันธุ์ข้าวที่สูง บ้านป่าคา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1074 2559 ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานไซ่ง่อน อารยธรรม : ความแตกต่างเวียดนาม ไทย
มัย ตะติยะ
วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1075 2559 การออกแบบบ้านพักสุนัขจากเศษไม้เหลือใช้
อำไพ แสงจันทร์ไทย
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1076 2559 การออกแบบตราสินค้าส่งเสริมการขาย กลุ่มเครือข่ายครกหินแกรนิต ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1077 2559 การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทาง การจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1078 2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยบทเรียน E-Learning รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 *สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามประกาศ กพอ. วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1079 2559 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-2558
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
ประพัชร์ ถูกมี
กนกวรรณ นาคเหล็ก
วารสารพิกุล ประจำปีที่ 14 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) *สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามประกาศ กพอ. วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1080 2559 การกำจัดฟีนอลโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยเซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์
ปรีชา ปัญญา
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 *สภามหาวิทยาลัยฯ รับรอง วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ] Next>>