รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1036 2561 การพัฒนาระบบควบคุมการดับเครื่องยนต์ในกระบวนการสูบน้ำของเกษตรกร ผู้ทำไร่มันสำปะหลังระบบน้ำหยดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อานนท์ วงษ์มณี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1037 2561 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บไซต์รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก
เฉลิม ทองจอน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1038 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดกระเป๋าจากการประยุกต์ใช้วัสดุเส้นโพลิโพรพิลีน ตำบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1039 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR
ปราณี เลิศแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1040 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
ยุทธนา พันธ์มี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1041 2561 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ .แม่หนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
วีรวรรณ แจ้งโม้
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัยครั้งที่4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
1042 2561 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารแปรูปจากกล้วย ในเขตพื้นที่มอกล้วยไข่ จังหวัดกำแพงเพชร กรณีศึกษา ร้านต้นกล้วย
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1043 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1044 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ศรินญา หวาจ้อย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1045 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 也 กับ 就กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
นุชจรีย์ สีแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1046 2561 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E-book) เรื่อง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ ใฝ่เรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชากังราววิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1047 2561 การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปขยะทั่วไปเป็นขยะรีไซเคิล
ปรีชาภรณ์ ขันบุรี
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1048 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัทอักษรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1049 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพินอิน
มงคล มณฑลศิริ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1050 2561 การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ รายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1051 2561 การพัฒนาทักษะการสร้างคำโดยใช้แบบฝึกทักษะคำประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังบัว ปีการศึกษา 2560
จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1052 2561 การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ระบบอัจฉริยะโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับนักเรียนโครงการ สสวท. โรงเรียนวัชรวิทยา
ยุติธรรม ปรมะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1053 2561 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มข้าวกล้องบ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1054 2561 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ขนมคุกกี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป บ้านทุ่งหันตรา จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
พบพร เอี่ยมใส
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1055 2561 การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายตะกร้าแฮนด์เมดของกลุ่มสตรีบ้านศรีโยธิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ธัญรดี บุญปัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1056 2561 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1057 2561 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยงบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง
ถิรวิท ไพรมหานิยม
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1058 2561 การพัฒนาชุดการแจ้งเตือนภัยพิบัติทางน้ำสำหรับชุมชนในเขตอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
อานนท์ วงษ์มณี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1059 2561 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1060 2561 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1061 2561 การพัฒนาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี (Auto Fight)ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด
นงลักษณ์ จิ๋วจู
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
พรรษพร เครือวงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
1062 2561 การพัฒนากิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนท่าขุนราม ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
รัชนีวรรณ บุญอนนท์
วชิรวิทย์ กรรณิกา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1063 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามขั้นตอนของโพลยากับเทคนิคเพื่อนคู่คิด
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 (AMM 2018) วันที่ 03/05/2018 ถึง วันที่ 05/05/2018 0.2
1064 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1065 2561 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กล่มุสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิด CCR
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1066 2561 การพัฒนาการประมาณค่าสูญหายด้วย K-nearest Neighbor แบบขนาน
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
1067 2561 การพัฒนาการจัดลำดับสินค้าด้วยการวิเคราะห์แบบเอบีซี กรณีศึกษา ร้านโอทอป อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ธัชชัย ช่อพฤกษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1068 2561 การพัฒนากระบวนการหมุนเวียนน้ำในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบระบบกั้นน้ำ
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
1069 2561 การพยากรณ์ผู้โดยสารที่เดินทางผ่านสนามบินแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
ธีรศิลป์ กันธา
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
1070 2561 การผลิตกล้วยไข่อบกรอบด้วยวิธีทำแห้งแบบโฟม-เมท
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
1071 2561 การปรับปรุงสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งแบบไมโครสริปไลท์ที่มีสตับจูนแบบง่าม โดยระเบียบวิธี FDTD สำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1072 2561 การปรับปรุงความแม่นยำของแบบจำลอง GMC(1,N) และการประยุกต์ใช้
วันวิสา พวงมาลัย
จิรพงค์ พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1073 2561 การประเมินโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของผู้จัดทำบัญชีกรณีศึกษา:สำนักงานบัญชีอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
1074 2561 การประเมินความรุนแรงของการถูกเผาไหม้ในพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1075 2561 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Narrow Band Internet of Thing ในการสร้างต้นแบบ สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1076 2561 การบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ บ้านหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ จังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
1077 2561 การตรวจสอบสารฟอร์มาลีนโดยใช้อุปรกณ์ของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
1078 2561 การตรวจจับการบุกรุกโดยใช้เอดาบูทเอ็มวันและคัดเลือกคุณลักษณะ บนพื้นฐานความสัมพันธ์
พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 "บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง วันที่ 20/07/2018 ถึง วันที่ 20/07/2018 0.2
1079 2561 การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมชวนชมของเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD ครั้งที่ 17 วันที่ 28-31 มกราคม 2561 วันที่ 28/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.2
1080 2561 การดำเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
จำนวน: 1334 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 574.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>