รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1081 2559 Shifting Reproductive Work to the Public: “Nakorn Chum Retro Market” as Space of Aging Women in Kamphaeng Phet Province, Thailand
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
3rd KANITA POSTGRADUATE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENDER STUDIES วันที่ 16/11/2016 ถึง วันที่ 17/11/2016 0.4
1082 2559 สื่อสารไร้พรมแดนด้วย
สุรินทร์ เพชรไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 2) วันที่ 22/12/2016 ถึง วันที่ 22/12/2016 0.2
1083 2559 ระบบติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้า
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “ราภัฏวิชาการ ครั้งที่ 4” ( 22-24 พ.ย. 59 ) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 0.2
1084 2559 การวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ของพื้นที่น้ำท่วมและน้ำท่วมซ้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3, วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 653-667. วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.2
1085 2559 การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประพัสสร บัวเผื่อน
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
วีรวรรณ แจ้งโม้
ชูเกียรติ เนื้อไม้
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 0.2
1086 2559 การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2559) วันที่ 22/12/2016 ถึง วันที่ 22/12/2016 0.2
1087 2559 การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 วันที่ 08/12/2016 ถึง วันที่ 09/12/2016 0.2
1088 2559 Diversity of Local Rice Varieties in NaiMuang and SaiNgam District KamphaengPhet
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สุณี บุญพิทักษ์
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วสุนธรา รตโนภาส
Proceeding of 4thRajabhat UniversityNational and International Research and Academic Conference 2016 (RUNIRAC2016) (22 – 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๙) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 0.2
1089 2558 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
สุวิชญา บัวชาติ
ว.วิทย์.เกษตร วันที่ ถึง วันที่ 1
1090 2558 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 วันที่ ถึง วันที่ 1
1091 2558 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ :อดีต ปัจจุบัน อนาคต
อดิเรก ฟั่นเขียว
วารสาร “สักทอง :วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมมศาสตร์(สทมส.) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรปีที่ 21 ฉบับที่1มกราคม-เมษายน 2558 หน้า 79-91 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/04/2015 1
1092 2558 ตำราการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ตำรา :การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ วันที่ ถึง วันที่ 1
1093 2558 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนูมิเตอร์
สุนทรี ดวงทิพย์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21 (2), 67-82 พ.ศ.2558 วันที่ ถึง วันที่ 1
1094 2558 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร
เรขา อรัญวงศ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 ก.ค. 2558 วันที่ 09/07/2015 ถึง วันที่ 09/07/2015 1
1095 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาด้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Rajabhat j.Sci.Humanit.Soc.Sci 16(1):50-63(2558) วันที่ ถึง วันที่ 1
1096 2558 การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
1097 2558 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดนครสวรรค์
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) วันที่ 01/05/2015 ถึง วันที่ 31/08/2015 1
1098 2558 การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1และ 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
1099 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนามสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 3
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/09/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1100 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,2
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารการวิจัย “กาสะลองคำ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1101 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 30/09/2015 1
1102 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/09/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1103 2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิชาการและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับที่ 28 ปีที่ 10 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/04/2015 1
1104 2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
สมชัย วงษ์นายะ
สุณี บุญพิทักษ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
1105 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ วันที่ ถึง วันที่ 1
1106 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และ 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2558 วันที่ 01/04/2015 ถึง วันที่ 30/09/2015 1
1107 2558 การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ
สุนทรี ดวงทิพย์
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1/2558 (มกราคม - มีนาคม 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
1108 2558 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
1109 2558 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง
ยุภาดี ปณะราช
วารสารการวิจัย “กาสะลองคำ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 1
1110 2558 กลยุทธ์การพัฒนาการสมรรถนะทางวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ของสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 4
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/10/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1111 2558 กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงในจังหวัดเพชรบูรณ์
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 1
1112 2558 กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
1113 2558 กลยุทธ์การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด ตาก
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
1114 2558 กลยุทธ์การบริหารจักการแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ วันที่ ถึง วันที่ 1
1115 2558 กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ วันที่ ถึง วันที่ 1
1116 2558 กลยุทธ์การดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กานศึกษามัธยมศึกษา 41
เรขา อรัญวงศ์
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
1117 2558 กระบวนการเรียนรูู้ในการผลิตข้าวปลอดภัยชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร
วัลลภ ทองอ่อน
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 วันที่ 01/05/2015 ถึง วันที่ 31/08/2015 1
1118 2558 Tree with diameter 5 and non-singular complement
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Advances and Applications in Discrete Mathematics วันที่ ถึง วันที่ 1
1119 2558 The non-singularity of looped treeps and complement of trees with diameter 5
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Australasian Journal of Combinatorics วันที่ ถึง วันที่ 1
1120 2558 Organizationol Creativiy Capability and Firmperformance : Evidence From Software Businesses in ThaiLand.
วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
The Journal of American Academy of Busines,Cambridge *vot.21* Num.1* September 2015 pp.47-62 วันที่ 01/09/2015 ถึง วันที่ 01/09/2015 1
1121 2558 Improving the quality of citric acidand calcium chloride marinated culled cow meat
พงศ์ชัย กลิ่นหอม
Internationnal Food Research Journal 22(4) : 1410 - 1416 (2015) วันที่ ถึง วันที่ 1
1122 2558 Effect of Chemical Treatment to Reduce theBitterness and Drying on Chemical Physical and Functional Properties of Dietary Fiber Pomelo Powder From citrus grandis (L) Osbeck Albedo
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
Kasetsart J (Net. sci.) 49; 122-132 (2015) วันที่ ถึง วันที่ 1
1123 2558 A new Approach to Improve Accuracy of Grey Model GMC(1,n) in Time Series Prediction
วันวิสา พวงมาลัย
Modelling and Simulation in Engineering วันที่ ถึง วันที่ 1
1124 2558 แนวทางพัฒนาจริยธรรมนักการเมืองไทย
ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
สังทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,21 (2), 53-66 พ.ศ.2558 วันที่ ถึง วันที่ 0.8
1125 2558 The Factors Influencing Absorptive Capacity to the internationalization of small-medium enterprises in Thailand
ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
The 5th Business, Economics and Communications, 2015 (BECIC) วันที่ 17/08/2015 ถึง วันที่ 18/08/2015 0.8
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ] Next>>