รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1081 2559 การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทางการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล, 14 (2), 47-70. วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.6
1082 2559 การพัฒนาสายอากาศรูปทรงพาราโบลิกบนเครือข่ายเฉพาะกิจ
พรหมเมศ วีระพันธ์
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (RMUTSB Academis Journal), 4(1), หน้า 24-31 *TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 30/06/2016 0.6
1083 2559 การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/06/2018 0.6
1084 2559 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ปริมาณสารกาบา และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพันธุ์ข้าวที่สูง บ้านป่าคา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1085 2559 ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานไซ่ง่อน อารยธรรม : ความแตกต่างเวียดนาม ไทย
มัย ตะติยะ
วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1086 2559 การออกแบบบ้านพักสุนัขจากเศษไม้เหลือใช้
อำไพ แสงจันทร์ไทย
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1087 2559 การออกแบบตราสินค้าส่งเสริมการขาย กลุ่มเครือข่ายครกหินแกรนิต ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1088 2559 การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทาง การจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1089 2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยบทเรียน E-Learning รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 *สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามประกาศ กพอ. วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1090 2559 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-2558
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
ประพัชร์ ถูกมี
กนกวรรณ นาคเหล็ก
วารสารพิกุล ประจำปีที่ 14 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) *สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามประกาศ กพอ. วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1091 2559 การกำจัดฟีนอลโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยเซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์
ปรีชา ปัญญา
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 *สภามหาวิทยาลัยฯ รับรอง วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1092 2559 Shifting Reproductive Work to the Public: “Nakorn Chum Retro Market” as Space of Aging Women in Kamphaeng Phet Province, Thailand
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
3rd KANITA POSTGRADUATE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENDER STUDIES วันที่ 16/11/2016 ถึง วันที่ 17/11/2016 0.4
1093 2559 สื่อสารไร้พรมแดนด้วย
สุรินทร์ เพชรไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 2) วันที่ 22/12/2016 ถึง วันที่ 22/12/2016 0.2
1094 2559 ระบบติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้า
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “ราภัฏวิชาการ ครั้งที่ 4” ( 22-24 พ.ย. 59 ) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 0.2
1095 2559 การวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ของพื้นที่น้ำท่วมและน้ำท่วมซ้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3, วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 653-667. วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.2
1096 2559 การพัฒนาทักษะการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 22/12/2016 ถึง วันที่ 19/12/2016 0.2
1097 2559 การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประพัสสร บัวเผื่อน
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
วีรวรรณ แจ้งโม้
ชูเกียรติ เนื้อไม้
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 0.2
1098 2559 การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2559) วันที่ 22/12/2016 ถึง วันที่ 22/12/2016 0.2
1099 2559 การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 วันที่ 08/12/2016 ถึง วันที่ 09/12/2016 0.2
1100 2559 Diversity of Local Rice Varieties in NaiMuang and SaiNgam District KamphaengPhet
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สุณี บุญพิทักษ์
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วสุนธรา รตโนภาส
Proceeding of 4thRajabhat UniversityNational and International Research and Academic Conference 2016 (RUNIRAC2016) (22 – 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๙) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 0.2
1101 2558 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
สุวิชญา บัวชาติ
ว.วิทย์.เกษตร วันที่ ถึง วันที่ 1
1102 2558 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 วันที่ ถึง วันที่ 1
1103 2558 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ :อดีต ปัจจุบัน อนาคต
อดิเรก ฟั่นเขียว
วารสาร “สักทอง :วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมมศาสตร์(สทมส.) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรปีที่ 21 ฉบับที่1มกราคม-เมษายน 2558 หน้า 79-91 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/04/2015 1
1104 2558 ตำราการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ตำรา :การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ วันที่ ถึง วันที่ 1
1105 2558 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนูมิเตอร์
สุนทรี ดวงทิพย์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21 (2), 67-82 พ.ศ.2558 วันที่ ถึง วันที่ 1
1106 2558 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร
เรขา อรัญวงศ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 ก.ค. 2558 วันที่ 09/07/2015 ถึง วันที่ 09/07/2015 1
1107 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาด้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Rajabhat j.Sci.Humanit.Soc.Sci 16(1):50-63(2558) วันที่ ถึง วันที่ 1
1108 2558 การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
1109 2558 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดนครสวรรค์
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) วันที่ 01/05/2015 ถึง วันที่ 31/08/2015 1
1110 2558 การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1และ 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
1111 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนามสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 3
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/09/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1112 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,2
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารการวิจัย “กาสะลองคำ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1113 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 30/09/2015 1
1114 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/09/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1115 2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิชาการและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับที่ 28 ปีที่ 10 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/04/2015 1
1116 2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
สมชัย วงษ์นายะ
สุณี บุญพิทักษ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
1117 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ วันที่ ถึง วันที่ 1
1118 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และ 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2558 วันที่ 01/04/2015 ถึง วันที่ 30/09/2015 1
1119 2558 การพัฒนากลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ
สุนทรี ดวงทิพย์
วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1/2558 (มกราคม - มีนาคม 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
1120 2558 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
1121 2558 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายการสอนในวิทยาลัยเทคนิค ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง
ยุภาดี ปณะราช
วารสารการวิจัย “กาสะลองคำ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ระหว่าง เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 1
1122 2558 กลยุทธ์การพัฒนาการสมรรถนะทางวิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษา ของสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคเหนือ 4
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/10/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1123 2558 กลยุทธ์การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงในจังหวัดเพชรบูรณ์
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 1
1124 2558 กลยุทธ์การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
1125 2558 กลยุทธ์การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด ตาก
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ] Next>>