รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1081 2560 The Activity Model of Cultivate Characteristics of Thai’s Early Childhood Teacher at Early Childhood Centers Under The Local Organization
สุณี บุญพิทักษ์
อรทัย บุญเที่ยง
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.8
1082 2560 Burned Area Assessment Using BAMS: A Case Study of Upper Northern Region, Thailand.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
Suranaree J. Sci. Technol, 24 (3), 327-342. วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 30/09/2017 0.8
1083 2560 Acyclovir Antiviral Drug Cocrystal with Theophylline: Screening Experimental and Physical Characteristic
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.8
1084 2560 เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด
อนุชา พวงผกา
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วารสารพิกุล ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 0101/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
1085 2560 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Pseudomonas sp. เพื่อยับยั้งโรคแคงเกอร์
นิภัชราพร สภาพพร
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2016 0.6
1086 2560 สังคมเกมออนไลน์สู่สังคมแห่งความเป็นจริง
ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/05/2017 0.6
1087 2560 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และความพึงพอใจของสบู่ว่านหางจรเข้ผสมน้ำผึ้ง: สมุนไพรพญาไพร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ณัฐภาณี บัวดี
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/06/2017 0.6
1088 2560 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การดูดซับสารโครเมียม ( VI ) ปริมาณค่า pH และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสบู่ชาร์โคลไม้ไผ่
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
ปรีชา ปัญญา
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
1089 2560 ระบบสารสนเทศจัดการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุรินทร์ เพชรไทย
พินิต มณีเขียว
อนุวัฒน์ แนไพร
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2016 0.6
1090 2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacter sp.และทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการหมัก
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 5(1) : 91-103 (2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
1091 2560 ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนซ์
ดร.อิทธิพล เหลาพรม
สมโภชน์ วงษ์เขียด
ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนช์ วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.6
1092 2560 คุณลักษณะบางประการของปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวพื้นเมืองของไทยสายพันธุ์ต่างๆ
แดนชัย เครื่องเงิน
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
1093 2560 กินดีสำหรับสุขภาพดีในศตวรรษที่ 21
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
1094 2560 การใช้ประโยชน์พืชอาหารในป่าชุมชนบ้านหนองหัวควายจังหวัดกำแพงเพชร
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย 2560 (TCI กลุ่ม 2) วันที่ ถึง วันที่ 0.6
1095 2560 การศึกษาปริมาณแบคทีเรีย เชื้อรา และแอคติโนมัยสีท ในดินปลูกกล้วยไข่ ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
1096 2560 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
ประพัชร์ ถูกมี
วารสารพิกุล ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
1097 2560 การศึกษาการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติ
ระมัด โชชัย
พรเพ็ญ โชชัย
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
1098 2560 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำย่อย จังหวัดกำแพงเพชร
นพรัตน์ ไชยวิโน
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
นเรศ ขำเจริญ
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 01/07/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.6
1099 2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการตลาดสดแสงเจริญ
กีรศักดิ์ พะยะ
สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
1100 2560 กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
ชาลี ตระกูล
เรขา อรัญวงศ์
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 30/06/2017 0.6
1101 2560 Size Dependence of Geometric Structures and Electronic Properties of 3-Bromopyridine N-Oxide Investigated by Density Functional Theory Molecular Dynamic Simulations
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Journal of Materials Science and Applied Energy (TCI กลุ่ม 2) วันที่ ถึง วันที่ 0.6
1102 2560 The Foreseeable Impact of SEZs Development: Perspectives from Local Actors in Trat Province, Thailand
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
1103 2560 The Chemical and Physical Properties of Kluay Khai Film
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
1104 2560 The characteristics of good childhood teachers of Childcare Development Center under Local Organization
สุณี บุญพิทักษ์
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-Oneวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ 15/03/2017 ถึง วันที่ 17/03/2017 0.4
1105 2560 Sufficiency Economy under the Royal Initiatve of His Majesty the King: Administration to best practices
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ปรียานุช พรหมภาสิต
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-One วันที่ ถึง วันที่ 0.4
1106 2560 Study Quantity of Potassium in the Soil Convert the Banana Musa (AA group) ‘KluaiKhai’,Mueang Diatrict, Kamphaeng Phet Province, Thailand.
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-Oneวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ 15/03/2017 ถึง วันที่ 17/03/2017 0.4
1107 2560 Spatial Distribution of Burned Area and MODIS Hotpot in Chiang Mai Province, Thailand
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
The 1st International Conference on Mechanical, Electrical and Medical Intelligent System, November, 29-30 to December 1st, 2017 วันที่ 29/11/2017 ถึง วันที่ 01/12/2017 0.4
1108 2560 Preparation and Characterization of Al-doped ZnO Particle for Antibiotic Materials Application
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) ที่เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ 10/05/2017 ถึง วันที่ 12/05/2017 0.4
1109 2560 Increasing Cassava Yield in Kamphaeng Phet Province using Research Synthesis, Community Communication, and Geographic Information Systems
วัลลภ ทองอ่อน
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) ที่เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ 10/05/2017 ถึง วันที่ 12/05/2017 0.4
1110 2560 From Theory to Practice: Case Study of Drug Problems Solving of Sub-District Administrative Organizations in Muang District, Kamphangphet
วาสนา อาจสาลิกรณ์
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
1111 2560 Finding the Determinant of Complement of Trees with Diameter less than Five
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
1112 2560 Determination of Natural Colour from 10 Edible Plants in Kamphaeng Phet Province, Thailand
วสุนธรา รตโนภาส
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ 10/05/2017 ถึง วันที่ 12/05/2017 0.4
1113 2560 Contesting “Marginalized Identities” of “Kathoey”Migrant Workers from Northeastern Region In the Transnational Company
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-Oneวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ 15/03/2017 ถึง วันที่ 17/03/2017 0.4
1114 2560 Buddhist philosophy in region and work of the King
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ปรียานุช พรหมภาสิต
International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ ถึง วันที่ 0.4
1115 2560 โมเดลเชิงสาเหตุด้านกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่านสื่อออนไลน์
ชูเกียรติ เนื้อไม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ :นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ระหว่าง วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 วันที่ 25/12/2017 ถึง วันที่ 26/12/2017 0.2
1116 2560 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาแบบทั่วไปและระบบ การจัดซื้อจัดหาแบบลีน กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1117 2560 แนวทางการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้สักของชุมชนของตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
อนันธิตรา ดอนบันเทา
ศิริพร โสมคำภา
อนุธิดา เพชรพิมูล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1118 2560 แนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมนวัตกรรมสู่Thailand 4.0
ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1119 2560 เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังสมัยใหม่ ว่าด้วยการประยุกต์ใช้สำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1120 2560 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลจิสติกส์
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
การประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 01/02/2017 0.2
1121 2560 เชือกกล้วยฟั่น จากหัตถกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 ณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 14/06/2017 ถึง วันที่ 17/06/2017 0.2
1122 2560 สาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตามทัศนคติของนักศึกษาปกติ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
อมรา ครองแก้ว
อนุ ธัชยะพงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1123 2560 ศึกษาการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการแบบร่วมมือสำหรับ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่
เกรียงไกร กันตีมูล
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1124 2560 วิเคราะห์แนวการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซียและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
นันทนัช ตนบุญ
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1125 2560 รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปว์และสะกอว์) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู่ บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
จำนวน: 1286 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 574.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>