รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1126 2558 Pre-service teachers’ beliefs about mathematics in china and Thailand
ยุภาดี ปณะราช
7 ICMI –East Asia Regional Conference on Mathematics Education 11-11 May 2015 Cebu City Philippines วันที่ 11/05/2015 ถึง วันที่ 11/05/2015 0.8
1127 2558 "Right Livelihood Document : Dimensional Solutions and local Development"
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
I-Seec 2015."University Engagement" International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, 24-26 November 2015 วันที่ 24/11/2015 ถึง วันที่ 26/11/2015 0.8
1128 2558 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปลูกอ้อยและมันสำปะหลังพื้นที่จังหวัดกำแพงพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วัลลภ ทองอ่อน
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 0.4
1129 2558 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของท้องถิ่น แบบบูรณาการในพื้นที่แนวตะวันตกของ จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วัลลภ ทองอ่อน
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 0.4
1130 2558 มรดกโลก ค.ศ. 1991 : มรดกไทย พ.ศ.2534 สิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรมของคนทั่วโลก
มัย ตะติยะ
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 0.4
1131 2558 ตำรา เรื่อง ลักษณะภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย. กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุนทรี ดวงทิพย์
ผลงานการขอตำแหน่งทางวิชาการ(รศ.) อนุมัติในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 วันที่ 17/09/2015 ถึง วันที่ 17/09/2015 0.4
1132 2558 การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตขิงนักศึกษา โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคปกติและภาคกศ.บป
ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 0.4
1133 2558 การนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 0.4
1134 2558 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารคารออมสินภาค 7
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร(BEC Journal) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2558 วันที่ 01/04/2015 ถึง วันที่ 30/09/2015 0.4
1135 2558 Moves in Research Abatract Written by Thai and English Speaking Researchers Published in Science journal:A Comparative Study
ประสิทธิ์ สิทธิดา
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 0.4
1136 2558 Analyzing the Meaning and Usage of Chinese Nominl Classifier Words:"tiao " and "dao"
อภิญญา จอมพิจิตร
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558) วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/06/2015 0.4
1137 2558 "วัฒนธรรมบริโภค" ในกระแส "ความเป็นสมัยใหม่ " กับอัตลักษณ์ของแรงงาน
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
วารสารพิกุล ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม-ธันวาคม 2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 0.4
1138 2558 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาของ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ชัยรัตน์ บุมี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉ.1, หน้า 465-475). วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
1139 2558 ปริมาณเอทานอลในไวน์ผลไม้ 5 ชนิด
ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
ราตรี บุมี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉ.1, หน้า 556-560). วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
1140 2558 ท่องเที่ยวเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี
สุรินทร์ เพชรไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2 (เล่ม 1) วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
1141 2558 การเชื่อมโยงทางพื้นที่ของการท่องเที่ยวเขตมรดกโลกกลุ่มเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารด้วยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสร้างคู่มือการท่องเที่ยว
วัลลภ ทองอ่อน
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 18 สิงหาคม 2558 วันที่ 18/08/2015 ถึง วันที่ 18/08/2015 0.2
1142 2558 การพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ เรื่องการใช้โปรแกรม Dreamweaver สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉ.1, หน้า 443-448). วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
1143 2558 การพัฒนาชุดการสอนด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ถิรวิท ไพรมหานิยม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (ฉ.1, หน้า 32-45). วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
1144 2558 Using jigsaw activity to enhance English reading comprehension and motvation among the undergraduate students
พิมพ์ชนก เนยพลับ
The 7 International science, Social Science ,Engineering and Energy Conference (I-SEEC(2015) วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 24/11/2015 ถึง วันที่ 26/11/2015 0.2
1145 2558 The Concepts of Planets in Thai and Vedic Astrological Texts
ณัฐพล บ้านไร่
International Association of Sunskrit Studies: 16 th World Sanskrit Conference (IASS), 28 June - 2 July, 2015, SilpaKorn University Thailand วันที่ 28/06/2015 ถึง วันที่ 02/07/2015 0.2
1146 2558 English Reading Development on Sets material of Kamphaeng phet interesting places
อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
Proceedings of International Conference (I-SEEC 2015).Phitsanulok: Thailand. วันที่ ถึง วันที่ 0.2
1147 2558 Developing Guidelines for Community Health Impact Assesment in Thailand
สุรศักดิ์ บุญเทียน
3 - 5 December 2015 ที่ประเทศลาว วันที่ 03/12/2015 ถึง วันที่ 05/12/2015 0.2
1148 2558 "นโยบายสาธารณะสุขภาวะยุคหลังสมัยใหม่ : มิติสร้างฝันพัฒนาท้องถิ่น"
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 22ธันวาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2015 ถึง วันที่ 22/12/2015 0.2
1149 2556 Combined microwave and hot air convective dehydration on physical and biochemical qualities of dried longan flesh
แดนชัย เครื่องเงิน
International Food Research Journal 20(5): 2147-2153 (2013) วันที่ 18/06/2013 ถึง วันที่ 18/06/2013 1
1150 2556 ชาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
ราตรี สิทธิพงษ์
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 31(3), 1-9. วันที่ 01/09/2013 ถึง วันที่ 31/12/2013 0.8
1151 2556 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผง ขัดผิวจากรำข้าวหอมนิล
สุวิชญา บัวชาติ
ประชุมวิชาการการบรรยายและการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพและความงามครั้งที่ 1 วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.2
1152 2554 การวิเคราะห์จุดอันตรายในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล, 9(1), 77-92. วันที่ 01/01/2011 ถึง วันที่ 30/06/2011 0.6
1153 2553 การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองในอำเภอเมือง และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง: วารสารการวิจัย, 16(1), 88-102. วันที่ 01/01/2010 ถึง วันที่ 30/06/2010 0.6
1154 2553 การวิเคราะห์จุดภาพความร้อนเพื่อติดตามและเฝ้าระวังไฟป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล, 8(1), 65-82. วันที่ 01/01/2010 ถึง วันที่ 30/06/2010 0.6
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26