รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1171 2560 การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้ Google Analytics
อรปรียา คำแพ่ง
วันเฉลิม พูนใจสม
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1172 2560 การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของผู้ประกอบการและแรงงานเพื่อนบ้าน หลังจากประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
ธวชินี ลาลิน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2560) วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1173 2560 การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวกล้องหอมดำสุโขทัย 2 ข้าวกล้องหอมแดงสุโขทัย 1 และข้าวดอกข่า
ธิดารัตน์ พรหมมา
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1174 2560 การศึกษาดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์หลายช่วงเวลาจากข้อมูลโมดิสสำหรับติดตามปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4, วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 621-632. วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.2
1175 2560 การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยไข่โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2, วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 190-197. วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.2
1176 2560 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ขนาดภาพดอกดาวเรืองด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ
ภูมินทร์ ตันอุตม์
กีรศักดิ์ พะยะ
ธนสิทธิ นิตยะประภา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2560) วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1177 2560 การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานระดับหลักสูตร เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย
น.ส.ชรินรัตน์ บุญมาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงคราม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 Thailand 4.0 นวตกรรมและการวิจัยการศึกษาที่ยั่งยืน วันที่ 23/03/2017 ถึง วันที่ 24/03/2017 0.2
1178 2560 การพัฒนาเครื่องหั่นข้าวเกรียบมุนไพรใบหม่อน จังหวัดกำแพงเพชร
อานนท์ วงษ์มณี
คัทลียา ปัญญาอูด
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 15/07/2017 ถึง วันที่ 15/07/2017 0.2
1179 2560 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการพระราชดำริ บ้านวัดใหม่ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 วันที่ 14/06/2017 ถึง วันที่ 17/06/2017 0.2
1180 2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์การเช่าชุดและเครื่องประดับ
ฉัตรทิพย์ สง่า
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1181 2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จักรพันธ์ หวาจ้อย
มนตรี ใจแน่น
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1182 2560 การพัฒนาระบบติดตามพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
พรหมเมศ วีระพันธ์
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1183 2560 การพัฒนาผู้ให้บริการด้านการบริการสืบค้นสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
รุ่งรุจี ศรีดาเดช
นารถนรี เฟื่องอิ่ม
มัลลิกา ทองเอม
กันยารัตน์ ทองแก้ว
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1184 2560 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์
ปราณี เลิศแก้ว
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1185 2560 การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1186 2560 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่พักแรมในจังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1187 2560 การปรับตัวทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ของชาวกะเหรี่ยงหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1188 2560 การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์และค่าอุณหภูมิพื้นผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมดิส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร ครั้งที่ 2, วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 91-97. วันที่ 01/01/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 0.2
1189 2560 การประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
อมรา ครองแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1190 2560 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร
นเรศ ขำเจริญ
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 –วันที่ 1 กันยายน 2560 วันที่ 30/08/2017 ถึง วันที่ 01/09/2017 0.2
1191 2560 การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร: แนวคิดและ ความแตกต่าง
พรรษพร เครือวงษ์
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1192 2560 การต่อรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการปรับตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ ปกากะญอ บ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1193 2560 การตลาดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกของ วิสาหกิจชุมชน
วรรณพรรณ รักษ์ชน
ศิริพร โสมคำภา
อนันธิตรา ดอนบันเทา
อนุธิดา เพชรพิมูล
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1194 2560 การดำเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุของหน่วยงาน เทศบาลนครชุม: กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2560) วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1195 2560 การคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1196 2560 กลยุทธ์ในการดำรงชีพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูก มันสำปะหลังชุมชนบ้านหัวทุ่งน้อย อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ธวชินี ลาลิน
บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22/12/2017 ถึง วันที่ 22/12/2017 0.2
1197 2559 การพัฒนาบทเรียน E-Leaning รายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ”
วันชัย เพ็งวัน
วารสารวิชาการ สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ISSN ๑๙๐๖-๗๐๖๒ ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) หน้า ๔๖๗-๔๗๙ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 1
1198 2559 การประยุกต์ใช้หลักการ 7 R ทางโลจิสติกส์เพื่อการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ISSN ๑๙๐๖-๑๖๔๑ หน้า ๑๖๕-๑๗๒ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 1
1199 2559 การประยุกต์ใช้ ERP OPEN SOURCE ในงานโลจิสติกส์
ธนสิทธิ นิตยะประภา
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2559), หน้า ๑-๑๐ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 1
1200 2559 การจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขั้นต้นในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก
ภัคพล รื่นกลิ่น
วารสารศรีวนาลัย ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ หน้า ๑๙๗ – ๒๐๘ (๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 1
1201 2559 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ISSN ๑๙๐๕-๑๘๖๗ หน้า ๕๘-๖๕ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 1
1202 2559 Utilization of zinc chloride for surface modification of Activated Carbon Derived from Jatropha Curcas L. for Absorbent Materials
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
Data Brief. 2016 Nov 13;9:970-975. eCollection 2016. (SCIMAGO) วันที่ 2016-01-01 ถึง วันที่ 2016-31-12 1
1203 2559 The endomorphrismmonoids of (n-3)-regular graphs
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Journal Algebra and Discrete Mathematic, 22(2) : pp. 284-300 (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) *Scopus วันที่ 01/10/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 1
1204 2559 Synthesis and Study ofNaphthoquinones Derivative
ชญาดา กลิ่นจันทร์
Applied Mechanics and Materials,V.855, p.26-30., (ตุลาคม ๒๕๕๙) ISSN 1662-7482 วันที่ 26/10/2016 ถึง วันที่ 30/10/2016 1
1205 2559 Rheological, physical and sensory attributes of Chao Kuay jelly added with gelling agents
ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน
International Food Research Journal วันที่ 08/09/2016 ถึง วันที่ 08/09/2016 1
1206 2559 First Principles Study on the Stability and Electronic Structures of 7,8-Dichloro-4-Oxo-4H-Chromene-3-Carbaldehyde
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Applied Mechanics and Materials. ISSN: 1662-7482, Vol. 855, pp 31-36 (ตุลาคม ๒๕๕๙)ซึ่งเป็นวารสารที่ อยู่ใน SCIMAGO วันที่ 01/10/2016 ถึง วันที่ 31/10/2016 1
1207 2559 Effect of Different Cooking Method on Cooking Loss and Lipid Oxidation in Buffalo Meat
พงศ์ชัย กลิ่นหอม
ศศิธร เมธาวิวัฒน์
Applied Mechanics and Materials, V.855, p.70-74., (ตุลาคม ๒๕๕๙) ISSN 1662-7482Applied Mechanics and Materials, V.855, p.70-74., (ตุลาคม ๒๕๕๙) ISSN 1662-7482 วันที่ 01/10/2016 ถึง วันที่ 31/10/2016 1
1208 2559 Checking Adultteration of Aromatic, Amylose content and Glutinous in Rice by Using Molecular Marker
อธิรดา บุญเดช
Applied Mechanics and Materials,V.855, p.22-25., (ตุลาคม ๒๕๕๙) ISSN 1662-7482 วันที่ ถึง วันที่ 1
1209 2559 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 ISSN 2408-0845 วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1210 2559 แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
คมสันต์ นาควังไทร
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษที่ ๓ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ISSN ๑๖๘๖-๔๔๐๙หน้า ๑๑๘-๑๒๙ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 0.8
1211 2559 วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการปลูกข้าวพื้นเมืองของชาวนาในเขตอำเภอเมืองและอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร
สุณี บุญพิทักษ์
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วสุนธรา รตโนภาส
ศศิวรรณ พลายละหาร
ดรุณี ชัยมงคล
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับพิเศษกันยายน-ธันวาคม 2559 ISSN 2408-0845 *TCI กลุ่ม 1 วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1212 2559 ภาษาจินตภาพในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย : การใช้คำแสดงอารมณ์ความรู้สึก
สุธาทิพย์ อุปนันท์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 ISSN 2408-0845, หน้า 45-56 วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1213 2559 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacterxylinum
จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
วารสารการเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 * TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1214 2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ โดยใช้บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) (TCI กลุ่ม 1),ปีที่ ๒๒(ฉบับพิเศษ), กันยายน-ธันวาคม 2559 , หน้า ๑๑๔-๑๒๓ วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1215 2559 การวิเคราะห์มาตการป้องกัน บรรเทาและแก้ไขผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อดิเรก ฟั่นเขียว
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ISSN ๑๙๐๖-๑๖๔๑ หน้า ๗๕-๘๓ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 0.8
จำนวน: 1306 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 579.20
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>