รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1216 2559 การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วงจรเดมมิ่ง
ถิรวิท ไพรมหานิยม
สักทอง : วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) The Golden Teak : Humanity and Social Journal (GTHJ.) ปีที่ ๒๒ ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙ ISSN ๒๔๐๘-๐๘๔๕ (TCI กลุ่ม ๑) วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1217 2559 การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
นงลักษณ์ จิ๋วจู
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ ๑๑ ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ISSN : ๒๒๘๖-๗๑๗๑ หน้า ๘๓-๙๓ วันที่ 01/11/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 0.8
1218 2559 การจัดการความรู้บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
สิริวรรณ สิรวณิชย์
วรพรรณ ขาวประทุม
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) (TCI กลุ่ม 1), ปีที่๒๒(ฉบับพิเศษ),กันยายน-ธันวาคม 2559 , หน้า ๑๒๔-๑๓๗ วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1219 2559 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง
วิษณุ บัวเทศ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.) ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ กันยายน-ธันวาคม 2559 ISSN 2408-0845 (TCI กลุ่ม 1) วันที่ 01/09/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.8
1220 2559 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล, 14 (1),105-140. วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/06/2016 0.6
1221 2559 ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุรินทร์ เพชรไทย
กีรศักดิ์ พะยะ
วารสารวิชาการ มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(ฉบับพิเศษที่ 2) สิงหาคม-พฤศจิกายน 2559, หน้า 286-298 *TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/08/2016 ถึง วันที่ 30/11/2016 0.6
1222 2559 การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทางการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล, 14 (2), 47-70. วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.6
1223 2559 การพัฒนาสายอากาศรูปทรงพาราโบลิกบนเครือข่ายเฉพาะกิจ
พรหมเมศ วีระพันธ์
วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (RMUTSB Academis Journal), 4(1), หน้า 24-31 *TCI กลุ่ม 2 วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 30/06/2016 0.6
1224 2559 การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอก 5 สายพันธุ์
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/06/2018 0.6
1225 2559 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ปริมาณสารกาบา และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพันธุ์ข้าวที่สูง บ้านป่าคา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1226 2559 ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานไซ่ง่อน อารยธรรม : ความแตกต่างเวียดนาม ไทย
มัย ตะติยะ
วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1227 2559 การออกแบบบ้านพักสุนัขจากเศษไม้เหลือใช้
อำไพ แสงจันทร์ไทย
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1228 2559 การออกแบบตราสินค้าส่งเสริมการขาย กลุ่มเครือข่ายครกหินแกรนิต ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1229 2559 การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทาง การจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1230 2559 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยบทเรียน E-Learning รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 *สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามประกาศ กพอ. วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1231 2559 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-2558
นุจรินทร์ ปทุมพงษ์
ประพัชร์ ถูกมี
กนกวรรณ นาคเหล็ก
วารสารพิกุล ประจำปีที่ 14 ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม 2559) *สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามประกาศ กพอ. วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1232 2559 การกำจัดฟีนอลโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยเซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์
ปรีชา ปัญญา
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 *สภามหาวิทยาลัยฯ รับรอง วันที่ 01/07/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.4
1233 2559 Shifting Reproductive Work to the Public: “Nakorn Chum Retro Market” as Space of Aging Women in Kamphaeng Phet Province, Thailand
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
3rd KANITA POSTGRADUATE INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENDER STUDIES วันที่ 16/11/2016 ถึง วันที่ 17/11/2016 0.4
1234 2559 สื่อสารไร้พรมแดนด้วย
สุรินทร์ เพชรไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 3 (ฉบับที่ 2) วันที่ 22/12/2016 ถึง วันที่ 22/12/2016 0.2
1235 2559 ระบบติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้า
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “ราภัฏวิชาการ ครั้งที่ 4” ( 22-24 พ.ย. 59 ) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 0.2
1236 2559 การศึกษาถ่านอัดแท่งจากใบอ้อยและชานอ้อย
ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
น.ส.ธิดารัตน์ จันโทสถ
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 “ศาสตร์แห่งวิทยาการจัดการเพื่อรับใช้สังคม.....3 ทศวรรษแห่งการตามรอยแม่ของแผ่นดิน วันที่ 19/08/2016 ถึง วันที่ 19/08/2016 0.2
1237 2559 การวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ของพื้นที่น้ำท่วมและน้ำท่วมซ้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 3, วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 653-667. วันที่ 01/01/2016 ถึง วันที่ 31/12/2016 0.2
1238 2559 การพัฒนาทักษะการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาโปรแกรมภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด.
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 22/12/2016 ถึง วันที่ 19/12/2016 0.2
1239 2559 การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประพัสสร บัวเผื่อน
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
วีรวรรณ แจ้งโม้
ชูเกียรติ เนื้อไม้
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 0.2
1240 2559 การประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2559) วันที่ 22/12/2016 ถึง วันที่ 22/12/2016 0.2
1241 2559 การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 วันที่ 08/12/2016 ถึง วันที่ 09/12/2016 0.2
1242 2559 Diversity of Local Rice Varieties in NaiMuang and SaiNgam District KamphaengPhet
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
สุณี บุญพิทักษ์
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วสุนธรา รตโนภาส
Proceeding of 4thRajabhat UniversityNational and International Research and Academic Conference 2016 (RUNIRAC2016) (22 – 24 พฤศจิกายน ๒๕๕๙) วันที่ 22/11/2016 ถึง วันที่ 24/11/2016 0.2
1243 2558 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของสารสกัดจากพืชสมุนไพร
สุวิชญา บัวชาติ
ว.วิทย์.เกษตร วันที่ ถึง วันที่ 1
1244 2558 รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 วันที่ ถึง วันที่ 1
1245 2558 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของมหาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมาร์ :อดีต ปัจจุบัน อนาคต
อดิเรก ฟั่นเขียว
วารสาร “สักทอง :วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมมศาสตร์(สทมส.) มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรปีที่ 21 ฉบับที่1มกราคม-เมษายน 2558 หน้า 79-91 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/04/2015 1
1246 2558 ตำราการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
ตำรา :การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ วันที่ ถึง วันที่ 1
1247 2558 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนูมิเตอร์
สุนทรี ดวงทิพย์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21 (2), 67-82 พ.ศ.2558 วันที่ ถึง วันที่ 1
1248 2558 การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นในจังหวัดกำแพงเพชร
เรขา อรัญวงศ์
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฉบับที่ 2 ปีที่ 9 ก.ค. 2558 วันที่ 09/07/2015 ถึง วันที่ 09/07/2015 1
1249 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาด้านอนุมูลอิสระจากพืชผักพื้นบ้านจังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
Rajabhat j.Sci.Humanit.Soc.Sci 16(1):50-63(2558) วันที่ ถึง วันที่ 1
1250 2558 การพัฒนากลยุทธ์การเสริมพลังอำนาจครูโรงเรียน สังกัดเทศบาลในกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 18
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
1251 2558 การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดนครสวรรค์
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2558) วันที่ 01/05/2015 ถึง วันที่ 31/08/2015 1
1252 2558 การพัฒนากลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1และ 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ ในโอกาสประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงาน ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (กรกฎาคม2558) วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/07/2015 1
1253 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนเพื่อส่งเสริมความมั่นคง ของกองร้อยปฏิบัติการสนามสังกัดกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 3
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/09/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1254 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,2
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารการวิจัย “กาสะลองคำ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1255 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 วันที่ 01/07/2015 ถึง วันที่ 30/09/2015 1
1256 2558 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2558 วันที่ 01/09/2015 ถึง วันที่ 31/12/2015 1
1257 2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขนาดย่อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สมชัย วงษ์นายะ
วารสารวิชาการและสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับที่ 28 ปีที่ 10 ประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 30/04/2015 1
1258 2558 การพัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
สมชัย วงษ์นายะ
สุณี บุญพิทักษ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2558 วันที่ 01/01/2015 ถึง วันที่ 31/03/2015 1
1259 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านในจังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ วันที่ ถึง วันที่ 1
1260 2558 การพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และ 2
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน เมษายน-กันยายน 2558 วันที่ 01/04/2015 ถึง วันที่ 30/09/2015 1
จำนวน: 1306 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 579.20
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ] Next>>