รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
91 2562 การพัฒนาเว็บไซต์นําเสนอวัดประดู่ลาย จ.กำแพงเพชร ด้วยภาพ 3 มิติ
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.), 6(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
92 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน สำหรับแหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อำไพ แสงจันทร์ไทย
วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
93 2562 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสมุนไพร ที่ไม่ใช่อาหาร จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก
จิระ ประสพธรรม
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
94 2562 การผลิตและวิเคราะห์ลักษณะของผสมระหว่างเม็ดพลาศติกบริสุทธฺ์และดศษพลาสติกพอลิพรอพิลีนในการผลิตบรรจุภัณฑ์ผนังบางโดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
95 2562 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชลชลิตา กมุทธภิไชย
วารสารพิกุล, 17(1) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
96 2562 การตอบสนองของรูปแบบการใช้ประโยขน์ที่ดินต่อการชะล้างพังทลยของดินและอินทรีย์วัตถุในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
97 2562 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อรทัย บุญเที่ยง
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.6
98 2562 กลยุทธ์การตลาดสำหรับการท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร
อิสรีย์ ด่อนคร้าม
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2562 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
99 2562 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร
เพชรา บุดสีทา
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
100 2562 2 มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
101 2562 Tourism Promotion Website for Kamphaeng Phet World Heritage City, Thailand
ประพล จิตคติ
International Symposium on Business and Social Sciences วันที่ 08/01/2019 ถึง วันที่ 10/01/2019 0.4
102 2562 The Project-Based Learning Focus on the Community Product for Teaching Applied Chemistry to Science Students
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
Proceedings of International Conference on Technology and Social Science 2019 (ICTSS 2019) วันที่ 08/05/2019 ถึง วันที่ 10/05/2019 0.4
103 2562 Stage Play: Strengthening Students’ English Pronunciation
อานนท์ คล้ายผา
นันทนัช ตนบุญ
ชุติมา สังวรินทะ
นิศากร ประคองชาติ
The 4th Thailand International College Consortium (TICC 2019) วันที่ 11/07/2019 ถึง วันที่ 12/07/2019 0.4
104 2562 Fixed point theorems for R′′-Kanan mapping in b-metric spaces
ชลธิศ เสือนุ่ม
The 24th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2019) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 01/01/2019 0.4
105 2562 Cultural Capital And Local Wisdom Thai Folk Song For Promoting Cultural Management in Lan Line-Dok-Mai Community Participation, Kamphaeng Phet, Thailand
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
International Symposium on Business and Social Sciences วันที่ 08/01/2019 ถึง วันที่ 10/01/2019 0.4
106 2562 Content Analysis of Thai’s Agricultural Volunteers Development from Thesis and Research
โชคธำรงค์ จงจอหอ
2019 International Conference on Library and Information Science วันที่ 11/07/2019 ถึง วันที่ 13/07/2019 0.4
107 2562 “ศักยภาพของ ป่าชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา
นการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9และนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” วันที่ 07/02/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 0.25
108 2562 “แพ้วคึ”: หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทำไร่หมุนเวียนของ ชาวปกากะญอบ้านแม่วะหลวงตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
สุทธีรา คำบุญเรือง
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
109 2562 แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่ายและคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สามารถ ยืนยงพานิช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
110 2562 แนวทางพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชีตามความต้องการของ ผู้ประกอบการในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วรางค์ รามบุตร
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 "วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" วันที่ 08/02/2019 ถึง วันที่ 08/02/2019 0.2
111 2562 แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาเอกชนระดับอนุบาล ในจังหวัดกำแพงเพชร
ประจบ ขวัญมั่น
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
112 2562 แนวทางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการของนักศึกษาอุดมศึกษา ในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งหนึ่งของประเทศไทย
กรรณิกา อุสสาสาร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
113 2562 แนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ บ้านโคกหม้อ ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
วรรณพรรณ รักษ์ชน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
114 2562 แนวทางการพัฒนาทางการตลาดของธุรกิจน้ำผลไม้สด เฟริส์ท การ์เด้น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สุธิดา ทับทิมศรี
ภาคิณ มณีโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
115 2562 แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชาชนในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1:วิทยาการจัดการ 2019 วันที่ 08/02/2019 ถึง วันที่ 08/02/2019 0.2
116 2562 อิทธิพลของการจัดการขยะมูลฝอยที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดของผู้ประกอบการ ในตลาดศูนย์การค้า อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
พิมกาญดา จันดาหัวดง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
117 2562 สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีต่อการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
118 2562 สมบัติทางกายภาพ ปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระ ในแชมพูผสมสมุนไพรผสมสมุนไพร 7 ชนิด
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
119 2562 สภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการดูแลสุขภาพในชุมชนของชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร : กรณีศึกษาตาบลท่าขุนราม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
120 2562 ศึกษาระดับความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องจาลองปฏิบัติการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปราณี เลิศแก้ว
ธิดารัตน์ พรหมมา
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ดรุณี ชัยมงคล
มณฑา หมีไพรพฤกษ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
121 2562 ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ ในสังคมเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
122 2562 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวเจ้าพันธุ์ กข29 (ชัยนาท 80) ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านไร่สุขุม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
123 2562 ระบบฐานข้อมูลสำหรับการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สุรินทร์ เพชรไทย
ธาดา พรมทับ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
124 2562 ระบบช่วยในการตัดสินใจในการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน ผ่าน Web Application
กฤติเดช จินดาภัทร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
125 2562 ภาษาและสัญลักษณ์การใช้ในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน ของกลุ่มเกย์ในจังหวัดกำแพงเพชร
ณัฐพล บ้านไร่
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
126 2562 ภาวะซึมเศร้าของวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
127 2562 พฤติกรรมและความเชื่อถือสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชน ในเขตตาบลในเมือง อาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชร
พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
128 2562 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดกาแพงเพชร
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
ราตรี โพธิ์ระวัช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
129 2562 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชร
พิมลพรรณ ดีเมฆ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
130 2562 พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมลพรรณ ดีเมฆ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
131 2562 พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงและความเสี่ยงต่อสุขภาพของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วสุนธรา รตโนภาส
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
132 2562 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่น จังหวัดกำแพงเพชร
พิมลพรรณ ดีเมฆ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
133 2562 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
134 2562 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
135 2562 ผลตอบแทนจากการเลี้ยงสุกร บ้านนานอก ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>