รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
91 2565 การออกแบบโมชั่นกราฟิกปลาฉลามวาฬในประเทศไทยเชิงอนุรักษ์
อ.อำไพ แสงจันทร์ไทย
อ.พบพร เอี่ยมใส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
92 2565 การออกแบบการ์ตูนสั้น จากคำขวัญจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับเด็ก
ผศ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
93 2565 การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
94 2565 การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
95 2565 การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์การรู้ค่าตัวเลขโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
96 2565 การส่งเสริมทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานวาดไปเล่าไปและกิจกรรมสร้างสรรค์
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
97 2565 การส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้คำคล้องจองประกอบรูปภาพ
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
98 2565 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
99 2565 การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
100 2565 การสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
ผศ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อ.ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
101 2565 การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอำเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
อ.มาณพ ต้นเคน
การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
102 2565 การศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ..ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
103 2565 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
104 2565 การศึกษาสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ดร.พัชรีรัต หารไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
105 2565 การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม บ้านพะโป้ จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.. ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
106 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ ๔ วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
107 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
108 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
109 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปลายเปิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
อ.ศศิกัญชณา บุญนาค
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
110 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผล และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดCCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคูยาง
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
111 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.มนตรี หลินภู
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
112 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
113 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านออกเสียงพินอินในระบบเสียงภาษาจีนกลางโดยใช้ เกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ดร.นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
114 2565 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
115 2565 การศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
116 2565 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
117 2565 การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในชาเปลือกถั่วดาวอินคา
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
118 2565 การวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุลชีววิทยาจากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง กำแพงเพชร
ดร.นิภัชราพร สภาพพร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
119 2565 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.สมหญิง กัลป์เจริญศรี
ดร.นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
120 2565 การรับรู้เรื่องการคุกคามทางเพศของนักศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง
ผศ.ธวชินี ลาลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
121 2565 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
122 2565 การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาหมู่บ้านหน้าวัดลาย อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
123 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43: วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเจริญ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
124 2565 การพัฒนาบล็อกซีเมนต์ปูพื้นทางเท้าผสมเศษผักตบชวา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 27/05/2022 ถึง วันที่ 27/05/2022 0.2
125 2565 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดร.ยุทธนา พันธ์มี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
126 2565 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม
อ.เมธี มธุรส
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.2
127 2565 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
128 2565 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Present Simple Tense โดยใช้วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
129 2565 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
130 2565 การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ชั้นอนุบาล3/2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
131 2565 การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อ Media Tiktok และเกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
132 2565 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
133 2565 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาบริษัทแม่ละเมาอีโค่ทัวร์ ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ.น้ำฝน สะละโกสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
134 2565 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
135 2565 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>