รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
91 2566 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์รูปแบบ 24^x+ 4^y= z^2 และ 35^x+ 4^y= z^2
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ผศ.พัชรา ม่วงการ
Journal of Science and Technology Phetchabun Rajabhat University วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.1
92 2566 Well-being: An Important Determinant to Students’ Learning and Academic Achievement
ผศ.ดร.ศุภรดา สุขประเสริฐ
International Journal Of Arts Humanities And Social Sciences Studies วันที่ 01/02/2023 ถึง วันที่ 28/02/2023 0.1
93 2566 An investigation of learners’ and instructors’ perception of online instruction and effectiveness during Covid-19 Era: A Case of Thailand.
ผศ.ดร.ศุภรดา อันชุนดา
International Journal of Multidisciplinary and Current Educational Research (IJMCER) ISSN: 2581-7027 ||Volume|| 5 ||Issue|| 4 ||Pages 18-28 ||2023|| วันที่ 01/09/2023 ถึง วันที่ 31/10/2023 0.1
94 2566 การพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ด้วยกิจกรรมบทบาทสมมติ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
อ.ศศิกัญชณา บุญนาค
วารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2023 ถึง วันที่ 30/04/2023 0
95 2565 พลังงานทดแทน
รศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ตำรา พลังงานทดแทน วันที่ 15/12/2022 ถึง วันที่ 15/12/2022 1
96 2565 The Development of an Ontology for Thai’s Indigenous Rice Knowledge in Thailand
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสาร Journal of Library & Information Studies: (SCOPUS Q4). วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
97 2565 Potential of Village Health Volunteers (VHVs) in Preventing COVID-19 in Rural Thailand
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Journal of Pharmaceutical Negative Results ¦ Volume 13 ¦ Issue 4 ¦ 2022 วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
98 2565 Optimization of Ultrasonic-Assisted Bioactive Compound Extraction from Green Soybean (Glycine max L.) and the Effect of Drying Methods and Storage Conditions on Procyanidin Extract
ดร.เอนก หาลี
Foods, Volume 11, Issue 12 (June-2 2022) – 152 articles วันที่ 02/06/2022 ถึง วันที่ 02/06/2022 1
99 2565 On Bd-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 2, 731–737 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
100 2565 On an Open Problem in Complex Valued Rectangular b-Metric Spaces with an Application
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Science & Technology Asia, Vol.27 No.2 (April-June 2022), 78-83 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
101 2565 New derivations of d-algebras based on endomorphisms
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 3, 1025–1032 (SCOPUS) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 1
102 2565 Management of local knowledge to develop silverware products into a contemporary identity of the Mien Ethnic Group in Kamphaeng Phet, Thailand
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
Kasetsart Journal of Social Sciences Kasetsart University Research and Development Institute, KURDI, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand. Tel. 662 5795548, Fax. 662 5611474 E-mail: kjss@ku.th วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
103 2565 Influence of peanut hairy root cultivars on prenylated stilbenoid production and the response mechanism for combining the elicitors of chitosan, methyl jasmonate, and cyclodextrin
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
Planta, 256, 32 (2022). https://doi.org/10.1007/s00425-022-03946-8 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/07/2022 1
104 2565 ENHANCE WEAK LEARNER MODEL OF ADABOOST (EWDM) FOR DIABETES MELLITUS CLASSIFICATION
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
international journal of Innovative Computing, Information and Control วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 1
105 2565 Development the Quality of Educational Achievement the Small schools has Low Ordinary National Educational Test by using Professional Learning Community
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 01/01/2022 1
106 2565 Development of a Hydrodynamic Model for Regulating Water Drainage of Reservoir and Water Resources Management, Lamtakong Watershed of Thailand
Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning (2022) Volume 21(3), Article 217 วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
107 2565 Derivations induced by an endomorphism of BG-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ผศ.พัชรา ม่วงการ
International Journal of Mathematics and Computer Science วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 1
108 2565 Approximation of Common Fixed Points of Suzuki-Square--Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics , P. 113-123, Special Issue (2022) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 1
109 2565 Approximating Common Fixed Points of alpha-Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics Volume 20 Number 3 (2022) Pages 1353–1362 (SCOPUS) วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/10/2022 1
110 2565 A novel derivation induced by some binary operations on d-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Mathematics and Computer Science วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 1
111 2565 A bi-endomorphism induces a new type of derivations on B-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS – N. 48–2022 (336–348) วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 1
112 2565 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตจังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร. 28(1). 116-121. วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 0.8
113 2565 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้าง ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.มนตรี หลินภู
ดร.ศรวัส ศิริ
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม 2565) วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/05/2022 0.8
114 2565 ผลการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยบูรณาการทักษะการคิดตามแนวคิดของเดอโบโนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
Vol. 9 No. 2 (2565): Vol9 No2 (2022) : วารสารครุพิบูล ปี 9 ฉบับ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.8
115 2565 ปี่พาทย์มอญตระกูลดนตรีเสนาะ
ชัชชัย พวกดี
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
116 2565 ปัจจัยเชิงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
วารสารมหาวืทยาลัยศิลปากร วันที่ 01/11/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.8
117 2565 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมด้านจริยธรรมของวัยรุ่นตอนต้น
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 Journal of Nursing and health Sciences วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.8
118 2565 ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว
ผศ.สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.8
119 2565 ปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับwarfarin: ข้อเท็จจริงกับความเชื่อ
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
วารสารเภสัชกรรมไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.8
120 2565 ถอดบทเรียนจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนวัตกรรม ส่งเสริมการอ่านของเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
121 2565 ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
น.ส.ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่
ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
122 2565 การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
123 2565 การพัฒนาเยาวชนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
124 2565 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกอัญมณีในจังหวัดตาก
ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
ดร.ระมัด โชชัย
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
125 2565 การพัฒนากลยุทธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 42(2), 3-23. วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.8
126 2565 การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.นิภัชราพร สภาพพร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.8
127 2565 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
อ.จิระ ประสพธรรม
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
128 2565 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19. วารสารการบัญชีและการจัดการ. 14 (1) เมษายนพฤษภาคม 2565. (ฐา
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Strategic Management of Community Enterprises Under COVID-19 Epidemic Situation วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
129 2565 กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 16 (1), 391-406. วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
130 2565 Ze is Better than Hir? A Corpus-based Analysis in Digital News and Magazines
อ.ทยากร กล่อมแก้ว
The New English Teacher วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
131 2565 แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการค้kมนุุษย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
132 2565 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนโยบาย (Green Office) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
นิพิฐพนธ์ ฤาชา
ธีรศิลป์ กันธา
แชน ต๊ะปุก
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
133 2565 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
134 2565 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดร.นิติพันธ์ บุตรฉุย
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
135 2565 สถานการณ์การตลาดดิจิทัลของธุรกิจโรงแรมในเขตเมือง พัทยา จังหวัดชลบุรี Digital Marketing Situation of Hotel Business in Pattaya City, Chonburi Province
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
จำนวน: 1286 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 574.80
<< Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>