รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
136 2562 ผลของการใช้เครื่องดื่มชูกำลังผสมกะปิต่อการเจริญเติบโตของรากมันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 5
ราตรี บุมี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
137 2562 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ลัดดาวัลย์ แก้วใส
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
138 2562 ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทางคณิตศาสตร์ ทักษะการทำงานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
139 2562 ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการทำงานเป็นทีมและความมุ่งมั่นในการทำงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
140 2562 ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ทักษะการทำงานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
141 2562 ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้คู่ความสนุกสนาน เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ทักษะการทำงานเป็นทีมและเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
142 2562 ผลการนวดและการประคบด้วยสมุนไพรที่มีต่อสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกาแพงเพชร
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
ราตรี โพธิ์ระวัช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
143 2562 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พระไตรปิฎก และพุทธศาสนสุภาษิต ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติที่ดี ต่อวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
เลเกีย เขียวดี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
144 2562 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงที่กระทาต่อวัตถุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปราณี เลิศแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
145 2562 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้นิทานพื้นบ้าน ร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะด้านการอ่าน และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
146 2562 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง การอ่านและเขียนคำที่สะกดตรงตามมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปาริชาต เตชะ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
147 2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดกำแพงเพชร
อนันธิตรา ดอนบันเทา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
148 2562 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ปาณิสรา จรัสวิญญู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
149 2562 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
150 2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
พิมกาญดา จันดาหัวดง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
151 2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พิมกาญดา จันดาหัวดง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
152 2562 ประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรม “ตู่-ชู้” จากคาบอกเล่า เพื่อถักทอสายสกุล (แซ่) ของกลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง
ถิรวิท ไพรมหานิยม
คมสันต์ นาควังไทร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
153 2562 ประชาธิปไตยกับสิทธิในการเข้าถึงอาหารของชุมชน
รัษฎากร วินิจกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
154 2562 บทความวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะในการทำงานเป็นทีม และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แนวคิด จิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) เรื่อง แรงและความดัน
ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
155 2562 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกส้มของเกษตรกรสวนส้ม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ประพล จิตคติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
156 2562 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
อนุ ธัชยะพงษ์
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
157 2562 ความสำคัญของปัจจัยทัศนคติ แรงจูงใจ และส่วนประสมทางการตลาดของนักศึกษาที่บริโภค ชานมไข่มุกมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
158 2562 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วรางค์ รามบุตร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
159 2562 ความพึงพอใจในการใช้บริการตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
นิวดี คลังสีดา
อัษฎางค์ บุญศรี
จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
160 2562 ความฉลาดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ราตรี โพธิ์ระวัช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
161 2562 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม และกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วชิระ วิชชุวรนันท์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
162 2562 การออกแบบและสร้างตู้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่
อัษฎางค์ บุญศรี
นิวดี คลังสีดา
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 06/11/2019 ถึง วันที่ 08/11/2019 0.2
163 2562 การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมไอน้ำอัตโนมัติ สำหรับโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาคิณ มณีโชติ
เทพ เกื้อทวีกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
164 2562 การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เหมาะสมสำหรับศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาคิณ มณีโชติ
เทพ เกื้อทวีกุล
อัษฎางค์ บุญศรี
นิวดี คลังสีดา
โยธิน ป้อมปราการ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
165 2562 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประเภทประดับตกแต่ง จากทุนทางมรดกวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อำไพ แสงจันทร์ไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
166 2562 การออกแบบและพัฒนาชุดทางานจากผ้าขาวม้า อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกาแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อำไพ แสงจันทร์ไทย
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
พบพร เอี่ยมใส
ธนกิจ โคกทอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
167 2562 การออกแบบและพัฒนากล่องใช้งานเอนกประสงค์แบบพกพาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ภาคิณ มณีโชติ
เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 วันที่ 06/11/2019 ถึง วันที่ 08/11/2019 0.2
168 2562 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษยางพารา กลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพารา ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อำไพ แสงจันทร์ไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
169 2562 การออกแบบเครื่องประดับจากดีบุกด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนเหล็ก จังหวัดกาแพงเพชร
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
170 2562 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่มีสายส่งแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปตัวแอล สำหรับโครงข่ายโทรศัพท์มือถือในยุค 5 G ในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
เทพ เกื้อทวีกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
171 2562 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดแบบกว้างที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณ แบบ CPW ที่มีสตับจูนรูปใบเลื่อยสำหรับการใช้งานในย่านการสื่อสารไร้สาย
เทพ เกื้อทวีกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
172 2562 การออกแบบสายอากาศช่องเปิดที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบ CPW ที่มีการกรองแถบความถี่สำหรับ โครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
เทพ เกื้อทวีกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
173 2562 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากวัสดุไวนิลเหลือใช้
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อำไพ แสงจันทร์ไทย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
174 2562 การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาเด็กปฐมวัยโดยเทคนิคการสอนสตอรี่ไลน์ในการสร้างสถานการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สุณี บุญพิทักษ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2" วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
175 2562 การสำรวจและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของชุมชนบ้านกิ่วสามล้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ปราณี เลิศแก้ว
ชฎาพร โชติรดาภาณ์
ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 22/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
176 2562 การศึกษาโซ่อุปทานการค้าปลีก กรณีศึกษาร้านจาหน่ายของฝาก
พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
177 2562 การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ศิริโสภา แสนบุญเวช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
178 2562 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
พิมประไพ ขาวขำ
จินดาพร อ่อนเกตุ
จิตลดา หนูดอนทราย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 20/12/2019 ถึง วันที่ 20/12/2019 0.2
179 2562 การศึกษาศักยภาพของหมู่บ้านป่าคาในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
180 2562 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนผ่านวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา บ้านลานเพชร ตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>