รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
136 2565 การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบชักชวน (Suggestopedia) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
137 2565 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
138 2565 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่าน แบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
139 2565 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชั้นอนุบาล2/1 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
140 2565 การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานและประกอบการใช้คำถามชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
141 2565 การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
142 2565 การปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงสำหรับการใช้งานเชิงโครงสร้าง
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
143 2565 การปรับตัวของครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 หมู่ที่ 7 บ้านท่าข้าม ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ธวชินี ลาลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
144 2565 การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
145 2565 การจัดชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการบวกเลขได้ผลลัพธ์ไม่เกิน10สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล3/3โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
146 2565 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เกมการสอนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2564
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
อ.คนึงนิตย์ เพรียวพานิช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
147 2565 กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2... วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
148 2565 กลวิธีการเล่าเรื่องและลักษณะภาษาโฆษณาจากเพจ “พี่เอ็ด 7 วิ”
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
149 2565 Finite time Stability of Nonlinear Systems with Time Varying Delays
ผศ.วันวิสา พวงมาลัย
Journal of Science and Technology CRRU วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.2
150 2565 An Analysis of News Headline Writing Techniques Used on Bangkok Post Website
ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ
อ.JOEL ALBERT GRISELL
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
151 2565 การศึกษาการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในวิทยาลัย พลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
นวารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.1
152 2565 ผลของการให้ความร้อนที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำกระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่ม
ดร.เอนก หาลี
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
รศ.วชิระ สิงห์คง
วารสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0
153 2564 The Impact and Adaptation of the Thai Households in the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic Situation
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
International Journal of Innovative Science and Research Technology วันที่ 01/12/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 1
154 2564 The Endospectrum of (n − 3)-Regular Graphs of Order n
รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Thai Journal of Mathematics วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 1
155 2564 The Convergence Results for an AK-Generalized Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics วันที่ 01/06/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 1
156 2564 Some Fixed Point Theorems for R˜ n-Contraction and R˜ n-Kannan Mappings in Metric Spaces
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Science & Technology Asia วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 1
157 2564 Performance of Solar Energy Watering Cassava Crop Systems with Systems Control by Smartphone
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.จตุรงค์ ธงชัย
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
International Journal of Science and Engineering Applications Volume 10-Issue 07 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/07/2021 1
158 2564 On complex valued Gb-metric spaces and related fixed point theorems
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 1
159 2564 New derivations utilizing bi-endomorphisms on B-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ผศ.พัชรา ม่วงการ
Journal of Mathematical and Computational Science วันที่ 01/09/2021 ถึง วันที่ 30/10/2021 1
160 2564 Lean Manufacturing Implementation on Strategic Cost Management of Medical Devices Industrial
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(4), ISSN 1553 - 6939 วันที่ 26/04/2021 ถึง วันที่ 24/08/2021 1
161 2564 fq-Derivations of b-algebras
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Journal of Mathematical and Computational Science วันที่ 01/04/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 1
162 2564 Fast Terminal Sliding Control of Underactuated Robotic Systems Based on Disturbance Observer with Experimental Validation
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
Mathematics 2021, 9, 1935 วันที่ 13/08/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 1
163 2564 DO COMMUNITY CULTURES AND TRADITIONS INFLUENCE ON NATURE CONSERVATION PERSPECTIVES? A CASE OF KHAO YAI NATIONAL PARK IN THAILAND
ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
Journal of Sustainability Science and Management วันที่ 2021-08-01 ถึง วันที่ 2021-08-01 1
164 2564 Design and Development of Watering Cassava Crop Systems using Solar Energy by Control through Smartphone for Community in Kampang Phet, Thailand
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.จตุรงค์ ธงชัย
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
International Journal of Innovative Science and Research Technology วันที่ 01/06/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 1
165 2564 ผลของไซโตไคนินและการเตรียมชิ้นส่วนต่อการทวีจำนวนต้นกล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชรในสภาพปลอดเชื้อ
ดร.ธนากร วงษศา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 วันที่ 29/01/2021 ถึง วันที่ 04/02/2021 0.8
166 2564 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะการทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
อ.สุภาพร ปรารมย์
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2564) หน้า 147-162 วันที่ 01/08/2021 ถึง วันที่ 31/08/2021 0.8
167 2564 การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
วารสารเภสัชกรรมไทย วันที่ 01/10/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.8
168 2564 การพัฒนาแผนกลยุทธการส่งออกกล้วยไข่กำแพงเพชรสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.8
169 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านท้องคุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อ.ประพล จิตคติ
ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
อ.ณัฐภาณี บัวดี
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ดร.พิมประไพ ขาวขำ
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
อ.นันทนัช ตนบุญ
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2564 วันที่ 02/03/2021 ถึง วันที่ 30/04/2021 0.8
170 2564 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง: การดูแลให้อยู่อย่างมั่นใจพร้อมจากไปอย่างสงบ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลกงไกรลาศ
ดร.กนกพร ไพศาลสุจารีกุล
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564 วันที่ 01/09/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.8
171 2564 ไรเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้าง: ความเบี้ยวบิดของระบบกฎหมายไทย
อ.ศรัณย์ จงรักษ์
CMU Journal of Law and Social Sciences วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
172 2564 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปรียานุช พรหมภาสิต
ตรรกพร สุขเกษม
พิษณุ บุญนิยม
ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
173 2564 แนวทางการบริหารจัดการวิถีวัฒนธรรมชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม ในจังหวัดสระแก้ว
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
Journal of Modern Learning Development วันที่ 01/11/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
174 2564 แนวทางการจัดการระบบข้อมูลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน และภาคประชาชน
ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
วารสารสักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
175 2564 สภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารชุมชนของชุมชน ในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: กรณีศึกษาตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร วันที่ 01/05/2021 ถึง วันที่ 31/08/2021 0.6
176 2564 วิกฤติการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่คนไทย คาดหวัง
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
177 2564 รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนสำหรับผู้สูงอายุ ในตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (Model Development of Sufficiency Economy Learning Center and New Theory Agriculture in Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot for providing sustainable learning resources for the elderly in Mae Pa Sub-district, Maesot District, Tak Province)
ธนัชพร หาได้
ผศ.มัลลิกา ทองเอม
วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 01/10/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
178 2564 รูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
สักทอง:มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.6
179 2564 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านปราชญ์ชาวบ้านอีสานและล้านนา ตำบลนาบ่อคำและตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
180 2564 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เพชรา บุดสีทา
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>