รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
136 2565 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมด้านจริยธรรมของวัยรุ่นตอนต้น
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565 Journal of Nursing and health Sciences วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.8
137 2565 ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว
ผศ.สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.8
138 2565 ปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับwarfarin: ข้อเท็จจริงกับความเชื่อ
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
วารสารเภสัชกรรมไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.8
139 2565 ถอดบทเรียนจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในนวัตกรรม ส่งเสริมการอ่านของเทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
140 2565 ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
น.ส.ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่
ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
141 2565 การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง ผลิตภัณฑ์กล้วยอบน้ำผึ้งกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
142 2565 การพัฒนาเยาวชนเพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำระดับท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
143 2565 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกอัญมณีในจังหวัดตาก
ดร.ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์
ดร.ระมัด โชชัย
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
144 2565 การพัฒนากลยุทธ์การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
วารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 42(2), 3-23. วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.8
145 2565 การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.นิภัชราพร สภาพพร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.8
146 2565 การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนศาสตร์การตลาด 3 รายวิชาโดยวิธีการสอนแบบโครงงานกับการบริการวิชาการ การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
อ.จิระ ประสพธรรม
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.8
147 2565 การจัดการเชิงกลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนภายใต้สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19. วารสารการบัญชีและการจัดการ. 14 (1) เมษายนพฤษภาคม 2565. (ฐา
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
Strategic Management of Community Enterprises Under COVID-19 Epidemic Situation วันที่ 01/04/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
148 2565 กลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน
ผศ.ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 16 (1), 391-406. วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
149 2565 Ze is Better than Hir? A Corpus-based Analysis in Digital News and Magazines
อ.ทยากร กล่อมแก้ว
The New English Teacher วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.8
150 2565 แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการค้kมนุุษย์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
151 2565 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนนโยบาย (Green Office) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
นิพิฐพนธ์ ฤาชา
ธีรศิลป์ กันธา
แชน ต๊ะปุก
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
152 2565 แนวทางการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโกกโก่ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร. วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
153 2565 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดร.นิติพันธ์ บุตรฉุย
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
154 2565 สถานการณ์การตลาดดิจิทัลของธุรกิจโรงแรมในเขตเมือง พัทยา จังหวัดชลบุรี Digital Marketing Situation of Hotel Business in Pattaya City, Chonburi Province
ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ
วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
155 2565 วิถีการผลิตแบบไร่หมุนเวียน ของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
ผศ.มัลลิกา ทองเอม
วารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
156 2565 ฟิล์มเคลือบผิวอ่อนตัวจากไคโตซานที่มีน้ำหนักโมเลกุลแตกต่าง-คอนยัคกลูโคแมนแนน : สมบัติทางเคมีกายภาพและลด/ป้องกันการผลิตอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
157 2565 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
วารสารวิจัยรำไพพรรณี วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/04/2022 0.6
158 2565 ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาต่อพฤติกรรมการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้าน
ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 (2022): ( กรกฎาคม - กันยายน ) วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022 0.6
159 2565 ผลของการออกกำลังกายด้วยการเดินที่มีต่อเปอร์เซนต์ไขมัน มวลไขมันของแขน ขา และลำตัวของร่างกายในผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
ดร.นิติพันธ์ บุตรฉุย
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
160 2565 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
161 2565 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหมวก 6 ใบ ในการเสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
162 2565 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้กระบวนการส่วนประสมทางการตลาด 7Ps
รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
163 2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
164 2565 ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
อ.ธัญรดี บุญปัน
วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม, 8(1), 112-124. (2565, มกราคม-มิถุนายน) วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
165 2565 ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากลวดลายเอกลักษณ์โบราณสถานมรดกโลกเมืองกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค, 8(1), 216-227. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/04/2022 0.6
166 2565 ความรู้และพฤติกรรมการการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: กรณีศึกษาตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
167 2565 การออกแบบและพัฒนาตู้ปลูกผักสลัดด้วยแสงไฟ LED ที่มีระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.นิวดี คลังสีดา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/04/2022 0.6
168 2565 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเพื่อประกอบอาชีพอิสระ
วีระพล พลีสัตย์
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
169 2565 การศึกษาเชิงทฤษฎีและทดสอบสมบัติชุดเกราะน้ำหนักเบาคอมโพสิตจากผ้าผืนธรรมชาติ สองมิติ/พอลิเอสเตอร์และอิพอกซี่ส้าหรับป้องกันขีปนาวุธและการแทง
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
170 2565 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไข ปัญหายาเสพติดของชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน
วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
171 2565 การศึกษาระบบนิเวศองค์กรแห่งความสุขของภาคเครือข่าย ภาคเอกชนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
ผศ.ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
วารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul University ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 Vol. 35 No. 2 July-December 2022 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
172 2565 การศึกษาภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากพืช สมุนไพรท้องถิ่น เขาโกรกปลากั้ง จังหวัดกำแพงเพชร Study of Wisdom and Utilization of Local Herbal in the Khao Krogplakaung area, Kamphaeng Phet Province.
อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
อ.นภาลัย บุญคำเมือง
น.ส.กันยา มั่นคง
วารสารพิกุล คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
173 2565 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขทางการเงินกับรูปแบบการออม ของพนักงานก่อนวัยเกษียณ
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
ผศ.ฤทธิรงค์ เกาฏีระ
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
174 2565 การวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นการผลิตสื่อโฆษณาดิจิทัล
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ก.ค. –ธ.ค. 2565) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
175 2565 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นภาษาพม่าเพื่อการท่องเที่ยว
ดร.ศุภมาส ผกากาศ
วารสารการเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
176 2565 การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
อ.สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์
วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022 0.6
177 2565 การพัฒนาและสมบัติของคอมโพสิต พอลิพรอพิลีน/พอลิเอทิลีนไวนิลอะซิเตท/ไมโครเซลลูโลส สำหรับประยุกต์เป็นวัสดุขัดในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
178 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และอัตลักษณณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานพบพระทรายงาม ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ผศ.ดร.วนัสนันท์ ศิริรัตนะ
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.6
179 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชนเผ่าลีซูสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
อ.ภัคพล รื่นกลิ่น
Interdisciplinary Academic and Research Journal วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.6
180 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบของกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านห้วยกะโหลก ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.มัลลิกา ทองเอม
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
จำนวน: 1306 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 579.20
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>