รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
136 2565 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดร.ยุทธนา พันธ์มี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
137 2565 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม
อ.เมธี มธุรส
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.2
138 2565 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
139 2565 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Present Simple Tense โดยใช้วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
140 2565 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
141 2565 การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ชั้นอนุบาล3/2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
142 2565 การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อ Media Tiktok และเกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
143 2565 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
144 2565 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาบริษัทแม่ละเมาอีโค่ทัวร์ ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ.น้ำฝน สะละโกสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
145 2565 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
146 2565 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
147 2565 การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบชักชวน (Suggestopedia) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
148 2565 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
149 2565 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่าน แบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
150 2565 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชั้นอนุบาล2/1 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
151 2565 การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานและประกอบการใช้คำถามชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
152 2565 การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
153 2565 การปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงสำหรับการใช้งานเชิงโครงสร้าง
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
154 2565 การปรับตัวของครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 หมู่ที่ 7 บ้านท่าข้าม ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ธวชินี ลาลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
155 2565 การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
156 2565 การจัดชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการบวกเลขได้ผลลัพธ์ไม่เกิน10สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล3/3โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
157 2565 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เกมการสอนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2564
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
อ.คนึงนิตย์ เพรียวพานิช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
158 2565 กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2... วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
159 2565 กลวิธีการเล่าเรื่องและลักษณะภาษาโฆษณาจากเพจ “พี่เอ็ด 7 วิ”
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
160 2565 Finite time Stability of Nonlinear Systems with Time Varying Delays
ผศ.วันวิสา พวงมาลัย
Journal of Science and Technology CRRU วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.2
161 2565 An Analysis of News Headline Writing Techniques Used on Bangkok Post Website
ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ
อ.JOEL ALBERT GRISELL
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
162 2565 การศึกษาการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในวิทยาลัย พลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
นวารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.1
163 2565 ผลของการให้ความร้อนที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำกระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่ม
ดร.เอนก หาลี
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
รศ.วชิระ สิงห์คง
วารสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0
164 2564 The Impact and Adaptation of the Thai Households in the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic Situation
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
International Journal of Innovative Science and Research Technology วันที่ 01/12/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 1
165 2564 The Endospectrum of (n − 3)-Regular Graphs of Order n
รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Thai Journal of Mathematics วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 1
166 2564 The Convergence Results for an AK-Generalized Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics วันที่ 01/06/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 1
167 2564 Some Fixed Point Theorems for R˜ n-Contraction and R˜ n-Kannan Mappings in Metric Spaces
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Science & Technology Asia วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 1
168 2564 Performance of Solar Energy Watering Cassava Crop Systems with Systems Control by Smartphone
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.จตุรงค์ ธงชัย
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
International Journal of Science and Engineering Applications Volume 10-Issue 07 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/07/2021 1
169 2564 On complex valued Gb-metric spaces and related fixed point theorems
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 1
170 2564 New derivations utilizing bi-endomorphisms on B-algebras
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Journal of Mathematical and Computational Science วันที่ 01/09/2021 ถึง วันที่ 30/10/2021 1
171 2564 Lean Manufacturing Implementation on Strategic Cost Management of Medical Devices Industrial
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
PSYCHOLOGY AND EDUCATION (2021) 58(4), ISSN 1553 - 6939 วันที่ 26/04/2021 ถึง วันที่ 24/08/2021 1
172 2564 fq-Derivations of b-algebras
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Journal of Mathematical and Computational Science วันที่ 01/04/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 1
173 2564 Fast Terminal Sliding Control of Underactuated Robotic Systems Based on Disturbance Observer with Experimental Validation
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
Mathematics 2021, 9, 1935 วันที่ 13/08/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 1
174 2564 DO COMMUNITY CULTURES AND TRADITIONS INFLUENCE ON NATURE CONSERVATION PERSPECTIVES? A CASE OF KHAO YAI NATIONAL PARK IN THAILAND
ฤทธิรงค์ เกาฎีระ
Journal of Sustainability Science and Management วันที่ 2021-08-01 ถึง วันที่ 2021-08-01 1
175 2564 Design and Development of Watering Cassava Crop Systems using Solar Energy by Control through Smartphone for Community in Kampang Phet, Thailand
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.จตุรงค์ ธงชัย
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
International Journal of Innovative Science and Research Technology วันที่ 01/06/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 1
176 2564 ผลของไซโตไคนินและการเตรียมชิ้นส่วนต่อการทวีจำนวนต้นกล้วยไข่สายพันธุ์กำแพงเพชรในสภาพปลอดเชื้อ
ดร.ธนากร วงษศา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 วันที่ 29/01/2021 ถึง วันที่ 04/02/2021 0.8
177 2564 ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ทักษะการทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ในรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1
อ.สุภาพร ปรารมย์
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2564) หน้า 147-162 วันที่ 01/08/2021 ถึง วันที่ 31/08/2021 0.8
178 2564 การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยบริหารยาหยอดตาสำหรับประชาชนทั่วไป
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
วารสารเภสัชกรรมไทย วันที่ 01/10/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.8
179 2564 การพัฒนาแผนกลยุทธการส่งออกกล้วยไข่กำแพงเพชรสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/10/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.8
180 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านท้องคุ้ง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
อ.ประพล จิตคติ
ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
อ.ณัฐภาณี บัวดี
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ดร.พิมประไพ ขาวขำ
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
อ.นันทนัช ตนบุญ
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2564 วันที่ 02/03/2021 ถึง วันที่ 30/04/2021 0.8
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>