รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
181 2565 พัฒนาทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาจีนพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย 4-6 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
อ.เทพกาญจนา เทพแก้ว
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
182 2565 พฤติกรรมการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
183 2565 พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทร้านริมบาทวิถีของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
184 2565 ผลของไซโทไคนินต่อการชักนำยอดจากชิ้นส่วนข้อพลูช้าง (Vanilla siamensis Rolfe ex Downie) ในสภาพปลอดเชื้อ
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 (น. 336-342). พัทลุง: มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 12/05/2022 ถึง วันที่ 13/05/2022 0.2
185 2565 ผลของการใช้นวัตกรรมเพลงออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
อ.สุภาพร ปรารมย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
186 2565 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
187 2565 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อที่มีต่อความสามารถทางการสื่อสารของเด็กปฐมวัย
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
188 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริงที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
189 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบละเอียดลออ โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
190 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ในรายวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
191 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัย เป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ในรายวิชาทัศนศิลป์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทรงธรรม
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
192 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดยืดหยุ่นโดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค K-W-D-L ในรายวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
193 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดคล่อง โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
194 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบคิดคล่อง โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยการใช้เทคนิค TGTในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทรงธรรม
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
195 2565 ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) รายวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
196 2565 ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ผศ.ศรินญา หวาจ้อย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
197 2565 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
The 8th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2022 Rajabhat Maha Sarakham University Maha Sarakham | Thailand | 18 March 2022 วันที่ 18/03/2022 ถึง วันที่ 18/03/2022 0.2
198 2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
199 2565 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ อุปโภค บริโภคขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
200 2565 บ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
201 2565 นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
อ.สุภาพร ปรารมย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
202 2565 คุณค่าทางโภชนาการของคุกกี้กล้วยไข่ธัญพืช : วิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่าพุทราอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
203 2565 ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมในวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.อมรา ศรีแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
204 2565 ความเชื่อของคนตั้งครรภ์ หมู่ที่ 5 บ้านนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
205 2565 ความรู้ความเข้าใจของผู้บริโภคเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในส้มตำและการลดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ตกค้างโดยการล้างครก
รศ.วชิระ สิงห์คง
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
นางสุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
ประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 29/05/2022 ถึง วันที่ 29/05/2022 0.2
206 2565 ความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว ในตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
207 2565 การใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดภาษาพาเพลินเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
208 2565 การใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับปฐมวัย
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
209 2565 การแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
210 2565 การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
อ.จตุรงค์ ธงชัย
ประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 ปี 2565 (NCAME 2022) วันที่ 16/12/2022 ถึง วันที่ 16/12/2022 0.2
211 2565 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ส 30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งรูปแบบ On-Site และ Online โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.เกรียงไกร กันตีมูล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
212 2565 การเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้สารในการเจริญเติบโตต่างกัน
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
213 2565 การออกแบบโมชั่นกราฟิกปลาฉลามวาฬในประเทศไทยเชิงอนุรักษ์
อ.อำไพ แสงจันทร์ไทย
อ.พบพร เอี่ยมใส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
214 2565 การออกแบบการ์ตูนสั้น จากคำขวัญจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับเด็ก
ผศ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
215 2565 การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
216 2565 การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
217 2565 การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์การรู้ค่าตัวเลขโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
218 2565 การส่งเสริมทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานวาดไปเล่าไปและกิจกรรมสร้างสรรค์
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
219 2565 การส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้คำคล้องจองประกอบรูปภาพ
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
220 2565 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
221 2565 การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
222 2565 การสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
ผศ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อ.ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
223 2565 การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอำเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
อ.มาณพ ต้นเคน
ดร.พัชรีรัต หารไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
224 2565 การศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ..ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
225 2565 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
จำนวน: 1267 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 557.10
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>