รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
181 2564 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสถานการณ์โควิด-19 ต่อครัวเรือนในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
182 2564 คุณภาพชีวิตแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.มัลลิกา ทองเอม
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
183 2564 คุณภาพการปฏิบัติงานของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรและ จังหวัดตาก
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.) Vol.27 No.1 January - March 2021 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 31/03/2021 0.6
184 2564 การเสริมสร้างความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบผสมผสาน
อ.มนตรี หลินภู
ดร.ศรวัส ศิริ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 วันที่ 01/05/2021 ถึง วันที่ 31/08/2021 0.6
185 2564 การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
186 2564 การเปรียบเทียบผลของการสกัดแบบดั้งเดิมกับการใช้ คลื่นอัลตราโซนิคต่อปริมาณแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวกล้องหอมแดงสุโขทัย1 และข้าวกล้องหอมด าสุโขทัย2
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
PSRU Journal of Science and Technology วันที่ 26/04/2021 ถึง วันที่ 26/04/2021 0.6
187 2564 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากรายงานวิจัยด้านชุมชนศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ISSN: 1906-0793, eISSN: 2730-4094) วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
188 2564 การสร้างสรรค์บทเพลงละครสั้นเรื่อง The Red Balloon สำหรับ กีตาร์และเชลโล
ธีริทธิ์ กันยารอง
ปภาตพงศ์ วันภักดี
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
189 2564 การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้านสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชร
The Journal of Pacific Institute of Management Science . วันที่ 01/10/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
190 2564 การศึกษาเปรียบเทียบสุบินคำกาพย์ ฉบับกรม ศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
191 2564 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจรและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
วารสารพิกุล, 19(2), 221-236. วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
192 2564 การศึกษาการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
วารสาร PSRU Journal of Science and Technology ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 วันที่ 01/09/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
193 2564 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
อ.ชลธิชา แสงงาม
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 26/08/2021 ถึง วันที่ 01/10/2021 0.6
194 2564 การพัฒนาอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชัน SILA LAND สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
195 2564 การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการจัดการธุรกิจร้านจำหน่าย สินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
196 2564 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ
นายอนุชา พวงผกา
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
197 2564 การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยด้านภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
บัญชา วัฒนาทัศนีย์
มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
ปุณยนุช โพธิ์อ่วม
Kang Ching Wen
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
198 2564 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ําพริกมะแขว่นของกลุ่มแม่บ้านท่าช้างจังหวัดกําแพงเพชร
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.6
199 2564 การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายงิชาการบัญชี 2
ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
200 2564 การพัฒนาต้นแบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้แนวคิดอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
อ.ยุติธรรม ปรมะ
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 75 ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
201 2564 การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษาหมู่บ้านลานดอกไม้ จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.พัจนภา เพชรรัตน์
อ.อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
202 2564 การพัฒนาคนบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง : กรณีศึกษา บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สุรศักดิ์ บุญเทียน
วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/04/2021 0.6
203 2564 การประเมินหลักสูตรโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
204 2564 การประยุกต์ใช้เว็บสปีชเอพีไอ สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
อ.ภูมินทร์ ตันอุตม์
อ.ชยานนท์ บัวงามดี
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
205 2564 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.6
206 2564 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
เพชรา บุดสีทา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 31/03/2021 0.6
207 2564 กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ โบราณสถาน
ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
208 2564 Effects of Exercise with Elastic on Physical Performance in the Elderly
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
Virtual Conference-The 8th 2021 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research, Co-Conference with The 11th International conference of sports and exercise science (ICSES 2021) วันที่ 03/09/2021 ถึง วันที่ 09/09/2021 0.4
209 2564 An Analysis of Four-word Lexical Bundles : Application to Enhance Listening Skills for TOEIC Preparation Course Proceedings of 2nd Language, Society and Culture International Conference (LSCIC 2021)
อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์
Proceedings of 2nd Language, Society and Culture International Conference (LSCIC 2021) วันที่ 01/06/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.4
210 2564 โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สามารถ ยืนยงพานิช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
211 2564 โมเดลสวนผักปันรัก ในยุคโควิด 19
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
อ.นิวดี คลังสีดา
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
212 2564 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิค 7 waste ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
213 2564 เสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจรับตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 วันที่ 09/06/2021 ถึง วันที่ 09/06/2021 0.2
214 2564 เครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
215 2564 เครื่องประดับสะท้อนความงามภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายเทวสตรี จังหวัดกำแพงเพชร
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
216 2564 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ ด้วยเทคนิคการต่อประสานลายไม้
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
217 2564 องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชนหนองปิ้งไก่และการขยายผลการเรียนรู้สู่กลุ่มเยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14. หน้า 889-906 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
218 2564 สภาพและปัญหาของการชลประทานและความต้องการองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อ.บัญชา วัฒนาทัศนย์
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
219 2564 ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟินอลิกรวมในผักกาดหินคลองลาน
ดร.ธนากร วงษศา
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 25/01/2021 ถึง วันที่ 28/01/2021 0.2
220 2564 ระบบสารสนเทศธุรกิจอาหาร กรณีศึกษาร้านจ่าหมูจุ่ม 2 จังหวัดนครสวรรค์
พรหมเมศ วีระพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
221 2564 ระบบรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
222 2564 ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ บุตรดี
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
223 2564 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โอกามา จ่าแกะ
สุทธีรา คำบุญเรือง
โชคธำรงค์ จงจอหอ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
224 2564 ภาวะโภชนาการและพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
วสุนธรา รตโนภาส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
225 2564 ผลของไซโตไคนินต่อการเจริญและพัฒนาของปลายยอดเอื้องกระดิ่งภู (Pleione maculata (Lindl.) Lindl. & Paxton; วงศ์กล้วยไม้) ในสภาพปลอดเชื้อ.
น.ส.หนึ่งฤทัย จักรศรี
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12, (น. 164-170). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. วันที่ 06/05/2021 ถึง วันที่ 07/05/2021 0.2
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>