รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
181 2564 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง: การดูแลให้อยู่อย่างมั่นใจพร้อมจากไปอย่างสงบ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลกงไกรลาศ
ดร.กนกพร ไพศาลสุจารีกุล
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564 วันที่ 01/09/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.8
182 2564 ไรเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้าง: ความเบี้ยวบิดของระบบกฎหมายไทย
อ.ศรัณย์ จงรักษ์
CMU Journal of Law and Social Sciences วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
183 2564 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปรียานุช พรหมภาสิต
ตรรกพร สุขเกษม
พิษณุ บุญนิยม
ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
184 2564 แนวทางการบริหารจัดการวิถีวัฒนธรรมชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์เวียดนาม ในจังหวัดสระแก้ว
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
Journal of Modern Learning Development วันที่ 01/11/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
185 2564 แนวทางการจัดการระบบข้อมูลชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน และภาคประชาชน
ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ
วารสารสักทอง:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
186 2564 สภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารชุมชนของชุมชน ในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: กรณีศึกษาตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร วันที่ 01/05/2021 ถึง วันที่ 31/08/2021 0.6
187 2564 วิกฤติการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่คนไทย คาดหวัง
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
188 2564 รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนสำหรับผู้สูงอายุ ในตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (Model Development of Sufficiency Economy Learning Center and New Theory Agriculture in Kamphaeng Phet Rajabhat University Maesot for providing sustainable learning resources for the elderly in Mae Pa Sub-district, Maesot District, Tak Province)
ธนัชพร หาได้
ผศ.มัลลิกา ทองเอม
วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 01/10/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
189 2564 รูปแบบการจัดทําบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ําตาลในจังหวัดกําแพงเพชร
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
สักทอง:มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.6
190 2564 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านปราชญ์ชาวบ้านอีสานและล้านนา ตำบลนาบ่อคำและตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
191 2564 ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เพชรา บุดสีทา
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
192 2564 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสถานการณ์โควิด-19 ต่อครัวเรือนในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
193 2564 คุณภาพชีวิตแรงงานไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.มัลลิกา ทองเอม
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
194 2564 คุณภาพการปฏิบัติงานของครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาจังหวัดกำแพงเพชรและ จังหวัดตาก
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.) Vol.27 No.1 January - March 2021 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 31/03/2021 0.6
195 2564 การเสริมสร้างความอ่อนน้อมของนักศึกษาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษาแบบผสมผสาน
อ.มนตรี หลินภู
ดร.ศรวัส ศิริ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 วันที่ 01/05/2021 ถึง วันที่ 31/08/2021 0.6
196 2564 การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย: กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
197 2564 การเปรียบเทียบผลของการสกัดแบบดั้งเดิมกับการใช้ คลื่นอัลตราโซนิคต่อปริมาณแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระ และสารประกอบฟีนอลิกรวมในข้าวกล้องหอมแดงสุโขทัย1 และข้าวกล้องหอมด าสุโขทัย2
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
PSRU Journal of Science and Technology วันที่ 26/04/2021 ถึง วันที่ 26/04/2021 0.6
198 2564 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากรายงานวิจัยด้านชุมชนศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ (ISSN: 1906-0793, eISSN: 2730-4094) วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
199 2564 การสร้างสรรค์บทเพลงละครสั้นเรื่อง The Red Balloon สำหรับ กีตาร์และเชลโล
ธีริทธิ์ กันยารอง
ปภาตพงศ์ วันภักดี
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
200 2564 การสร้างฐานข้อมูล นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์จากการละเล่นพื้นบ้านสําหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกําแพงเพชร
The Journal of Pacific Institute of Management Science . วันที่ 01/10/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
201 2564 การศึกษาเปรียบเทียบสุบินคำกาพย์ ฉบับกรม ศิลปากร และสุบินกุมาร ฉบับภาษาเขมร
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
202 2564 การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุจราจรและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
วารสารพิกุล, 19(2), 221-236. วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
203 2564 การศึกษาการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
วารสาร PSRU Journal of Science and Technology ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 วันที่ 01/09/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
204 2564 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
อ.ชลธิชา แสงงาม
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 26/08/2021 ถึง วันที่ 01/10/2021 0.6
205 2564 การพัฒนาอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชัน SILA LAND สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
206 2564 การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการจัดการธุรกิจร้านจำหน่าย สินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
207 2564 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ
นายอนุชา พวงผกา
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
208 2564 การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยด้านภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
บัญชา วัฒนาทัศนีย์
มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
ปุณยนุช โพธิ์อ่วม
Kang Ching Wen
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
209 2564 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ําพริกมะแขว่นของกลุ่มแม่บ้านท่าช้างจังหวัดกําแพงเพชร
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.6
210 2564 การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายงิชาการบัญชี 2
ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
211 2564 การพัฒนาต้นแบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้แนวคิดอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
อ.ยุติธรรม ปรมะ
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 75 ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
212 2564 การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษาหมู่บ้านลานดอกไม้ จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.พัจนภา เพชรรัตน์
อ.อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
213 2564 การพัฒนาคนบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง : กรณีศึกษา บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สุรศักดิ์ บุญเทียน
วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/04/2021 0.6
214 2564 การประเมินหลักสูตรโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
215 2564 การประยุกต์ใช้เว็บสปีชเอพีไอ สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
อ.ภูมินทร์ ตันอุตม์
อ.ชยานนท์ บัวงามดี
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
216 2564 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.6
217 2564 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
เพชรา บุดสีทา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 31/03/2021 0.6
218 2564 กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ โบราณสถาน
ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
219 2564 Effects of Exercise with Elastic on Physical Performance in the Elderly
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
Virtual Conference-The 8th 2021 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research, Co-Conference with The 11th International conference of sports and exercise science (ICSES 2021) วันที่ 03/09/2021 ถึง วันที่ 09/09/2021 0.4
220 2564 An Analysis of Four-word Lexical Bundles : Application to Enhance Listening Skills for TOEIC Preparation Course Proceedings of 2nd Language, Society and Culture International Conference (LSCIC 2021)
อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์
Proceedings of 2nd Language, Society and Culture International Conference (LSCIC 2021) วันที่ 01/06/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.4
221 2564 โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สามารถ ยืนยงพานิช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
222 2564 โมเดลสวนผักปันรัก ในยุคโควิด 19
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
อ.นิวดี คลังสีดา
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
223 2564 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิค 7 waste ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
224 2564 เสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจรับตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 วันที่ 09/06/2021 ถึง วันที่ 09/06/2021 0.2
225 2564 เครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>