รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
181 2565 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง รายวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 8(1), 119-134. (2565, มกราคม-เมษายน). วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/04/2022 0.6
182 2565 การพัฒนาทักษะอาชีพทางการตลาดผู้สูงอายุ : การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง สำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดกำแพงเพชร.
รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี, 9(1), 159-174. วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
183 2565 การพัฒนาการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
184 2565 การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลท่าขุนราม จังหวัดกำแพงเพชร สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
185 2565 การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมสำหรับครอบครัว ภายใต้ สถานการณ์โควิด-19 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองพัทยา Hotel Business Adaptation for Family Under COVID-19 Situation in Pattaya City Special Economic Zone
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
วารสารพิกุล ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
186 2565 การประเมินภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.วสุนธรา รตโนภาส
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 01/10/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
187 2565 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ผศ.พัจนภา เพชรรัตน์
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
ผศ.ธวชินี ลาลิน
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ปีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2565) วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
188 2565 การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 สําหรับธุรกิจให้บริการที่พักแรม ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตาก
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยปีที่ 5ฉบับที่ 2(กรกฎาคม-ธันวาคม2565 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
189 2565 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล
อ.ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ (TCI) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี วันที่ 01/05/2022 ถึง วันที่ 31/08/2022 0.6
190 2565 Potential Development in Community Tourism Attractions in Landokmai Sub-district, Kamphaeng Phet Province.
ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ
อ.อิฏฐารมณ์ มิตสุวรรณ สิงหรา
อ.ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
อ.วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อ.สุทธีรา คำบุญเรือง
วารสารพิกุล วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0.6
191 2565 Development of a Tourism e-Book for Parainuea Community in Phra That Subdistrict, Mae Ramat District, Tak Province
ภัคพล รื่นกลิ่น
ดร.ศุภมาส ผกากาศ
RICE JOURNAL OF CREATIVE ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT วันที่ 01/09/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
192 2565 "แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019".
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
น.ส.ณัฐนันท์ คงยิ่งใหญ่
ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์
ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกำจร
"แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019". วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.6
193 2565 โพรไบโอติกและสมบัติบางประการของบราวนี่แป้งข้าวหมาก: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนา บ้านคลองน้ำเย็นเหนือ
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
194 2565 แอปพลิเคชันเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
อ.สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์
ผศ.อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
195 2565 แผนชุมชนกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรม: บ้านวังน้ำ ตำบลวังยาง จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 วันที่ 09/08/2022 ถึง วันที่ 09/08/2022 0.2
196 2565 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์ กรณีศึกษา บริษัท ABC จำกัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
197 2565 แนวทางการออกแบบอัตลักษณ์องค์กรสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
อ.พบพร เอี่ยมใส
อ.ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
198 2565 แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากภาคประชาชนสู่ความยั่งยืน
ผศ.คมสันต์ นาควังไทร
ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
การประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์(PSPARN) ครั้งที่ 6 วันที่ 22/04/2022 ถึง วันที่ 24/04/2022 0.2
199 2565 อิทธิพลความเชื่อของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
200 2565 อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
201 2565 ส้วมในสถานศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะการเรียนรู้ของเด็ก
ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
202 2565 สีย้อมธรรมชาติจากส่วนประกอบของกล้วยไข่: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยไข่ ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
203 2565 สมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดกำแพงเพชร
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
อ.มาณพ ต้นเคน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
204 2565 สภาพสุขาภิบาลและคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
นางสุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
รศ.วชิระ สิงห์คง
ประชุมวิชาการระดับชาตินอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 29/05/2022 ถึง วันที่ 29/05/2022 0.2
205 2565 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกจากเปลือกกล้วยหักมุกและคุณสมบัติทางเคมี
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
206 2565 ศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
207 2565 ลักษณะทางกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
อ.นพรัตน์ ไชยวิโน
ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
208 2565 ระบบบริหารจัดการคลินิก : กรณีศึกษาคลินิกหมอณัฐพล หมอขิง
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” วันที่ 17/11/2022 ถึง วันที่ 18/11/2022 0.2
209 2565 ระบบฐานข้อมูลร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง : กรณีศึกษาร้านสกลพาณิชย์
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” วันที่ 17/11/2022 ถึง วันที่ 18/11/2022 0.2
210 2565 รถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
ดร.วีระพล พลีสัตย์
ดร.อิทธิพล เหลาพรม
ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
211 2565 มุมมองความรัก ในบทเพลงของต่าย อรทัย
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
212 2565 พิธีเซอท่อโท่ (ส่งนก) ชาวปกากะญอ หมู่ที่ 2 บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
213 2565 พิธีกี้จือลาขุ (มัดมือ) ชาวปกากะญอ หมู่บ้านเพชรนิยม ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
214 2565 พิธีกรรมนางกวักของไทลาวคั่ง หมู่บ้านหนองเหมือด หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
215 2565 พิธีกรรมการเลี้ยงควายธนู หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ศุภรดา สุขประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
216 2565 พัฒนาทักษะทางการอ่านออกเสียงภาษาจีนพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย 4-6 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
อ.เทพกาญจนา เทพแก้ว
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
217 2565 พฤติกรรมการใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นสั่งอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
218 2565 พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทร้านริมบาทวิถีของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
219 2565 ผลของไซโทไคนินต่อการชักนำยอดจากชิ้นส่วนข้อพลูช้าง (Vanilla siamensis Rolfe ex Downie) ในสภาพปลอดเชื้อ
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13 (น. 336-342). พัทลุง: มหาวิทยาลัยทักษิณ. วันที่ 12/05/2022 ถึง วันที่ 13/05/2022 0.2
220 2565 ผลของการใช้นวัตกรรมเพลงออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน
อ.สุภาพร ปรารมย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
221 2565 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
222 2565 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบสื่อที่มีต่อความสามารถทางการสื่อสารของเด็กปฐมวัย
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
223 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริงที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และการทำงานเป็นทีม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
224 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบละเอียดลออ โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
225 2565 ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์แบบริเริ่ม โดยกระบวนการวิจัยเป็นฐานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ในรายวิชาภาษาไทย ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
จำนวน: 1306 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 579.20
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>