รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
226 2565 การเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
อ.จตุรงค์ ธงชัย
ประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 ปี 2565 (NCAME 2022) วันที่ 16/12/2022 ถึง วันที่ 16/12/2022 0.2
227 2565 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ส 30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งรูปแบบ On-Site และ Online โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.เกรียงไกร กันตีมูล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
228 2565 การเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้สารในการเจริญเติบโตต่างกัน
ผศ.ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
229 2565 การออกแบบโมชั่นกราฟิกปลาฉลามวาฬในประเทศไทยเชิงอนุรักษ์
อ.อำไพ แสงจันทร์ไทย
อ.พบพร เอี่ยมใส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
230 2565 การออกแบบการ์ตูนสั้น จากคำขวัญจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับเด็ก
ผศ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
231 2565 การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
232 2565 การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
233 2565 การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์การรู้ค่าตัวเลขโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
234 2565 การส่งเสริมทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานวาดไปเล่าไปและกิจกรรมสร้างสรรค์
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
235 2565 การส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้คำคล้องจองประกอบรูปภาพ
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
236 2565 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
237 2565 การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
238 2565 การสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กำแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
ผศ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
อ.ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
239 2565 การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอำเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
อ.มาณพ ต้นเคน
ดร.พัชรีรัต หารไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
240 2565 การศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ..ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
241 2565 การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
242 2565 การศึกษาสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ดร.พัชรีรัต หารไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
243 2565 การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม บ้านพะโป้ จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.พัชรีรัต หารไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.. ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
244 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ ๔ วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
245 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (2) โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
246 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความมุ่งมั่นในการทำงาน โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
247 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปลายเปิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
อ.ศศิกัญชณา บุญนาค
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
248 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผล และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดCCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคูยาง
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
249 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.มนตรี หลินภู
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
250 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
251 2565 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านออกเสียงพินอินในระบบเสียงภาษาจีนกลางโดยใช้ เกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ดร.นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
252 2565 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
253 2565 การศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
254 2565 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
255 2565 การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในชาเปลือกถั่วดาวอินคา
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
256 2565 การวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุลชีววิทยาจากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง กำแพงเพชร
ดร.นิภัชราพร สภาพพร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
257 2565 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.สมหญิง กัลป์เจริญศรี
ดร.นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
258 2565 การรับรู้เรื่องการคุกคามทางเพศของนักศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง
ผศ.ธวชินี ลาลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
259 2565 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
260 2565 การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาหมู่บ้านหน้าวัดลาย อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
261 2565 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารการจัดการร้านหมูจุ่ม: กรณีศึกษาร้านหมูจุ่มต่อป๊ะ
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” วันที่ 17/11/2022 ถึง วันที่ 18/11/2022 0.2
262 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43: วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเจริญ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
263 2565 การพัฒนาบล็อกซีเมนต์ปูพื้นทางเท้าผสมเศษผักตบชวา
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 27/05/2022 ถึง วันที่ 27/05/2022 0.2
264 2565 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดร.ยุทธนา พันธ์มี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
265 2565 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม
อ.เมธี มธุรส
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
266 2565 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
267 2565 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Present Simple Tense โดยใช้วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
268 2565 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
269 2565 การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ชั้นอนุบาล3/2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
270 2565 การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อ Media Tiktok และเกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
จำนวน: 1286 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 574.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>