รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
226 2564 เครื่องประดับสะท้อนความงามภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายเทวสตรี จังหวัดกำแพงเพชร
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
227 2564 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ ด้วยเทคนิคการต่อประสานลายไม้
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
228 2564 องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชนหนองปิ้งไก่และการขยายผลการเรียนรู้สู่กลุ่มเยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14. หน้า 889-906 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
229 2564 สภาพและปัญหาของการชลประทานและความต้องการองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อ.บัญชา วัฒนาทัศนย์
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
230 2564 ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟินอลิกรวมในผักกาดหินคลองลาน
ดร.ธนากร วงษศา
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 25/01/2021 ถึง วันที่ 28/01/2021 0.2
231 2564 ระบบสารสนเทศธุรกิจอาหาร กรณีศึกษาร้านจ่าหมูจุ่ม 2 จังหวัดนครสวรรค์
พรหมเมศ วีระพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
232 2564 ระบบรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
233 2564 ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ บุตรดี
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
234 2564 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โอกามา จ่าแกะ
สุทธีรา คำบุญเรือง
โชคธำรงค์ จงจอหอ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
235 2564 ภาวะโภชนาการและพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
วสุนธรา รตโนภาส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
236 2564 ผลของไซโตไคนินต่อการเจริญและพัฒนาของปลายยอดเอื้องกระดิ่งภู (Pleione maculata (Lindl.) Lindl. & Paxton; วงศ์กล้วยไม้) ในสภาพปลอดเชื้อ.
น.ส.หนึ่งฤทัย จักรศรี
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12, (น. 164-170). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. วันที่ 06/05/2021 ถึง วันที่ 07/05/2021 0.2
237 2564 ผลของเส้นใยธรรมชาติต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์
ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ
อ.นิวดี คลังสีดา
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวาระครบ 65 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 20/07/2021 ถึง วันที่ 20/07/2021 0.2
238 2564 ผลของการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สถิติ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จิรพงค์ พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
239 2564 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
240 2564 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มที่มีผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย
ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
241 2564 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
242 2564 ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การทำงานเป็นทีม และการมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
243 2564 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจนวดแผนไทย ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พรรษพร เครือวงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
244 2564 ปริมาณไซยาไนด์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเฟรนช์ฟรายส์มันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 2
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
245 2564 ปริมาณแอนโทไซยานิน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ของกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
246 2564 ประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ตามความคิดเห็นของประชาชน บ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ปรียานุช พรหมภาสิต
ตรรกพร สุขเกษม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
247 2564 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอะโวคาโด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
248 2564 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะด้วยระบบเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง
นิพิฐพนธ์ ฤาชา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
249 2564 ความสำเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
พิษณุ บุญนิยม
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
250 2564 ความขัดแย้งของตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย
ประภัสสรา ห่อทอง
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
251 2564 การให้บริการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
บุญญาบารมี สว่างวงศ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
252 2564 การแก้ปัญหาในทฤษฎีจำนวนโดยหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
253 2564 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะการจำแนกโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
254 2564 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนกำไรของนักศึกษาที่ใช้การเรียนรู้โดยเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
อ.อนันธิตรา ดอนบันเท่า
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
255 2564 การออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค covid – 19
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
256 2564 การออกแบบและสร้างเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซล่าเซลล์
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
257 2564 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM สำหรับการรดน้ำทางการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ดร.อิทธิพล เหลาพรม
ผศ.อานนท์ วงษ์มณี
อ.นิวดี คลังสีดา
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
258 2564 การออกแบบและพัฒนาระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
259 2564 การออกแบบและพัฒนาระบบรดน้ำแบบน้ำหยดโดยควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติและควบคุม การทำงานผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับชุมชนหมู่ที่ 7 ต. มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
260 2564 การออกแบบและติดตั้งระบบออนกริด (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ สำหรับการเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.นิวดี คลังสีดา
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
261 2564 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์สำหรับการพักผ่อน
อำไพ แสงจันทร์ไทย
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
262 2564 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เชิงบวกและเชิงลบ เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
263 2564 การออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
264 2564 การออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์สำหรับสโมสรฟุตบอลกำแพงเพชร เอฟซี
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
265 2564 การออกแบบบริการสำหรับร้านกาแฟใต้มาตรการป้องไวรัสโควิด-19
ธนกิจ โคกทอง
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
266 2564 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3” วันที่ 27/03/2021 ถึง วันที่ 27/03/2021 0.2
267 2564 การส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกล่องงานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
268 2564 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองโดยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
269 2564 การสำรวจและจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านภูมิปัญญาการจัดการต้นน้ำของกลุ่มชาติพันธุ์ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
อ.บัญชา วัฒนาทัศนย์
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
270 2564 การสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>