รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
271 2561 On integer partitions determinad by in-place transpositions of matrices
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) Volume 103, Issue 2, Pages 467 - 481 (2018) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 1
272 2561 CONVERGENCE THEOREMS FOR A BIVARIATE NONEXPANSIVE OPERATOR
ชลธิศ เสือนุ่ม
วารสาร Advances in Fixed Point Theory วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 30/09/2018 1
273 2561 Approximation of common solutions for proximal split feasibility problems and fixed point problems in Hilbert spaces
ชลธิศ เสือนุ่ม
วารสาร Thai Journal of Mathematics (SJR) วันที่ 16/07/2018 ถึง วันที่ 18/07/2018 1
274 2561 A formula for the number of weak endomorphisms on paths
นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Algebra and Discrete Mathematics. Volume 26(2018). Number 2, pp. 270–279 วันที่ 01/10/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 1
275 2561 แบบจำลองสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในประเทศไทย
ปาณิสรา จรัสวิญญู
ฉัตรชนก จรัสวิญญู
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
276 2561 แบบจำลองสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในประเทศไทย
ปาณิสรา จรัสวิญญู
ฉัตรชนก จรัสวิญญู
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - เดือนเมษายน) 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
277 2561 ผู้นำกับการขับเคลื่อนท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (มทมส.) ปีที่ 24 ฉบับพิเศษ มกราคม-เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
278 2561 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย
ธนากร วงษศา
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 36(3) วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
279 2561 ผลของการแปรรูป การเก็บรักษา และการให้ความร้อนซ้ำ ต่อปริมาณและประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของข้าว พร้อมบริโภคบรรจุถุงรีทอร์ต
เอนก หาลี
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 30/09/2018 0.8
280 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
281 2561 ผลกระทบของละอองลอยจากการเผาชีวมวลต่อการแผ่รังสีดวงอาทิตย์และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย กรณีศึกษาช่วงฤดูหมอกควันปี ค.ศ. 2013
ดวงนภา ลาภใหญ่
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23(3) ก.ย.-ธ.ค. 2561 หน้าที่ 1268-1283. วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
282 2561 ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่
ดวงนภา ลาภใหญ่
วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 9(2) ก.ค.-ธ.ค. 2561 หน้าที่ 237-249. วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
283 2561 บริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ อย่างไรให้สำเร็จ?
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารชุมชนวิจัย ปีที่12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
284 2561 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร
ปาณิสรา จรัสวิญญู
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.8
285 2561 การสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตนเองของเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
286 2561 การศึกษาสภาพปัจจุบัน และอนาคตที่คาดหวัง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
นพคุณ ชูทัน
นิวดี คลังสีดา
สักทอง : มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2561 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
287 2561 การพัฒนารูปแบบการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร
สุรศักดิ์ บุญเทียน
บทความ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
288 2561 การพัฒนารูปแบบการศึกษาชั้นเรียนแบบเรียนรู้ร่วมกันที่ส่งเสริมความสามารถในการจัดการ เรียนรู้ของนักศึกษาครู
ปาริชาต เตชะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
289 2561 การประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดกำแพงเพชร
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 24 (พิเศษ), 114-134. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
290 2561 การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบป้อมตำรวจชุมชนเมือง (โคบัง)
สุชิน รอดกำเหนิด
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
291 2561 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นวิจัย : กระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ขวัญชัย ขัวนา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
292 2561 การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ “Learning Science by Practice” สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ขวัญดาว แจ่มแจ้ง
ภาเกล้า ภูมิใหญ่
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
293 2561 กลยุทธ์การสนับสนุนการนิเทศฝึกงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง
รัชนี นิธากร
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/10/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
294 2561 The Development of Training Course on Phonetics for Primary Teachers to Enhance Teaching Abilities in Pronunciation and Vocabulary Spelling English for Ethnic Diversity Students in the Special Economic Zone along Thailand and Myanmar Border
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
295 2561 Propagation of Geo-Informatics Knowledge in Conservation and Management of Natural Resources, Khlong Suan Mak Basin, Kamphaeng Phet Province.
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
Journal of community development and life quality, 6 (2), 439-452. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/01/2018 0.8
296 2561 An Analysis of Errors in English Signboards in Muang Kamphaengphet
ประดิษฐ์ นารีรักษ์
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, Vol. 24 No. 1, (January - April 2018), 77-91. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
297 2561 การศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บุญล้อม ด้วงวิเศษ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 วันที่ 01/05/2018 ถึง วันที่ 31/08/2018 0.8
298 2561 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตารวจและอาสาสมัครตารวจชุมชนเกาะทวี สถานีตารวจชุมชนเกาะทวี (ตู้ยามโคบัง) จังหวัดกาแพงเพชร
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
299 2561 แนวทางพัฒนาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อการผลิตลูกประคบจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
สุวภัทร หนุ่มคำ
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
300 2561 แนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณี การเลี้ยงผีฝายของชุมชนลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
301 2561 องค์กรประชาสังคมและทุนทางสังคมเพื่อลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคมและความสำเร็จของ ประชาธิปไตย
วิทยา คามุณี
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
302 2561 สัมฤทธิผล โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร
รัษฎากร วินิจกุล
อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนกุล
ศุภฤทธิ์ ธาราทิพย์นรา
วาสนา อาจสาลิกรณ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
303 2561 สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้าน สังคมและอาชีพระยะยาว
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
ธวชินี ลาลิน
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
ปนัดดา พาณิชยพันธุ์
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
304 2561 รูปแบบการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
305 2561 รูปแบบการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชกำแพงเพชร
สุวิทย์ วงษ์บุญมาก
วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (TCI2) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
306 2561 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐาน ของชิ้นส่วนยอดเฉาก๊วยในสภาพปลอดเชื้อ
อธิรดา บุญเดช
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
307 2561 ปริมาณสารเบต้าแคโรทีน กาบาและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าว 4 สายพันธุ์
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
308 2561 ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งเชื้อก่อโรคขอบใบแห้งในข้าว
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
309 2561 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
310 2561 ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าสู่ "ตำนวน" ในวิถีวัฒนธรรมชุุมชนม้ง
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งท่ี่ 5 วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.6
311 2561 ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
วสุนธรา รตโนภาส
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
312 2561 การศึกษาคำลักษณนามที่ใช้กับคนในภาษาจีน
อภิญญา จอมพิจิตร
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 01/01/2018 0.6
313 2561 การวิเคราะห์แนวโน้มอุณหภูมิเฉลี่ยในภาคเหนือของประเทศไทย
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
314 2561 การพัฒนาและคุณลักษณะของเส้นใยอิเล็กโทรสปันจากพอลิแลคติกแอซิดผสมพอลิบิวทิลีนซัคซิเนตกับอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุหน้ากากอนามัย
สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
315 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
ขวัญชัย ขัวนา
เลเกีย เขียวดี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนาคม – เมษายน 2561 ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/03/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.6
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>