รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
271 2564 การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ปริญญา ประเสริฐสังข์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
272 2564 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากโดยบูรณาการรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการน้ำชุมชนและการเกษตร ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
273 2564 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
274 2564 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
275 2564 การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้ ที่แตกต่างกัน
วันวิสา พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
276 2564 การพัฒนาแผ่นคอร์เดียไรท์ โดยใช้ส่วนน้ำเกลือ ดินขาว และทรายละเอียด สำหรับ ทำผลิตภัณฑ์ลิ้นเตาอั้งโล่ทนความร้อนสูง
ผศ.อนัน หยวกวัด
รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ
การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” วันที่ 08/07/2021 ถึง วันที่ 09/07/2021 0.2
277 2564 การพัฒนาเสารับส่งสัญญาณแบบไร้สายจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
อ.พรนรินทร์ สายกลิ่น
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
อ.จตุรงค์ ธงชัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่1 วันที่ 23/08/2021 ถึง วันที่ 23/08/2021 0.2
278 2564 การพัฒนาเครื่องกวนผลไม้แปรรูปที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป้าซ้วนผลไม้กวนแปรรูป ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
279 2564 การพัฒนาเกมแนะนำสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พรนรินทร์ สายกลิ่น
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
280 2564 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มผ้าทอปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
281 2564 การพัฒนาสารเคลือบคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสร่วมกับสารสกัดข่าในการเก็บรักษาฝรั่งกิมจูหลังการเก็บเกี่ยว
อัจฉรา ใจดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
282 2564 การพัฒนาระบบให้น้ำชะอมพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยด้วย IoT สำหรับชุมชน หมู่ 11 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
283 2564 การพัฒนาระบบสารสนเทศจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย กรณีศึกษา คลินิกคลองแม่ลาย
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
284 2564 การพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิดพัดลมไอน้ำหลายตัวอัตโนมัติด้วยเซ็นเซอร์หลายตัวสำหรับศูรย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
285 2564 การพัฒนายานจักรยานสามล้อไฟฟ้าสำหรับงานอเนกประสงค์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
286 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจากข้าว กข 43
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
287 2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวด้วยสารสกัดฟีนอลจากเปลือกกล้วยไข่
อัจฉรา ใจดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
288 2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้คำถามปลายเปิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โกมินทร์ บุญชู
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
289 2564 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการปฏิบัติเครื่องดนตรีเปียโนโดยใช้เปียโนจำลอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 โรงเรียนสรรพวิทยาคม
ธีริทธิ์ กันยารอง
มุทิตา นาคเมือง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
290 2564 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาปลีกล้วยไข่ และชาเกสรกล้วยไข่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
พบพร เอี่ยมใส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
291 2564 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
292 2564 การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า ด้านการวางแผนและจัดระบบดำเนินการ โดยใช้กิจกรรมการทำน้ำผัก ผลไม้ สำหรับเด็กปฐมวัย
จุฑาทิพย์ โอบอ้อม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
293 2564 การพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือในการทำงานของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
294 2564 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยเทคนิคการใช้คำถาม สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวัชรวิทยา
พีรพัฒน์ พวงจิตร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
295 2564 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟด้วยคำสั่งเสียง
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
296 2564 การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับแก๊ส LPG ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
297 2564 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
298 2564 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
299 2564 การปรับปรุงสมบัติของอิฐดินดิบโดยใช้ปุนซีเมนต์และใยมะพร้าว
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 21 วันที่ 09/06/2021 ถึง วันที่ 09/06/2021 0.2
300 2564 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อประมาณประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์: กรณีศึกษา สวนพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
อ.นิวดี คลังสีดา
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจวิถีใหม่” วันที่ 16/09/2021 ถึง วันที่ 17/09/2021 0.2
301 2564 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเปลี่ยนนาข้าวเป็นพืชไร่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.ภาวิณี ภูจริต
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
302 2564 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกและเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสมเปลี่ยนนาข้าวเป็นพืชไร่ บนฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงพื้นที่ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 24/06/2021 ถึง วันที่ 24/06/2021 0.2
303 2564 การตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยโดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบเชิงลึก และโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน
ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ภูมินทร์ ตันอุตม์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
304 2564 การจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก แบบมีส่วนร่วม
นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
305 2564 การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การทำงานเป็นทีม และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
306 2564 การจัดการสินค้าคงคลังวัสดุอัลลอยด้วยเทคนิค ABC Analysis กรณีศึกษา ร้าน เอ ซี อัลลอย อ.แม่สอด จ.ตาก
น้ำฝน สะละโกสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
307 2564 การจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอ : กรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
308 2564 ผลของไซโตไคนินต่อการชักนําให้เกิดเป็นยอดใหม่จากชิ้นส่วนปลายยอดของหรีดโทนในสภาพปลอดเชื้อ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 1(1), 22-32. วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.1
309 2563 สังคมวิทยาครอบครัว
ธวชินี ลาลิน
ตำราที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 24/12/2020 ถึง วันที่ 24/12/2020 1
310 2563 The Rectangular Quasi-Metric Space and Common Fixed Point Theorem for ψ-Contraction and ψ-Kannan Mappings
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Special Issue : Annual Meeting in Mathematics 2019, 89-101 วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 1
311 2563 The Rectangular Quasi-Metric Space and Common Fixed Point Theorem for psi-Contraction and psi-Kannan Mappings
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
ผศ.พัชรา ม่วงการ
Thai Journal of Mathematics (SCOPUS) วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 1
312 2563 The Development of a Defect Detection Model from the High-Resolution Images of a Sugarcane Plantation Using an Unmanned Aerial Vehicle
ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์
Information Journal วันที่ 01/03/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 1
313 2563 The Convergence Theorem for a Square alpha-Nonexpansive Mapping in a Hyperbolic Space
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 1
314 2563 Stability of a Generalization of Cauchy’s and the Quadratic Functional Equations in Quasi-Banach Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics Vol. 18 (2020) วันที่ 01/09/2020 ถึง วันที่ 30/11/2020 1
315 2563 Robust Finite-Time Control of Linear System with Non-Differentiable Time-Varying Delay
อ.จิรพงค์ พวงมาลัย
ผศ.วันวิสา พวงมาลัย
Symmetry 2020, 12, 680 วันที่ 31/03/2020 ถึง วันที่ 24/04/2020 1
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>