รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
271 2565 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
272 2565 การศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
273 2565 การศึกษาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
274 2565 การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในชาเปลือกถั่วดาวอินคา
ผศ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
275 2565 การวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุลชีววิทยาจากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง กำแพงเพชร
ดร.นิภัชราพร สภาพพร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
276 2565 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.สมหญิง กัลป์เจริญศรี
ดร.นันท์นภัส ชิตนุรัตน์ เว็บเบอร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
277 2565 การรับรู้เรื่องการคุกคามทางเพศของนักศึกษาในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง
ผศ.ธวชินี ลาลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
278 2565 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
279 2565 การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาหมู่บ้านหน้าวัดลาย อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
280 2565 การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารการจัดการร้านหมูจุ่ม: กรณีศึกษาร้านหมูจุ่มต่อป๊ะ
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG” วันที่ 17/11/2022 ถึง วันที่ 18/11/2022 0.2
281 2565 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43: วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเจริญ ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
282 2565 การพัฒนาบล็อกซีเมนต์ปูพื้นทางเท้าผสมเศษผักตบชวา
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 27/05/2022 ถึง วันที่ 27/05/2022 0.2
283 2565 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดร.ยุทธนา พันธ์มี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
284 2565 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชา วิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสหวิทยาคม
อ.เมธี มธุรส
การประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา" ครั้งที่ 4 วันที่ 11/03/2022 ถึง วันที่ 11/03/2022 0.2
285 2565 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
286 2565 การพัฒนาทักษะการเขียนประโยค Present Simple Tense โดยใช้วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปลสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
287 2565 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
288 2565 การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ ชั้นอนุบาล3/2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
289 2565 การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้สื่อ Media Tiktok และเกมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อ.นันทิวัน อินหาดกรวด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
290 2565 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย โดยการใช้กิจกรรมเกมการศึกษา
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
291 2565 การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาบริษัทแม่ละเมาอีโค่ทัวร์ ตําบลพะวอ อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ.น้ำฝน สะละโกสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
292 2565 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
293 2565 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
294 2565 การพัฒนาความสามารถในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคแบบชักชวน (Suggestopedia) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
295 2565 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ TGT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
296 2565 การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีการอ่าน แบบร่วมมือ (Collaborative Strategic Reading) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
297 2565 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ชั้นอนุบาล2/1 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
298 2565 การพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานและประกอบการใช้คำถามชั้นอนุบาล 2/2 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม
อ.อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
299 2565 การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
300 2565 การปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชงสำหรับการใช้งานเชิงโครงสร้าง
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
301 2565 การปรับตัวของครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 หมู่ที่ 7 บ้านท่าข้าม ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ธวชินี ลาลิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
302 2565 การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
303 2565 การจัดชุดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ด้านการบวกเลขได้ผลลัพธ์ไม่เกิน10สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล3/3โรงเรียนเทศบาล1(เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
304 2565 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้เกมการสอนในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา 2564
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
อ.คนึงนิตย์ เพรียวพานิช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
305 2565 กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2... วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
306 2565 กลวิธีการเล่าเรื่องและลักษณะภาษาโฆษณาจากเพจ “พี่เอ็ด 7 วิ”
อ.ประภัสสรา ห่อทอง
อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
307 2565 An Analysis of News Headline Writing Techniques Used on Bangkok Post Website
ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ
อ.JOEL ALBERT GRISELL
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 วันที่ 15/03/2022 ถึง วันที่ 15/03/2022 0.2
308 2565 ชีววิทยาบางประการของเอื้องเขาแกะ (วงศ์กล้วยไม้) ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
น.ส.หนึ่งฤทัย จักรศรี
วารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 1(2), 127-138 วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.1
309 2565 การศึกษาการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในวิทยาลัย พลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
นวารสาร มรภ.กพ. วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0.1
310 2565 ผลของการให้ความร้อนที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำกระเจี๊ยบผสมพุทราจีนพร้อมดื่ม
ดร.เอนก หาลี
ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
รศ.วชิระ สิงห์คง
วารสารวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0
311 2565 ความชุกของ Salmonella spp. ในเครื่องดื่มชานมเย็นและกาแฟเย็น จากร้านจำหน่ายรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ดร.นิภัชราพร สภาพพร
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/12/2022 0
312 2565 Finite time Stability of Nonlinear Systems with Time Varying Delays
ผศ.วันวิสา พวงมาลัย
Journal of Science and Technology CRRU วันที่ 01/01/2022 ถึง วันที่ 30/06/2022 0
313 2564 The Impact and Adaptation of the Thai Households in the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic Situation
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
International Journal of Innovative Science and Research Technology วันที่ 01/12/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 1
314 2564 The Endospectrum of (n − 3)-Regular Graphs of Order n
รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
Thai Journal of Mathematics วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 1
315 2564 The Convergence Results for an AK-Generalized Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics วันที่ 01/06/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 1
จำนวน: 1306 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 579.20
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>