รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
316 2561 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงรายวิชาทักษะการใช้โปรแกรมกระดานคานวณและจัดการข้อมูล
ประพัชร์ ถูกมี
สุรินทร์ เพชรไทย
กีรศักดิ์ พะยะ
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
317 2561 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ไอพีวี6 สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ฆัมภิชา ตันติสันติสม
วารสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.6
318 2561 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงผลิตภาพทางการศึกษา : สู่ยุค การศึกษาไทยแลนด์ 4.0
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
- วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 01/12/2018 0.6
319 2561 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีศักยภาพเป็นโพรไบโอติกจากวัสดุเหลือทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม
สุวิชญา บัวชาติ
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วันที่ 01/08/2018 ถึง วันที่ 31/10/2018 0.6
320 2561 In It Together: Why Less Inequality Benefits All
วิทยา คามุณี
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 0.6
321 2561 การวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย
รุ่งณภา บุญยิ้ม
การวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทย วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
322 2561 Tourist attractions priority and quality standards assessment based on Geographic Information System application, Kamphaeng Phet province, Thailand
สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
9th International Conference Tourism & Sustainable Development. 16-18th May 2018. Kathmandu, Nepal. วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.4
323 2561 The study of structure of the social relationship system in the pagoda worship ceremony of Keren Society (Pwo and Sgaw) hermit of Takaku Sect through the Legend of Ban-Mongkua, Umphang District, Tak Province
สุขเกษม ขุนทอง
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
324 2561 The Study of Knowledge and Behaviors on Using Herbs in Households: A Case Study of Moo 15, Tambon Thung Sai, Amphoe Sai Thong Watthana, Khampangphet Province
วสุนธรา รตโนภาส
The 5th Rajabhat University National & International Research and Academic Conference (RUNIRAC V) วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
325 2561 The management of cultural capital with peoples participation: A case of rice porridge tradition
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
326 2561 The guideline for practicing contemporary performances of children and youth group in Kamphaengphet Province
ศุภโชคชัย นันทศรี
พธูรำไพ ประภัสสร
พิมพ์นารา บรรจง
วนัสนันท์ นุชนารถ
Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15/02/2018 ถึง วันที่ 17/02/2018 0.4
327 2561 Optimal Condition of Elephant Foot Yam (Amorphophallus campanulatus (Roxb.) Noodle Production on Calcium Oxalate and Antioxidant Content
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 5 ณ มรภ. เพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
328 2561 Development of Learning Ability in Mathematical Terms through English by using Learning and Enjoying Model for Pre-service Mathematics Teachers
ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 5 ณ มรภ. เพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.4
329 2561 A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN THE MARKETING MANAGEMENT COURSE BY TEACHING WITH CASE STUDY
วรรณพรรณ รักษ์ชน
The Regional Conference on Graduate Research 2018 วันที่ 26/08/2018 ถึง วันที่ 26/08/2018 0.4
330 2561 โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก อะไรเข้า? อะไรออก? นักโลจิสติกส์มืออาชีพต้องเข้าใจ
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
331 2561 แนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ร้านต่อผลไม้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
น้ำฝน สะละโกสา
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
332 2561 แนวทางในการจัดทำบัญชีชุดเดียวของผู้ประกอบการธุรกิจSMEsในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
พรรษพร เครือวงษ์
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018:การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
333 2561 แนวทางพัฒนาการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
334 2561 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานบริหารทั่วไปของโรงเรียนคลองลานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประจบ ขวัญมั่น
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 20/01/2018 ถึง วันที่ 20/01/2018 0.2
335 2561 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประพล จิตคติ
ศิริพร โสมคำภา
อนุธิดา เพชรพิมูล
พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว
คุณัญญา เบญจวรรณ
เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ราชภัฏวิจัย 5 วันที่ 2-5 ธ.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
336 2561 แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 วันที่ 18/10/2018 ถึง วันที่ 19/10/2018 0.2
337 2561 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งธุรกิจโรงผลิตน้ำดื่ม ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
ธนสิทธิ นิตยะประภา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
338 2561 แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
339 2561 แนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อมรา ครองแก้ว
ชฎาพร โชติรดาภาณ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
340 2561 แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
341 2561 แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
342 2561 แนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
343 2561 แนวทางการพัฒนาการจัดการทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบึงเสือเต้น ตำบลยางสูง อำเภอขาณุวรลักษณบุรี
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ
พัตราภรณ์ อารีเอื้อ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจําปี 2561 (The 3rd KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
344 2561 แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดแพงเพชร
ชาลี ตระกูล
ราตรี สิทธิพงษ์
วรางค์ รามบุตร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
345 2561 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรี บ้านวังโบสถ์ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ศิริพร โสมคำภา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
346 2561 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
ว่าที่ ร.ต.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
น.ส.กันยา มั่นคง
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
347 2561 แนวทางการจัดสวัสดิการชุมชนแบบบูรณาการ กรณีศึกษา หมู่ที่ 1 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
สุรศักดิ์ บุญเทียน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ CSD ครั้งที่ 17 วันที่ 28-31 มกราคม 2561 วันที่ 28/01/2018 ถึง วันที่ 31/01/2018 0.2
348 2561 แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้กับโรงน้ำดื่มธารธิป
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
349 2561 เส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร
สาวิตรี พรหมรักษา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
350 2561 เสถียรภาพเวลาจำกัดและการทำให้มีเสถียรภาพเวลาจำกัด ของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง
จิรพงค์ พวงมาลัย
วันวิสา พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
351 2561 เปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกรวมของเปลือกกล้วยไข่
ปราณี เลิศแก้ว
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 วันที่ 25/01/2018 ถึง วันที่ 26/01/2018 0.2
352 2561 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
353 2561 เครื่องตวงน้ำหนักแบบอัตโนมัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่
สมโภชน์ วงษ์เขียด
อิทธิพล เหลาพรม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
354 2561 เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสำหรับการทำสินค้าโอทอปมะนาวดอง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกำแพงเพชร
อานนท์ วงษ์มณี
อนัน หยวกวัด
ชุติเดช ทันจันทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
355 2561 อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสำหรับสตรีในสมัยนิยม
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
356 2561 ส่งเสริมทักษะการอ่าน และเขียนของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
สุณี บุญพิทักษ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
357 2561 สารอากาศช่องเปิดรูปที่ป้อนด้วยสายส่งแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมสำหรับระบบการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้สายย่าน 2.4 GHz และการสื่อสารไวแม็กย่าน 3.5GHz
เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
358 2561 สารกาบาและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ำแช่ 4 ชนิด
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23/03/2018 ถึง วันที่ 23/03/2018 0.2
359 2561 สายอากาศบรอดแบนด์แบบกว้างสำหรับระบบการสื่อสารโทรศัพท์มือถือยุค 4G
เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
360 2561 สายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างรูปแปดเหลี่ยมที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปแปดแหลี่ยมสำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย
เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 08/03/2018 ถึง วันที่ 09/03/2018 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>