รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
316 2564 การศึกษาการผลิตวัสดุทดแทนไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
วารสาร PSRU Journal of Science and Technology ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 วันที่ 01/09/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
317 2564 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
อ.ชลธิชา แสงงาม
อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 26/08/2021 ถึง วันที่ 01/10/2021 0.6
318 2564 การพัฒนาอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชัน SILA LAND สำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
319 2564 การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการจัดการธุรกิจร้านจำหน่าย สินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร
ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
320 2564 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ
นายอนุชา พวงผกา
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
321 2564 การพัฒนามัคคุเทศก์น้อยด้านภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับเยาวชนกลุ่มชาติพันธ์ุ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
Kang Ching Wen
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
322 2564 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ําพริกมะแขว่นของกลุ่มแม่บ้านท่าช้างจังหวัดกําแพงเพชร
ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/01/1970 ถึง วันที่ 01/01/1970 0.6
323 2564 การพัฒนาบทเรียน E-Learning รายงิชาการบัญชี 2
ผศ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์
วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
324 2564 การพัฒนาต้นแบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติโดยใช้แนวคิดอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
อ.ยุติธรรม ปรมะ
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 75 ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
325 2564 การพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา : กรณีศึกษาหมู่บ้านลานดอกไม้ จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.พัจนภา เพชรรัตน์
อ.อรัญญารัตน์ ศรีสุพัฒนะกุล
ดร.กรรณิกา อุสสาสาร
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
326 2564 การพัฒนาคนบนฐานอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมม้ง : กรณีศึกษา บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สุรศักดิ์ บุญเทียน
วารสาร มจร การพัฒนาสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/04/2021 0.6
327 2564 การประเมินหลักสูตรโรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
328 2564 การประยุกต์ใช้เว็บสปีชเอพีไอ สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
อ.ภูมินทร์ ตันอุตม์
อ.ชยานนท์ บัวงามดี
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.6
329 2564 การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.6
330 2564 กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เพ็ญศรี จันทร์อินทร์
เพชรา บุดสีทา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2564 วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 31/03/2021 0.6
331 2564 กฎหมายต้นแบบว่าด้วยการจัดทำผังเมืองเฉพาะเพื่อการอนุรักษ์ โบราณสถาน
ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี
วารสารพิกุล ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 31/12/2021 0.6
332 2564 Effects of Exercise with Elastic on Physical Performance in the Elderly
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
Virtual Conference-The 8th 2021 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research, Co-Conference with The 11th International conference of sports and exercise science (ICSES 2021) วันที่ 03/09/2021 ถึง วันที่ 09/09/2021 0.4
333 2564 An Analysis of Four-word Lexical Bundles : Application to Enhance Listening Skills for TOEIC Preparation Course Proceedings of 2nd Language, Society and Culture International Conference (LSCIC 2021)
อ.วิชานนท์ ผ่องจิตต์
Proceedings of 2nd Language, Society and Culture International Conference (LSCIC 2021) วันที่ 01/06/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.4
334 2564 โรงเพาะเห็ดระบบอัตโนมัติชุมชนบ้านวังผา ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก
สามารถ ยืนยงพานิช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
335 2564 โมเดลสวนผักปันรัก ในยุคโควิด 19
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
อ.นิวดี คลังสีดา
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
336 2564 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้เทคนิค 7 waste ของโรงงานตุ๊กตาอ้วนเรซิ่น
พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
337 2564 แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตแบบลีน (Lean) กรณีศึกษาโรงงานผลิตกระเป๋าเครื่องหนัง
สาวิตรี พรหมรักษา
อ.บัณฑิต ศรีสวัสดิ์
อ.ธนสิทธิ นิตยะประภา
อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์
ดร.ธงเทพ ชูสงฆ์
อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลการวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัรฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ GNRU ครั้งที่ 21 วันที่ 09/06/2021 ถึง วันที่ 09/06/2021 0.2
338 2564 เสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจรับตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
ดร.โชคธำรงค์ จงจอหอ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 วันที่ 09/06/2021 ถึง วันที่ 09/06/2021 0.2
339 2564 เครื่องผสมน้ำมันไบโอดีเซลแบบแยกส่วนหลายตัวกรองด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
340 2564 เครื่องประดับสะท้อนความงามภายใต้แรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายเทวสตรี จังหวัดกำแพงเพชร
ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
341 2564 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ ด้วยเทคนิคการต่อประสานลายไม้
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
342 2564 องค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำชุมชนหนองปิ้งไก่และการขยายผลการเรียนรู้สู่กลุ่มเยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14. หน้า 889-906 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
343 2564 สภาพและปัญหาของการชลประทานและความต้องการองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำของเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
ว่าที่ ร.ต.อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
อ.บัญชา วัฒนาทัศนย์
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
344 2564 ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ แอนโทไซยานิน และสารประกอบฟินอลิกรวมในผักกาดหินคลองลาน
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 25/01/2021 ถึง วันที่ 28/01/2021 0.2
345 2564 ระบบสารสนเทศธุรกิจอาหาร กรณีศึกษาร้านจ่าหมูจุ่ม 2 จังหวัดนครสวรรค์
พรหมเมศ วีระพันธ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
346 2564 ระบบรายงานค่าสภาพน้ำของโรงเรือนเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์ด้วยสมาร์ทโฟน
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
347 2564 ระบบควบคุมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือนแบบสมาร์ทฟาร์มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ บุตรดี
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
348 2564 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการนวดแผนไทย กลุ่มนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์มณีบรรพต วัดเขาแก้ว ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
โอกามา จ่าแกะ
สุทธีรา คำบุญเรือง
โชคธำรงค์ จงจอหอ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
349 2564 ภาวะโภชนาการและพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 คลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
วสุนธรา รตโนภาส
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
350 2564 ผลของไซโตไคนินต่อการเจริญและพัฒนาของปลายยอดเอื้องกระดิ่งภู (Pleione maculata (Lindl.) Lindl. & Paxton; วงศ์กล้วยไม้) ในสภาพปลอดเชื้อ.
ผศ.ดร.ธนากร วงษศา
น.ส.หนึ่งฤทัย จักรศรี
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 12, (น. 164-170). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. วันที่ 06/05/2021 ถึง วันที่ 07/05/2021 0.2
351 2564 ผลของเส้นใยธรรมชาติต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์
ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ
อ.นิวดี คลังสีดา
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวาระครบ 65 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วันที่ 20/07/2021 ถึง วันที่ 20/07/2021 0.2
352 2564 ผลของการใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สถิติ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จิรพงค์ พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
353 2564 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
354 2564 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มที่มีผลต่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย
ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
355 2564 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
356 2564 ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การทำงานเป็นทีม และการมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
357 2564 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ต่อธุรกิจนวดแผนไทย ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พรรษพร เครือวงษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
358 2564 ปริมาณไซยาไนด์ และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในเฟรนช์ฟรายส์มันสำปะหลังพันธุ์พิรุณ 2
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
359 2564 ปริมาณแอนโทไซยานิน และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ของกระยาสารทข้าวพองสมุนไพร
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
360 2564 ประสิทธิผลของมาตรการเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน ตามความคิดเห็นของประชาชน บ้านปากคลองใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ปรียานุช พรหมภาสิต
ตรรกพร สุขเกษม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
จำนวน: 1267 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 557.10
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>