รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
316 2564 การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การทำงานเป็นทีม และความรับผิดชอบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ยุภาดี ปณะราช
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
317 2564 การจัดการสินค้าคงคลังวัสดุอัลลอยด้วยเทคนิค ABC Analysis กรณีศึกษา ร้าน เอ ซี อัลลอย อ.แม่สอด จ.ตาก
น้ำฝน สะละโกสา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
318 2564 การจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอ : กรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
319 2564 ผลของไซโตไคนินต่อการชักนําให้เกิดเป็นยอดใหม่จากชิ้นส่วนปลายยอดของหรีดโทนในสภาพปลอดเชื้อ
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 1(1), 22-32. วันที่ 01/01/2021 ถึง วันที่ 30/06/2021 0.1
320 2563 The Rectangular Quasi-Metric Space and Common Fixed Point Theorem for ψ-Contraction and ψ-Kannan Mappings
ผศ.พัชรา ม่วงการ
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Special Issue : Annual Meeting in Mathematics 2019, 89-101 วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 1
321 2563 The Development of a Defect Detection Model from the High-Resolution Images of a Sugarcane Plantation Using an Unmanned Aerial Vehicle
ผศ.ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์
Information Journal วันที่ 01/03/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 1
322 2563 The Convergence Theorem for a Square alpha-Nonexpansive Mapping in a Hyperbolic Space
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 1
323 2563 Stability of a Generalization of Cauchy’s and the Quadratic Functional Equations in Quasi-Banach Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics Vol. 18 (2020) วันที่ 01/09/2020 ถึง วันที่ 30/11/2020 1
324 2563 Robust Finite-Time Control of Linear System with Non-Differentiable Time-Varying Delay
อ.จิรพงค์ พวงมาลัย
ผศ.วันวิสา พวงมาลัย
Symmetry 2020, 12, 680 วันที่ 31/03/2020 ถึง วันที่ 24/04/2020 1
325 2563 On delta-Convergence Theorems in b-CAT(0) Spaces
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
Thai Journal of Mathematics(SCOPUS) วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 1
326 2563 Finite-time stability criteria of linear system with non-differentiable time-varying delay via new integral inequality
ผศ.จิรพงค์ พวงมาลัย
Mathematics and Computers in Simulation วันที่ 01/05/2020 ถึง วันที่ 31/05/2020 1
327 2563 Enhancing Competitive Advantage in the Turbulent Environment of the Thai Gems and Jewelry Industry Groups SMEs: Interaction between Social Integration Mechanisms and Absorptive Capacity
ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
Volume 12 | 07-Special Issue วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 1
328 2563 Effects of germinated and nongerminated rice grains on storage stability of pressurized purple rice beverages with Lactobacillus casei 01 supplement
แดนชัย เครื่องเงิน
The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences (ISSN 1338-5178) วันที่ 30/03/2020 ถึง วันที่ 30/03/2020 1
329 2563 พฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานข้ามชาติ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ วันที่ 02/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.8
330 2563 การชักนำให้เกิดต้นใหม่จากชิ้นส่วนลำต้นเทียมกล้วยไม้สิงโตก้านหลอดในสภาพปลอดเชื้อ
ธนากร วงษศา
น.ส.หนึ่งฤทัย จักรศรี
งานประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13: The 13th Botanical Conference of Thailand. วันที่ 01/06/2020 ถึง วันที่ 01/06/2020 0.8
331 2563 Causal Relationship Model of Factors Affecting Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in Manufacturing Industry, Kamphaeng Phet Province
ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์
ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง
Journal of Modern Management Science วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.8
332 2563 แนวทางการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
ดร.สมชัย วงษ์นายะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
333 2563 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ในรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
334 2563 ห่วงโซ่คุณค่าและแนวทางการเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่กําแพงเพชร สําหรับกลุ่มผู้ประกอบการในตลาดมอกล้วยไข่
อ.พัตรา คำสีหา
อ.ดวงนภา ลาภใหญ่
วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
335 2563 วงดนตรีไทยและนักดนตรีไทยในจังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชัชชัย พวกดี
ดร.อัครพล ชูเชิด
อ.อนุลักษณ์ อาสาสู้
ว่าที่ ร.ต.สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรา
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
336 2563 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน กรณีศึกษา: ตำบลท่าขุนราม และตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
อ.ภาวิณี ภูจริต
อ.พิรฎา ทองประเสริฐ
อ.พัตรา คำสีหา
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
337 2563 ฟิสิกส์ในห้องเรียนปฐมวัย
อ.ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 01/07/2021 ถึง วันที่ 30/09/2021 0.6
338 2563 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการ เสริมสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาเศรษฐกิจ พอเพียง
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
339 2563 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ธนสิทธิ นิตยะประภา
The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal, Vol. 26 No. 3 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 30/09/2020 0.6
340 2563 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 0.6
341 2563 ทุนทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีไทดำ บ้านวังน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 30/12/2020 0.6
342 2563 การแสดง Qeej (เฆ่ง) จากอดีตสู่ปัจจุบัน: กรณีศึกษาชน เผ่าม้งในอาเภอพบพระ จังหวัดตาก
น.ส.อภิญญา แซ่ยั้ง
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
343 2563 การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน
น.ส.กันยา มั่นคง
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
อ.กษมา สุรเดชา
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
344 2563 การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าสับของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์
อ.ประพัสสร บัวเผื่อน
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันที่ 01/03/2020 ถึง วันที่ 30/04/2020 0.6
345 2563 การอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายของแหล่งอาหาร และพันธุ์พืชสมุนไพรของชุมชน กะเหรี่ยงในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
รศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
346 2563 การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันสำปะหลังสะอาด ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ และการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
347 2563 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยเทคนิค การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในรายวิชาการ บัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
น.ส.กันยา มั่นคง
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
348 2563 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้บริหารระดับสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ขวัญชัย ขัวนา
สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/04/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
349 2563 การพัฒนาสมาร์ตมิเตอร์สำหรับการใช้ในการจัดการพลังงานไฟฟ้าในศุนย์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตด์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (การพัฒนาท้องถิ่น) วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
350 2563 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนสำหรับครู ระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
351 2563 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดไตร่ตรองเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาครู สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ (Journal of MCU Nakhondhat) วันที่ 01/12/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
352 2563 การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งเตือนเอกสารเข้าใหม่บนสมาร์ทโฟน
คมกริช กลิ่นอาจ
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
353 2563 การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์และแบบจําลองสามมิติแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ กรณีศึกษา กลุ่มวัดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์
อ.จินดาพร อ่อนเกตุ
ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
354 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของบ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลคลองลาน สู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ของอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
ดร.ประภัสสร กลีบประทุม
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) ISSN 1906-3849 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
355 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งจากใบอ้อยและชานอ้อยสู่วิสาหกิจชุมชน
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ผศ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
Journal of Energy and Environment Technology วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
356 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมวงและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มฮักนะแม่กาษา ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.นงลักษณ์ จิ๋วจู
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01-07-2020 ถึง วันที่ 30/12/2020 0.6
357 2563 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (E - LEARNING) รายวิชาการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ (Journal of MCU Nakhondhat) วันที่ 29/12/2020 ถึง วันที่ 29/12/2020 0.6
358 2563 การพัฒนาคำแนะนำใหม่ในการบริหารยาพ่นจมูก
วารสารเภสัชกรรมไทย วันที่ 01/10/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
359 2563 การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองพัฒนา
ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.6
360 2563 การพัฒนาการเรียนรู้ 12 tenses โดยการสร้างความคิดรวบยอดสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
วารสารพิกุล ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 วันที่ 01/07/2020 ถึง วันที่ 31/12/2020 0.6
จำนวน: 1166 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 464.80
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>