รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
361 2564 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอะโวคาโด อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
362 2564 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะด้วยระบบเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง
นิพิฐพนธ์ ฤาชา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
363 2564 ความสำเร็จของนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
พิษณุ บุญนิยม
ดร.รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
364 2564 ความขัดแย้งของตัวละครที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ถ้าวันหนึ่งนั้น...ฉันตาย
ประภัสสรา ห่อทอง
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
365 2564 การให้บริการสวัสดิการผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
บุญญาบารมี สว่างวงศ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
366 2564 การแก้ปัญหาในทฤษฎีจำนวนโดยหลักการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
367 2564 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และพัฒนาทักษะการจำแนกโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจำแนกพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปราณี เลิศแก้ว
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
368 2564 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวางแผนกำไรของนักศึกษาที่ใช้การเรียนรู้โดยเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
อ.อนันธิตรา ดอนบันเท่า
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
369 2564 การออกแบบโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวิถีชีวิตปกติใหม่ หลังภัยโรค covid – 19
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
370 2564 การออกแบบและสร้างเตาหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับโซล่าเซลล์
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
371 2564 การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการปรับแรงดันแบบ PWM สำหรับการรดน้ำทางการเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ดร.อิทธิพล เหลาพรม
ผศ.อานนท์ วงษ์มณี
อ.นิวดี คลังสีดา
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
372 2564 การออกแบบและพัฒนาระบบไฮโดรโปรนิกส์แบบกระบะน้ำวนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
373 2564 การออกแบบและพัฒนาระบบรดน้ำแบบน้ำหยดโดยควบคุมการรดน้ำอัตโนมัติและควบคุม การทำงานผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับชุมชนหมู่ที่ 7 ต. มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
374 2564 การออกแบบและติดตั้งระบบออนกริด (On Grid) ขนาด 3.3 กิโลวัตต์ สำหรับการเพาะปลูกเมล่อนแบบไฮโดรโปรนิกส์
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
อ.นิวดี คลังสีดา
การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
375 2564 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์สำหรับการพักผ่อน
อำไพ แสงจันทร์ไทย
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
376 2564 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ เชิงบวกและเชิงลบ เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
377 2564 การออกแบบสติกเกอร์ไลน์เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
378 2564 การออกแบบมาสคอตคาแรคเตอร์สำหรับสโมสรฟุตบอลกำแพงเพชร เอฟซี
พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
379 2564 การออกแบบบริการสำหรับร้านกาแฟใต้มาตรการป้องไวรัสโควิด-19
ธนกิจ โคกทอง
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
380 2564 การส่งเสริมพัฒนาการด้านการทรงตัวและการประสานสัมพันธ์ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมเกมกลางแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)
อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 3” วันที่ 27/03/2021 ถึง วันที่ 27/03/2021 0.2
381 2564 การส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากกล่องงานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
382 2564 การส่งเสริมความมีวินัยในตนเองโดยกิจกรรมการเล่านิทานประกอบภาพ
อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
383 2564 การสำรวจและจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านภูมิปัญญาการจัดการต้นน้ำของกลุ่มชาติพันธุ์ ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
อ.บัญชา วัฒนาทัศนย์
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
384 2564 การสร้างเครื่องแจ้งเตือนแบตเตอรี่รถยนต์อัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (TREC-14) วันที่ 10/11/2021 ถึง วันที่ 12/11/2021 0.2
385 2564 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ธนกิจ โคกทอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
386 2564 การศึกษาและพัฒนาชุดปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์สำหรับปฏบัติการเคลื่อนที่
อำไพ แสงจันทร์ไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
387 2564 การศึกษาเบื้องต้นการทำผลิตภัณฑ์ใบย่านางผงอบแห้ง
ชญาดา กลิ่นจันทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
388 2564 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของสารสกัดหยาบจากดอกมหาหงส์ ด้วยเทคนิค Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS)
ชญาดา กลิ่นจันทร์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
389 2564 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินในพื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
390 2564 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
391 2564 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ทักษะการทำงานเป็นทีมและเจตคติ ต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR
ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
392 2564 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทักษะการทำงานเป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
393 2564 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR เรื่อง พหุนาม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เบญจวรรณ ชัยปลัด
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
394 2564 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนใน รายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี
อ.นภาลัย บุญคำเมือง
น.ส.กันยา มั่นคง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21 วันที่ 09/06/2021 ถึง วันที่ 09/06/2021 0.2
395 2564 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงและการได้ยิน โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ CCR
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
396 2564 การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นพื้นทางเท้าผสมเศษกระดาษหนังสือพิมพ์
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ปริญญา ประเสริฐสังข์
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
397 2564 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งซ้ำซากโดยบูรณาการรีโมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการน้ำชุมชนและการเกษตร ลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 14 HUSOC14 วันที่ 15/07/2021 ถึง วันที่ 16/07/2021 0.2
398 2564 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินถล่มโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
399 2564 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของการเกิดอุบัติเหตุจราจรโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
400 2564 การมีเสถียรภาพเวลาจำกัดของระบบเชิงเส้นไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงเชิงเวลา โดยใช้ฟังก์ชันไลปูนอฟ-คราซอฟสกี้ ที่แตกต่างกัน
วันวิสา พวงมาลัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
401 2564 การพัฒนาแผ่นคอร์เดียไรท์ โดยใช้ส่วนน้ำเกลือ ดินขาว และทรายละเอียด สำหรับ ทำผลิตภัณฑ์ลิ้นเตาอั้งโล่ทนความร้อนสูง
ผศ.อนัน หยวกวัด
รศ.สฤษณ์ พรมสายใจ
การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” วันที่ 08/07/2021 ถึง วันที่ 09/07/2021 0.2
402 2564 การพัฒนาเสารับส่งสัญญาณแบบไร้สายจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
อ.พรนรินทร์ สายกลิ่น
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
อ.จตุรงค์ ธงชัย
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่1 วันที่ 23/08/2021 ถึง วันที่ 23/08/2021 0.2
403 2564 การพัฒนาเครื่องกวนผลไม้แปรรูปที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป้าซ้วนผลไม้กวนแปรรูป ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ผศ.ภาคิณ มณีโชติ
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
404 2564 การพัฒนาเกมแนะนำสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
พรนรินทร์ สายกลิ่น
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
405 2564 การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กลุ่มผ้าทอปากะญอบ้านมอทะ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 วันที่ 22/02/2021 ถึง วันที่ 22/02/2021 0.2
จำนวน: 1267 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 557.10
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] Next>>