รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
361 2561 สภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
362 2561 ศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของระบบสังคมในพิธีจุดไฟบูชาฤๅษี ชุมชนกะเหรี่ยง (โปว์และสะกอว์) ลัทธิฤๅษี ผ่าน “ตำนาน” บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
สุขเกษม ขุนทอง
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
363 2561 ศึกษาการจับตัวก้อนยางด้วยน้าหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิค
ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
364 2561 วิธีการเพื่อความปลอดภัยในคดีสิ่งแวดล้อม
ปาริชาติ สายจันดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
365 2561 รูปแบบความต้องการใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เอกรัฐ ปัญญาเทพ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
366 2561 รูปแบบการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองฉอดการโยธา
นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
367 2561 ระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
จินดาพร อ่อนเกตุ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
368 2561 ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้านรุ่งระวี จิวเวลรี่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018: การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
369 2561 ระบบควบคุมความชื้นในดินสำหรับการให้น้ำเมล่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
อัษฎางค์ บุญศรี
เทพ เกื้อทวีกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
370 2561 ระดับการเรียนรู้ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองเพื่อการพัฒนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์
รัษฎากร วินิจกุล
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
371 2561 ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
372 2561 พลวัตภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
373 2561 พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของบุคลากร นักศึกษา และแนวทางการพัฒนาห้องสมุด ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มัลลิกา ทองเอม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 "ศาสตร์พระราชากับการสร้างสังคมอุดมปัญญาในยุคไทยแลนด์ 4.0" วันที่ 25/02/2018 ถึง วันที่ 25/02/2018 0.2
374 2561 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อุมาพร ฉัตรวิโรจน์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
375 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปเอเชีย โดยใช้้ทฤษฏีการเรียนรู้แบบซิปปา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
เลเกีย เขียวดี
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
376 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำเพื่อชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR
ธิดารัตน์ พรหมมา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
377 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
มณฑา หมีไพรพฤกษ์
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
378 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภมูิศาสตร์ เรื่องการพัฒนาการทางภูมิศาสตร์และ เครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วรพรรณ ขาวประทุม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
379 2561 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
380 2561 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกและไม่เพาะงอก
ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
381 2561 ผลของจัดการเรียนการรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ศรวัส ศิริ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
382 2561 ผลของกำลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟ โดยเครื่องไมโครเวฟ
บุณยกฤต รัตนพันธุ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
383 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาภาวะผู้นำ และความพึงพอใจต่อการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประภัสสร กลีบประทุม
การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2561 วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 07/09/2018 ถึง วันที่ 07/09/2018 0.2
384 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
385 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ STAD ที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชลชลิตา กมุทธภิไชย
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
386 2561 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานที่มีต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การันต์ เจริญสุวรรณ
สุภาภรณ์ หมั่นหา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
387 2561 ผลการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หัวข้อข่าว รายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ชุติมา สังวรินทะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
388 2561 ผลการใช้ชุดการสอนภาษาไทย เรื่องการอ่านตีความสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กษมา สุรเดชา
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
389 2561 ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต กับการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือที่มีต่อความรู้ และทักษะการรำกระบี่กระบอง ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
390 2561 ผลการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบ CCR เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และการตระหนักรู้ตนเอง เรื่องเศษส่วนและทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
391 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานที่มีต่อพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยในตนเอง ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่1/3
พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์
เพ็ญนภา บูลย์ประมุข
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
392 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)
เบญจวรรณ ชัยปลัด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
393 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องอสมการ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
394 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรบ้านนครชุม
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
395 2561 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการคูณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (LT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
อุไรวรรณ ปานทโชติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
396 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคSTAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โกมินทร์ บุญชู
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
397 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาจีน เรื่อง สัทอักษร ภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นันทิวัน อินหาดกรวด
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
398 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนวิจัยเป็นฐาน (RBL) เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการตลาด สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เพชรา บุดสีทา
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ 2018 : การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันที่ 02/02/2018 ถึง วันที่ 02/02/2018 0.2
399 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CIPPA Model ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ทักษะการทำงาน เป็นทีม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
400 2561 ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ยุภาดี ปณะราช
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ "ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1" วันที่ 29/03/2018 ถึง วันที่ 29/03/2018 0.2
401 2561 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนาข้าวอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
ประจักษ์ กึกก้อง
ธัญรดี บุญปัน
ณัฐพล วรรณ์สุทธะ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
402 2561 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การทำนาข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
ประจักษ์ กึกก้อง
ธัญรดี บุญปัน
ณัฐพล วรรณ์สุทธะ
เอกสารสืบเนื่องจาก : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2561 วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
403 2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ปรียานุช พรหมภาสิต
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
404 2561 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานน้ำตาลในจังหวัดกำแพงเพชร
นงลักษณ์ จิ๋วจู
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5" วันที่ 2-5 ธันวาคม 2561 วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
405 2561 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 21/12/2018 ถึง วันที่ 21/12/2018 0.2
จำนวน: 822 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 319.65
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>