รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (แยกคณะ)ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ : ปี


# ปี ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
361 2563 Thai Song Dam, Wang Nam Village, Wang Yang ubdistrict, Khlong Khlung District, Kamphaeng Phet Province
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
362 2563 Thai beliefs and Local Tradition in Golden Rabbit Cave, Kamphaeng Phet Province
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
363 2563 Sukhothai style art sculpture in Kamphaeng Phet Province
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
364 2563 Phran Kratai Marble
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
365 2563 Nakhon Trai Trung Folk Performance Culture
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
366 2563 Music Composition Aesthetic of Violoncello and Classical Guitar throughout Music Video via Long Take and Light Leak Techniques
อ.ธีริทธิ์ กันยารอง
อ.จิรพงศ์ ยืนยง
อ.ปภาตพงศ์ วันภักดี
The 6th Rajabhat University National and International Research and Academic Conference วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.4
367 2563 Mien Embroidered Cloth in Kamphaeng Phet Province
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
368 2563 Learning Center of Buddha Amulets in Nakhon Chum City, Kamphaeng Phet Province
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
369 2563 Krayasart , Traditions, Beliefs to the Community Product: A Case Study of the Krayasart Wilaiwan Groups Mueang District, Kamphaeng Phet Province
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
370 2563 Kamphaeng Phet World Heritage City Historical Park
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
371 2563 Hmong sticky rice tradition in Kamphaeng Phet province
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
372 2563 Comparison of costs and returns between General Cassava Plantation and the "Cassava Manager System": A case study of cassava plantation in Kamphaeng Phet Province, Thailand.
อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว
Proceedings of the 6th National and International Conference on Political Science and Public Administration. Bangkok: Command and General Staff College Thailand. 30-31 March 2020 วันที่ 30/03/2020 ถึง วันที่ 31/03/2020 0.4
373 2563 Beliefs and Faiths from Overseas Chinese into Khlong Lan, Kamphaeng Phet
อ.วีรวรรณ แจ้งโม้
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
374 2563 Banana to the well-known product in Kamphaeng Phet
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
375 2563 "Pong Kham" Kamphaeng Phet Quartz Crystal
ดร.พิมพ์นารา บรรจง
ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
อ.วนัสนันท์ นุชนารถ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 หัวข้อ "ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก" วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563 วันที่ 11/03/2020 ถึง วันที่ 13/03/2020 0.4
376 2563 แนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา บริษัท สุริวิภาอมร อินเตอร์ฟู๊ดจำกัด
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5 วันที่ 03/09/2020 ถึง วันที่ 04/09/2020 0.2
377 2563 เครื่องคัดแยกสีและขนาดของลูกมะนาว
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
378 2563 อาจารย์สถานะรองในมหาวิทยาลัยไทย
อ.ศรัณย์ จงรักษ์
การประชุมวิชาการนิติสังคมศาสตร์ระดับชาติ หัวข้อ “จินตนาการใหม่ ภูมิทัศน์นิติศาสตร์ไทย” วันที่ 20/11/2020 ถึง วันที่ 20/11/2020 0.2
379 2563 สูตรการหาจํานวนต้นไม้แผ่ทั่วของกราฟ 2-วัฏจักร
รศ.ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
วารสารคณิตศาสตร์ราชภัฏ วันที่ 01/01/2020 ถึง วันที่ 30/06/2020 0.2
380 2563 ศักยภาพของป่าชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มัลลิกา ทองเอม
ธีรศิลป์ กันธา
ผศ.ดร.อังคณา ตาเสนา
นิพิฐพนธ์ ฤาชา
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 2 วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 วันที่ 07/02/2020 ถึง วันที่ 07/02/2020 0.2
381 2563 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นโดยใช้ เทคนิค PAR (พากันทำ)
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
รายงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) / แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
382 2563 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑออนไลน์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผศ.กนกวรรณ เขียววัน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
383 2563 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดแก้ปัญหา และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่ 1
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5" วันที่ 25/09/2020 ถึง วันที่ 25/09/2020 0.2
384 2563 ปัจจัยที่มีผลต่อการธำรงความสัมพันธ์ระยะยาวกับการต่อรองในความสัมพันธ์ของคู่เกย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ณัฐพล บ้านไร่
ภูริณัฐร์ โชติวรรณ
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
385 2563 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยว กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
สุรศักดิ์ บุญเทียน
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
386 2563 ชุดควบคุมรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าสั่งการทำงานด้วยเสียง
ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
387 2563 ชิม ช้อป ใช้ นโยบายรัฐบาลกับเสียงตอบรับจากภาคประชาชน ในจังหวัดกำแพงเพชร
อ.ธนธรณ์ แจ้งโม้
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 07/02/2020 ถึง วันที่ 07/02/2020 0.2
388 2563 คุณสมบัติของแผ่นซีเมนต์ผสมเส้นใยธรรมชาติ
อ.เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยา่ลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 วันที่ 15/07/2020 ถึง วันที่ 16/07/2020 0.2
389 2563 คุณภาพชีวิตผู้พิการ ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
ณัฐพล บ้านไร่
สุรศักดิ์ บุญเทียน
การประชุมเชิงวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
390 2563 การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนในการพัฒนา อาชีพ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์แม่หนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020” 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วันที่ 07/02/2020 ถึง วันที่ 07/02/2020 0.2
391 2563 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ กรณีศึกษาร้านไม้ราชพฤกษ์
อ.สุธิดา ทับทิมศรี
การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการ 2020 ครั้งที่ 5 วันที่ 03/09/2020 ถึง วันที่ 04/09/2020 0.2
392 2563 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ แอนโทไซยานิน เบต้าแคโรทีน และฟีนิลิก ในสบู่จากสารสกัดข้าวเหนียวดำและข้าวดอกข่า
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
393 2563 การเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารแอนโทไซยานิน และสารประกอบฟีนอลิกรวมในสบู่ผสมสารสกัดธรรมชาติ
ดร.ปราณี เลิศแก้ว
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
394 2563 การสร้างงานแอนิเมชั่น 2 มิติที่บูรณาการร่วมระหว่างโปรแกรมโฟโตช้อปกับโปรแกรมพรีเมียร์โปรเพื่อสร้างผลงานด้านประยุกต์ศิลป์ การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
จิรพงศ์ ยืนยง
การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
395 2563 การสร้างงานสื่อมัลติมีเดียเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาทักษะสู่สากล
ธีริทธิ์ กันยารอง
อ.มุทิตา นาคเมือง
การประชุมนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
396 2563 การสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่สู่ชุมชน
ผศ.ดร.สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง
การประชุมวิชาการนวัตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 1 KPRU Innovation Good Practice Conference 2020 วันที่ 14/09/2020 ถึง วันที่ 14/09/2020 0.2
397 2563 การศึกษาบทบาทผู้สูงอายุในการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว กรณีศึกษา กลุ่มกระทงเปลือกข้าวโพด หมู่บ้านลานเพชร อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร
วิยุดา ทิพย์วิเศษ
รายงานการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
398 2563 การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
อ.อนันธิตรา ดอนบันเท่า
ผศ.ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์
ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 วันที่ 18/12/2020 ถึง วันที่ 18/12/2020 0.2
399 2563 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความสำเร็จ : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูปกล้วยตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
ณัฐพล บ้านไร่
อิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม
การประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 "นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน" วันที่ 27/01/2020 ถึง วันที่ 30/01/2020 0.2
400 2563 การพัฒนาระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยระบบสมาร์ทโฟน
ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี
อ.นิวดี คลังสีดา
ผศ.จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2563 วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
401 2563 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
อ.สันติ คู่กระสังข์
อ.ธนัชพร หาได้
อ.ราววาด ยิ้มสวัสดิ์
สันติ คู่กระสังข์
งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
402 2563 การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมค่ายวิชาการของนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อ.ธิดารัตน์ พรหมมา
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 25/09/2020 ถึง วันที่ 25/09/2020 0.2
403 2563 การพัฒนาชุมชนบนฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.ร.ต.สุขเกษม ขุนทอง
ผศ.เกรียงไกร กันตีมูล
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” วันที่ 18/12/2020 ถึง วันที่ 18/12/2020 0.2
404 2563 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ด้านความคิดริเริ่ม โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
อ.โกมินทร์ บุญชู
Development of Creative Thinking Initiative in Mathematics using The Constructivist Activity Learning with Undergraduate Students of Mathematics Program วันที่ 17/12/2020 ถึง วันที่ 17/12/2020 0.2
405 2563 การประเมินโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางการลูกเสือแก่ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ : สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (The 6 th Rajabhat University National and International Research & Academic Conferences (RUNIRAC VI) วันที่ 17/08/2020 ถึง วันที่ 18/08/2020 0.2
จำนวน: 1154 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 462.00
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>