รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่
# ปี ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น TCI กลุ่ม1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/03/2019 1
2 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/03/2019 0.8
3 2562 การพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำอาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาระบบฐานความรู้เพื่อพัฒนาเพื่อสนับสนุนการทำอาหารเพื่อสุขภาพ วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/04/2019 0.8
4 2562 การพัฒนาการเรียนการสอน - วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/05/2019 0.8
5 2562 การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์และค่าอุณหภูมิพื้นผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมดิส พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร . สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 31/04/2019 0.8
6 2562 แนวทางการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประชาชาชนในเขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1:วิทยาการจัดการ 2019 วันที่ 08/02/2019 ถึง วันที่ 08/02/2019 0.6
7 2562 ผลการศึกษาการบูรณาการจัดการเรียนรู้ทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function : EF) ของครูผู้ดูแลเด็กเล็กในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร วารสารราชภัฏวิชาการเพชรบุรี (ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2) วันที่ 01/05/2019 ถึง วันที่ 31/08/2019 0.6
8 2562 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Chat bot เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 วันที่ 01/07/2019 ถึง วันที่ 31/12/2019 0.6
9 2562 การหาแนวทางในการลดต้นทุนจากการลงทุนรับเหมาปูสนามหญ้าและการจัดสวนหย่อม วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
10 2562 การศึกษาสมบัติของแผ่นคอนกรีตปูพื้นทางเท้าผสมผงหินอ่อน สักทอง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
11 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน สำหรับแหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 29/06/2019 0.6
12 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน สำหรับแหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรม ประเภทพระดิน สำหรับแหล่งเรียนรู้การทำพระเครื่องนครชุม จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 29/06/2019 0.6
13 2562 กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 วันที่ 01/01/2019 ถึง วันที่ 30/06/2019 0.6
14 2562 2 มาตรฐาน เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 วันที่ 03/12/2018 ถึง วันที่ 06/12/2018 0.6
15 2562 Vibrational Frequencies and Electronic Structures of 2-amino-1, 9-dihydro-9-[(2-hydroxuethoxy) methyl]-6H-purin-6-one using Density Functional Theory Method International Symposium on Green & Sustainable Technology ISGST 2019, UTAR Perak Campus, Malaysia, April 23 – 26, 2019 วันที่ 23/04/2019 ถึง วันที่ 26/04/2019 0.4
16 2562 Using Story Telling as Role-Play to enhance English Listening Skill of Students of Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University Proceedings of International Conference on Technology and Social Science 2019 (ICTSS 2019) วันที่ 08/05/2019 ถึง วันที่ 10/05/2019 0.4
17 2562 Using Story Telling as Role-Play to enhance English Listening Skill of Students of Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University International Conference on Technology and Social Science 2019 (ICTSS 2019) วันที่ 08/05/2019 ถึง วันที่ 10/05/2019 0.4
18 2562 The Project-Based Learning Focus on the Community Product for Teaching Applied Chemistry to Science Students Proceedings of International Conference on Technology and Social Science 2019 (ICTSS 2019) วันที่ 08/05/2019 ถึง วันที่ 10/05/2019 0.4
19 2562 Cultural Capital And Local Wisdom Thai Folk Song For Promoting Cultural Management in Lan Line-Dok-Mai Community Participation, Kamphaeng Phet, Thailand International Symposium on Business and Social Sciences วันที่ 08/01/2019 ถึง วันที่ 10/01/2019 0.4
20 2562 “แพ้วคึ”: หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทำไร่หมุนเวียนของ ชาวปกากะญอบ้านแม่วะหลวงตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
21 2562 “แพ้วคึ”: หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทำไร่หมุนเวียนของ ชาวปกากะญอบ้านแม่วะหลวงตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
22 2562 สมบัติทางกายภาพ ปริมาณสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระในแชมพูผสมสมุนไพร 7 ชนิดผสมสมุนไพร 7 ชนิด. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. วันที่ 23/03/2019 ถึง วันที่ 23/03/2019 0.2
23 2562 ภาษาและสัญลักษณ์การใช้ในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน ของกลุ่มเกย์ในจังหวัดกำแพงเพชร การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
24 2562 การสำรวจและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรของชุมชนบ้านกิ่วสามล้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 22/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
25 2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแรงและการเคลื่อนที่ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 วันที่ 22/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
26 2562 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว 5 อาเภอชายแดนจังหวัดตาก การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society” วันที่ 08/02/2019 ถึง วันที่ 08/02/2019 0.2
27 2562 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society" วันที่ 08/02/2019 ถึง วันที่ 08/02/2019 0.2
28 2562 การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่องนักท่องระบบสุริยะ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society" วันที่ 08/02/2018 ถึง วันที่ 08/02/2018 0.2
29 2562 การพัฒนาเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society" วันที่ 08/02/2018 ถึง วันที่ 08/02/2018 0.2
30 2562 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนนครไตรตรึงษ์ จังหวัด กำแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 08/02/2019 ถึง วันที่ 08/02/2019 0.2
31 2562 การพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงาน วิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 : วิทยาการจัดการวิชาการ 2019 ภายใต้หัวข้อ "การจัดการ นวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน" วันที่ 08/02/2019 ถึง วันที่ 08/02/2019 0.2
32 2562 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง บรรยากาศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร. 2562. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (Proceedings) จัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 23/03/2019 ถึง วันที่ 23/03/2019 0.2
33 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านแจกลูก (สะกด)คำภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเทพนคร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
34 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ วันที่ 02/12/2018 ถึง วันที่ 05/12/2018 0.2
35 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมจังหวัดพิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
36 2562 การพัฒนาทักษะการอ่านคำควบกล้ำ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมจังหวัดพิจิตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 21/03/2019 ถึง วันที่ 22/03/2019 0.2
37 2562 การช่วงชิงความหมาย “งานแม่บ้าน” : กรณีศึกษาแรงงานแม่บ้าน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 27/01/2019 ถึง วันที่ 30/01/2019 0.2
38 2561 การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับการดูดซับก๊าชเอทิลีนเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ วารสาร Result in physic วันที่ 01/06/2018 ถึง วันที่ 30/06/2018 1
39 2561 On integer partitions determinad by in-place transpositions of matrices Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) Volume 103, Issue 2, Pages 467 - 481 (2018) วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 1
40 2561 New method for finding the determinant of a matrix Chamchuri Journal of Mathematics Vol. 9 (December 2017), pp. 1 – 12. วันที่ 01/12/2017 ถึง วันที่ 31/12/2017 1
41 2561 CONVERGENCE THEOREMS FOR A BIVARIATE NONEXPANSIVE OPERATOR วารสาร Advances in Fixed Point Theory วันที่ 01/07/2018 ถึง วันที่ 30/09/2018 1
42 2561 Approximation of common solutions for proximal split feasibility problems and fixed point problems in Hilbert spaces วารสาร Thai Journal of Mathematics (SJR) วันที่ 16/07/2018 ถึง วันที่ 18/07/2018 1
43 2561 A formula for the number of weak endomorphisms on paths Algebra and Discrete Mathematics. Volume 26(2018). Number 2, pp. 270–279 วันที่ 01/10/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 1
44 2561 แบบจำลองสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในประเทศไทย วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต วันที่ 01/01/2018 ถึง วันที่ 30/04/2018 0.8
45 2561 ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภาพเห็ดฟางโดยการเพาะแบบกองเตี้ย - วันที่ 01/09/2018 ถึง วันที่ 31/12/2018 0.8
จำนวน: 607 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 233.40
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>