รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่
# ปี คณะ โปรแกรม ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน การศึกษาการทำถ่านอัดแท่งด้วยตัวผสานจากดินเหนียว ภาคิน มณีโชติ วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
2 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สารอากาศช่องเปิดรูปที่ป้อนด้วยสายส่งแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมสำหรับระบบการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้สายย่าน 2.4 GHz และการสื่อสารไวแม็กย่าน 3.5GHz เทพ เกื้อทวีกุล วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
3 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างรูปแปดเหลี่ยมที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปแปดแหลี่ยมสำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย เทพ เกื้อทวีกุล วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
4 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สายอากาศบรอดแบนด์แบบกว้างสำหรับระบบการสื่อสารโทรศัพท์มือถือยุค 4G เทพ เกื้อทวีกุล วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
5 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน การสร้างรูปแบบการใช้เทคโนโลยีก๊าชชีวภาพขนาด200ลิตร หมู่ที่4 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ภาคิน มณีโชติ, อัษฏางค์ บุญศรี, เทพ เกื้อทวีกุล, จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม, วารวุฒิ บุตรดี, นิวดี คลังสีดาและเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
6 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน การพัฒนากระบวนการหมุนเวียนน้ำในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบระบบกั้นน้ำ จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
7 2560 ครุศาสตร์ จิตวิทยา การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและชายขอบ ภูมิภาคตะวันตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก ดิเรก มั่นเมือง, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม วันที่ 1 / 4 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.8
8 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การศึกษาระดับเสียงและเสียงรบกวนบริเวณการจราจรหนาแน่นในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นเรศ ขำเจริญ และบรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ วันที่ 30 / 8 / 2560 ถึง วันที่ 1 / 9 / 2560 0.2
9 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าและตะกอนแขวนลอยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร นเรศ ขำเจริญ และบรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ วันที่ 30 / 8 / 2560 ถึง วันที่ 1 / 9 / 2560 0.2
10 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacter sp.และทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการหมัก จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.6
11 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacterxylinum TISTR 975 จากน้ำมะม่วง จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล วันที่ 1 / 4 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.8
12 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน 15 ชนิด เอนก หาลี วันที่ 1 / 4 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.8
13 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา Enchancement of stilbene compounds and anti-inflammatory activity of methyl jasmonate and cyclodextrin elicited peanut hairy root culture ธนากร วงษศา วันที่ 3 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 27 / 9 / 2560 1.0
14 2560 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง กลยุทธ์การบริหารการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ชาลี ตระกูล, เรขา อรัญวงศ์ และขวัญดาว แจ่มแจ้ง วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.6
15 2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ Spatial Distribution of Burned Area and MODIS Hotpot in Chiang Mai Province, Thailand Supatphong Ruthamnong วันที่ 29 / 11 / 2560 ถึง วันที่ 1 / 12 / 2560 0.4
16 2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ The Use of Electric Media to Enhance Management Classroom Education: the case of Business English Itdharom Mitsuvan Singhara วันที่ 29 / 11 / 2560 ถึง วันที่ 1 / 12 / 2560 0.4
17 2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - Increasing Cassava Yield in Kamphaeng Phet Province using Research Synthesis, Community Communication, and Geographic Information Systems Wallop Thong-On วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
18 2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ The Benefits of the Proprioceptive Method Used in Learning English via Facebook by Thai Government Officials Payung Cedar and Itdharom Mitsuvan Singhara วันที่ 17 / 6 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 7 / 2560 1.0
19 2560 มรภ.กพ แม่สอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาวิธีการสกัดคุณลักษณะการรู้จำการแสดงออกอารมณ์ทางใบหน้า วันชัย เพ็งวัน วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
20 2560 มรภ.กพ แม่สอด เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ผลกระทบที่จะเกิดจากการจัดตั้งสถานีต้นแบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก สุธิดา ทับทิมศรี วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
21 2560 มรภ.กพ แม่สอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
22 2560 มรภ.กพ แม่สอด สังคมศึกษา ศึกษาการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการแบบร่วมมือสำหรับ นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ปะหล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านขอบด้ง จังหวัดเชียงใหม่ เกรียงไกร กันตีมูล วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
23 2560 มรภ.กพ แม่สอด สังคมศึกษา รูปแบบการพึ่งตนเองของชุมชนบนฐานประวัติศาสตร์วิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปว์และสะกอว์) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู่ บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สุขเกษม ขุนทอง วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
24 2560 มรภ.กพ แม่สอด เทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการนวดแผนไทยของผู้ใช้บริการในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก น้ำฝน สะละโกสา วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
25 2560 มรภ.กพ แม่สอด การบัญชี การบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร: แนวคิดและ ความแตกต่าง พรรษพร เครือวงษ์ วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
26 2560 มรภ.กพ แม่สอด รัฐประศาสนศาสตร์ ธรรมาภิบาล :พลังขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 วนัสนันท์ ศิริรัตนะ วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
27 2560 มรภ.กพ แม่สอด รัฐประศาสนศาสตร์ แนวทางการพัฒนาทุนวัฒนธรรมนวัตกรรมสู่Thailand 4.0 ช่อพฤกษ์ ผิวกู่ วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
28 2560 มรภ.กพ แม่สอด รัฐประศาสนศาสตร์ ผลกระทบของการประกาศใช้ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อแรงงานต่างด้าว ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปุณณดา ทรงอิทธิสุข วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
29 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ปราณี เลิศแก้ว และศุภวัฒน์ วิสิฐสิริกุล วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
30 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การพัฒนาชุดปฏิบัติการเคมีใช้หลักการของไหลจุลภาคแบบกระดาษ ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง, ธนสาร เพ็งพุ่ม และอนงค์ ศรีโสภา วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
31 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปริมาณแอนโทไซยานินในข้าวกล้องหอมดำสุโขทัย 2 ข้าวกล้องหอมแดงสุโขทัย 1 และข้าวดอกข่า นพวรรณ ชิราวัธน์, วิภาพร เกิดช่าง, สิบสองเมษา สามงามเขียว และธิดารัตน์ พรหมมา วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
32 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมการต้านอนุมลูอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด อาทิติญา สิทธิกรรณ์, วิภาดา วิเชียรดี, นพรัตน์ โพธิบัลลังก์, อภิญญา โพธิบัลลังค์, กิติมาภรณ์ สมบัติพล, ปาริชาติ จาปาศักดิ์, อมรรัตน์ ดงประขา, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภาณี บัวดี วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
33 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค่า pH กรดแลคติกและกรดแอล-แอสคอร์บิก (วิตามินซี) ของผลิตภัณฑ์น้ำฝาถังจากถังน้ำหมักมะเฟือง: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดาดทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร จริยารัตน์ ฟื้นตน, เบญญาภา พุดสิน, สุภาภรณ์ ฤมิตร, สุวจี สารีสุข, ศศิวิมล แดงอิ่ม, อาภัสรา คุ้มเณร, ณัฐธิดา ยศปัญญา, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภาณี บัวดี วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
34 2560 ครุศาสตร์ ภาษาจีน การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชลธิชา สว่างไตรภพ และนันทิวัน อินหาดกรวด วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
35 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และความพึงพอใจของสบู่ว่านหางจรเข้ผสมน้ำผึ้ง: สมุนไพรพญาไพร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สมฤดี สังขาว, อทิตยา ขวัญวงศ์, นงนุช ขอมทอง, เกศินี ใจดี, ณัฐฐินันท์ ชำรวย, อาภรณ์ พาชัย, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภานี บัวดี วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 6 / 2560 0.6
36 2560 ครุศาสตร์ การวัดและประเมินผล การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ วันที่ 1 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 8 / 2560 0.8
37 2560 ครุศาสตร์ จิตวิทยา แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ วันที่ 1 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 8 / 2560 0.8
38 2560 ครุศาสตร์ การประถมศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บุญล้อม ด้วงวิเศษ และมนสิช สิทธิสมบูรณ์ วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 4 / 2560 0.8
39 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ สุขสมรรถนะผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ชวนากร วรินทรโชคถาวร, น้ำทิพย์ อินทพงษ์, จารุวรรณ เงินทอง, รัตณา ทิคำมูล และมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
40 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พิเชษฐ์ ภักดี และระมัด โชชัย วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
41 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ฤทธิรงค์ เกาฏีระ, ตรรกพร สุขเกษม, วสุนธรา รตโนภาส และมานพ เกตุเมฆ วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
42 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้นแบบระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟผ่านแอพพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จามจุรี กุลยอด และศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
43 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ขนาดภาพดอกดาวเรืองด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ ภูมินทร์ ตันอุตม์, กีรศักดิ์ พะยะ และธนสิทธิ นิตยะประภา วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
44 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ออนไลน์โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 รัตนพล นาคสังข์ และจินดาพร อ่อนเกตุ วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
45 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วรวรรณ คำหล้า, ยุวรัตน์ สุขยืน, ชลิตา เดือนฉาย และราตรี โพธิ์ระวัช วันที่ 22 / 12 / 2560 ถึง วันที่ 22 / 12 / 2560 0.2
จำนวน: 330 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 125.60000000000028
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>