รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่
# ปี คณะ โปรแกรม ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2562 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของค่านิยมหลักและกระบวนการดำเนินงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ปาณิสรา จรัสวิญญู และฉัตรชนก จรัสวิญญู วารสารปัญญาภิวัฒน์ วันที่ 2018-01-09 ถึง วันที่ 2018-31-12 0.8
2 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับการดูดซับก๊าชเอทิลีนเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ สุรเชษฐ์ ตุ้มมี วารสาร Result in physic วันที่ 2018-01-06 ถึง วันที่ 2018-30-06 1
3 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา รายวิชาการริเริ่มและจัดการธุรกิจขนาดย่อม เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 2018-01-01 ถึง วันที่ 2018-30-04 0.8
4 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมองค์กรและการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดกำแพงเพชร ปาณิสรา จรัสวิญญู วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ วันที่ 2018-01-01 ถึง วันที่ 2018-30-06 0.8
5 2561 มรภ.กพ แม่สอด สังคมศึกษา The study of structure of the social relationship system in the pagoda worship ceremony of Keren Society (Pwo and Sgaw) hermit of Takaku Sect through the Legend of Ban-Mongkua, Umphang District, Tak Province Sukkasem Khunthong and Thirawit Praimahaniyom Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 2018-15-02 ถึง วันที่ 2018-17-02 0.4
6 2561 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง The management of cultural capital with peoples participation: A case of rice porridge tradition Chayanan Sirikitsathien, Weerawan Jangmo, Wissanudeth Nanchaikaew, Vuthiwat Ananphuttimet and Nongluk Chanpichai Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 2018-15-02 ถึง วันที่ 2018-17-03 0.4
7 2561 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ The management of cultural capital with peoples participation: A case of rice porridge tradition Chayanan Sirikitsathien, Weerawan Jangmo, Wissanudeth Nanchaikaew, Vuthiwat Ananphuttimet and Nongluk Chanpichai Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 2018-15-02 ถึง วันที่ 2018-17-02 0.4
8 2561 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ The guideline for practicing contemporary performances of children and youth group in Kamphaengphet Province Suphachockchai Nanthasri, Phathooramphai Praphatsorn and Pimnara Bunjong Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 2018-15-02 ถึง วันที่ 2018-17-02 0.4
9 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด A STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT IN THE MARKETING MANAGEMENT COURSE BY TEACHING WITH CASE STUDY Wannaphan Rakchon งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 2018-26-08 ถึง วันที่ 2018-26-08 0.4
10 2561 มรภ.กพ แม่สอด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก อะไรเข้า? อะไรออก? นักโลจิสติกส์มืออาชีพต้องเข้าใจ ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2019-03-21 ถึง วันที่ 2019-03-21 0.2
11 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่งธุรกิจโรงผลิตน้ำดื่ม ในอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ และธนสิทธิ นิตยะประภา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
12 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร แนวทางการพัฒนาตลาดบ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ศิริพร โสมคำภา, มนตรี ท้าวเจริญรุ่งเรือง, ลลิตภัทร อุดนคร, มนต์ทกาญณ์ เชื้อวงศ์ และจักรพรรดิ ศรีเทียม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
13 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี แนวทางการพัฒนาจิตบริการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อมรา ครองแก้ว และชฎาพร โชติรดาภาณ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
14 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ แนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์กระยาสารทแม่สนองตำบลลานดอกไม้ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ประจักษ์ กึกก้อง, สกาวเดือน เปลี่ยนแซ, ธัญลักษณ์ ทิมทัย, พิมวิไล ธรรมขันทูน และนภาพร พุ่มน้อย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
15 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดแพงเพชร ชาลี ตระกูล, ราตรี สิทธิพงษ์ และวรางค์ รามบุตร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
16 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในการผลิตดอกไม้จันทน์ของกลุ่มสตรี บ้านวังโบสถ์ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ศิริพร โสมคำภา, กุลนารี สังคง, ธารีรัตน์ อินเมฆ, สายสมร เหลาทอง และน้ำทิพย์ มลจิราพงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
17 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร นงลักษณ์จิ๋วจู ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ประพัสสร บัวเผื่อน และกันยา มั่นคง การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2018-12-01 ถึง วันที่ 2018-12-05 0.2
18 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เส้นทางโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร กัณฑาภรณ์ แสนมี่, ปริษา ทานุวัตร์, กิตติยา อรุณลักณ์ และสาวิตรี พรหมรักษา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
19 2561 ครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เสถียรภาพเวลาจำกัดและการทำให้มีเสถียรภาพเวลาจำกัด ของระบบเชิงเส้นที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบช่วง จิรพงค์ พวงมาลัย และวันวิสา พวงมาลัย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
20 2561 มรภ.กพ แม่สอด สาขาวิชาการบัญชี เปรียบเทียบรูปแบบการจัดทำบัญชีของสหกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จำกัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด วราภรณ์ ตาโท้, อารียา สุนทรปาน และทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
21 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องตวงน้ำหนักแบบอัตโนมัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สมโภชน์ วงษ์เขียด และอิทธิพล เหลาพรม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
22 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เครื่องขัดผิวมะนาวแบบควบคุมการขัดผิวที่เหมาะสมสำหรับการทำสินค้าโอทอปมะนาวดอง ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวในจังหวัดกำแพงเพชร อานนท์ วงษ์มณี, อนัน หยวกวัด และชุติเดช ทันจันทร์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
23 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบ อัตลักษณ์ศิลปะสร้างสรรค์งานใบตอง สู่การออกแบบชุดสำหรับสตรีในสมัยนิยม ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร, พจน์ธรรม ณรงวิทย์, ชัญญาพัทธ์ ปัจฉิมพาณิชย์ และชัญญา อุดมประมวล การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
24 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สารอากาศช่องเปิดรูปที่ป้อนด้วยสายส่งแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมสำหรับระบบการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้สายย่าน 2.4 GHz และการสื่อสารไวแม็กย่าน 3.5GHz เทพ เกื้อทวีกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 2018-08-03 ถึง วันที่ 2018-09-03 0.2
25 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สายอากาศบรอดแบนด์แบบกว้างสำหรับระบบการสื่อสารโทรศัพท์มือถือยุค 4G เทพ เกื้อทวีกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 2018-08-03 ถึง วันที่ 2018-09-03 0.2
26 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างรูปแปดเหลี่ยมที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปแปดแหลี่ยมสำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย เทพ เกื้อทวีกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 2018-08-03 ถึง วันที่ 2018-09-03 0.2
27 2561 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สภาพและปัญหาการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จันทิมา เทศธรักษ์, ปติญญา แวงวรรณ, อภิรัตน์ นวลจันทร์ และอรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
28 2561 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี ศึกษาการจับตัวก้อนยางด้วยน้าหมักชีวภาพเปรียบเทียบกับกรดฟอร์มิค วิสสุตา สีดำ และปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
29 2561 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วิธีการเพื่อความปลอดภัยในคดีสิ่งแวดล้อม ปาริชาติ สายจันดี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
30 2561 มรภ.กพ แม่สอด สาขาวิชาการบัญชี รูปแบบการจัดทำบัญชีสิ่งแวดล้อมของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองฉอดการโยธา ณัฐวรา วชิรกุลเกียรติ, ขนิษฐา คีรีคำรณ และนงลักษณ์ จิ๋วจู งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
31 2561 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบลงทะเบียนเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร นัฐพงษ์ หาดแก้ว และจินดาพร อ่อนเกตุ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
32 2561 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ระบบควบคุมความชื้นในดินสำหรับการให้น้ำเมล่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อัษฎางค์ บุญศรี, เทพ เกื้อทวีกุล, ชัยพร กัลป์พฤกษ์ และบุลวัชร อบเชย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
33 2561 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ศิรประภา แก้วโต, จันทรกานต์ แสงจันทร์, สมาพล อ่อนคำ และมัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
34 2561 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม พลวัตภูมิปัญญาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา: กรณีศึกษาเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย วันวิสา ทองแจ่ม, ปราณี นวลทุ่ง, ภูริณัฐร์ โชติวรรณ, รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล และสยมพู นกหงษ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
35 2561 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศศินภา เอี่ยมรักษา, รัชนีวรรณ อ่อนศรี, นฤมล ประสาทสีดา, ฉัตรมณี อาจแสวง และอุมาพร ฉัตรวิโรจน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
36 2561 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของถั่วมะแฮะขาวเพาะงอกและไม่เพาะงอก ธิดารัตน์ พรหมมา, ปาริฉัตร แวทไธสง. และธรรมลักษณ์ พุ่มใย การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
37 2561 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ผลของกำลังไฟฟ้าและเวลาที่เหมาะสมในการสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากกากกาแฟ โดยเครื่องไมโครเวฟ น้ำอ้อย บุญมาก และบุณยกฤต รัตนพันธุ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
38 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผลของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานที่มีต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม การันต์ เจริญสุวรรณ และสุภาภรณ์ หมั่นหา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
39 2561 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผลการใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หัวข้อข่าว รายวิชาภาษาอังกฤษในสื่อมวลชนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชุติมา สังวรินทะ และกังสดาล พานิชเจริญ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
40 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำนาข้าวอินทรีย์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย ประจักษ์ กึกก้อง, ธัญรดี บุญปัน และณัฐพล วรรณ์สุทธะ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
41 2561 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกองทุนสวัสดิการชุมชนออมวันละ 1 บาท ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ชณัญทิตา เสาแก้ว และปรียานุช พรหมภาสิต การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
42 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ศศิธร รุ่งเรือง, ไพลิน พันธมิตร และทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
43 2561 วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ณัชชา กาญจนพันธ์บุญ, มยุรา สุขศรีพนา และนงลักษณ์ จิ๋วจู การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
44 2561 มรภ.กพ แม่สอด สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าสู่ตำนาน ในวิถีวัฒนธรรมชุมชนม้ง ปุณณดา ทรงอิทธิสุข และสุธิดา ทับทิมศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
45 2561 มรภ.กพ แม่สอด - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ธีรศิลป์ กันธา, มัลลิกา ทองเอม และอังคณา ตาเสนา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2018-12-21 ถึง วันที่ 2018-12-21 0.2
จำนวน: 469 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 173.60
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>