รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่
# ปี คณะ โปรแกรม ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากเศษยางรถยนต์ผสมในฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสำหรับการดูดซับก๊าชเอทิลีนเพื่อใช้ในงานบรรจุภัณฑ์แอคทีฟ สุรเชษฐ์ ตุ้มมี วารสาร Result in physic วันที่ 1 / 6 / 2561 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2561 1
2 2561 มรภ.กพ แม่สอด สังคมศึกษา The study of structure of the social relationship system in the pagoda worship ceremony of Keren Society (Pwo and Sgaw) hermit of Takaku Sect through the Legend of Ban-Mongkua, Umphang District, Tak Province Sukkasem Khunthong and Thirawit Praimahaniyom Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15 / 2 / 2561 ถึง วันที่ 17 / 2 / 2561 0.4
3 2561 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง The management of cultural capital with peoples participation: A case of rice porridge tradition Chayanan Sirikitsathien, Weerawan Jangmo, Wissanudeth Nanchaikaew, Vuthiwat Ananphuttimet and Nongluk Chanpichai Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15 / 2 / 2561 ถึง วันที่ 17 / 3 / 2561 0.4
4 2561 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ The management of cultural capital with peoples participation: A case of rice porridge tradition Chayanan Sirikitsathien, Weerawan Jangmo, Wissanudeth Nanchaikaew, Vuthiwat Ananphuttimet and Nongluk Chanpichai Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15 / 2 / 2561 ถึง วันที่ 17 / 2 / 2561 0.4
5 2561 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ The guideline for practicing contemporary performances of children and youth group in Kamphaengphet Province Suphachockchai Nanthasri, Phathooramphai Praphatsorn and Pimnara Bunjong Proceedings of the 8th International Conference on Arts and Cultures in World Heritage: Intangible Culture to Creative Economy วันที่ 15 / 2 / 2561 ถึง วันที่ 17 / 2 / 2561 0.4
6 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สารอากาศช่องเปิดรูปที่ป้อนด้วยสายส่งแบบท่อนำคลื่นระนาบร่วมสำหรับระบบการสื่อสารโครงข่ายท้องถิ่นไร้สายย่าน 2.4 GHz และการสื่อสารไวแม็กย่าน 3.5GHz เทพ เกื้อทวีกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
7 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สายอากาศบรอดแบนด์แบบกว้างสำหรับระบบการสื่อสารโทรศัพท์มือถือยุค 4G เทพ เกื้อทวีกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
8 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน สายอากาศช่องเปิดแบบแถบกว้างรูปแปดเหลี่ยมที่ป้อนด้วยสายส่งสัญญาณแบบไมโครสตริปไลน์ที่มีสตับจูนรูปแปดแหลี่ยมสำหรับโครงข่ายท้องถิ่นไร้สาย เทพ เกื้อทวีกุล การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
9 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน การสร้างรูปแบบการใช้เทคโนโลยีก๊าชชีวภาพขนาด200ลิตร หมู่ที่4 ตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ภาคิน มณีโชติ, อัษฏางค์ บุญศรี, เทพ เกื้อทวีกุล, จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม, วารวุฒิ บุตรดี, นิวดี คลังสีดาและเสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
10 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน การศึกษาการทำถ่านอัดแท่งด้วยตัวผสานจากดินเหนียว ภาคิน มณีโชติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
11 2561 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน การพัฒนากระบวนการหมุนเวียนน้ำในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบระบบกั้นน้ำ จารุกิตติ์ พิบูลนฤดม การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 / 3 / 2561 ถึง วันที่ 9 / 3 / 2561 0.2
12 2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ The Benefits of the Proprioceptive Method Used in Learning English via Facebook by Thai Government Officials Payung Cedar and Itdharom Mitsuvan Singhara English Language Teaching, Vol 10, No. 8, 2017 วันที่ 17 / 6 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 7 / 2560 1
13 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร Partial Purification and Comparison of Precipitation Techniques of Pyruvate Decarboxylase Enzyme จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล Chiang Mai Journal of Science ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 3 / 2560 1
14 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา Enchancement of stilbene compounds and anti-inflammatory activity of methyl jasmonate and cyclodextrin elicited peanut hairy root culture ธนากร วงษศา วารสารวิชาการ Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) SCImago Journal Rank (SJR) และ SCOPUS วันที่ 3 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 27 / 9 / 2560 1
15 2560 ครุศาสตร์ จิตวิทยา แนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และสมชัย วงษ์นายะ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 1 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 8 / 2560 0.8
16 2560 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อใจผูกพันกับงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานของธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู วารสารบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.8
17 2560 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายชุมชนในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ผศ.ดร.พธูรำไพ ประภัสสร รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม – ตุลาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 1 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 10 / 2560 0.8
18 2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเสี่ยงภัยแล้งลุ่มน้ำคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 1 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 8 / 2560 0.8
19 2560 วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา อ.การันต์ เจริญสุวรรณ วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 1 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 12 / 2560 0.8
20 2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พุทธศาสนา จริยธรรมนักศึกษาและแนวทางพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 1 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 8 / 2560 0.8
21 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacterxylinum TISTR 975 จากน้ำมะม่วง จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40(2) : 257-268 (2560) TCI กลุ่ม 1 วันที่ 1 / 4 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.8
22 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน 15 ชนิด เอนก หาลี วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. 40(2) : 283-293 (2560) TCI กลุ่ม 1 วันที่ 1 / 4 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.8
23 2560 วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ท้องถิ่นของชุมชน ตำบลนาบ่อคำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์ ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล วารสารสักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 1 / 9 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2560 0.8
24 2560 ครุศาสตร์ การประถมศึกษา การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บุญล้อม ด้วงวิเศษ และมนสิช สิทธิสมบูรณ์ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 4 / 2560 0.8
25 2560 วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมรดกทางวัฒนธรรมตำบลไตรตรึงษ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษ กรกฎาคม –ธันวาคม 2560 ชื่อหน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 1 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 12 / 2560 0.8
26 2560 ครุศาสตร์ จิตวิทยา การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและชายขอบ ภูมิภาคตะวันตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก ดิเรก มั่นเมือง, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560 วันที่ 1 / 4 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.8
27 2560 ครุศาสตร์ จิตวิทยา การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร วิทยา ทัศนไพบูลย์, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และวิษณุ บัวเทศ วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 1 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2560 0.8
28 2560 ครุศาสตร์ จิตวิทยา การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อุดม เสือดอนกลอย, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 วันที่ 1 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 8 / 2560 0.8
29 2560 วิทยาการจัดการ การจัดการทั่วไป การพัฒนากลยุทธ์การบริหารการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 อุดม เสือดอนกลอย, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ และปาจรีย์ ผลประเสริฐ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 วันที่ 1 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 8 / 2560 0.8
30 2560 ครุศาสตร์ การวัดและประเมินผล การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สมชัย วงษ์นายะ และทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560 ISSN 2408-0845 TCI กลุ่ม 1 วันที่ 1 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 8 / 2560 0.8
31 2560 วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม Tourism Route of Historical Park in the Lower North of Thailand Praphol Chitkati,Phatarawadee Kaijan,and Pimpisut Chusuk International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.8
32 2560 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย The Activity Model of Cultivate Characteristics of Thai’s Early Childhood Teacher at Early Childhood Centers Under The Local Organization Sunee Boonpitak, Kriangsak Soisuwan, Orathai Boontiang and Juthathip Ob-oom International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.8
33 2560 วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ Social and Cultural Existence and Change of Paka-Kyaw Ethnic Groups in Kamphaeng Phet Province Nutarada Wongnaya International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.8
34 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป Determination of Natural Colour from 10 Edible Plants in Kamphaeng Phet Province,Thailand Wasoontara Ratanopas, Montha Meepripruk, Surachai Rattansuk and Sasiwan Plailahan International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.8
35 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป Acyclovir Antiviral Drug Cocrystal with Theophylline: Screening Experimental and Physical Characteristic Montha Meepripruk, Nusara Wanachalermkit, Aungkana Chatkon, Weenawan Somphon, Peklan Toh International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) วันที่ 10 / 5 / 2559 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.8
36 2560 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีเสมือนจริงในงานห้องสมุด อนุชา พวงผกา และสุวิทย์ วงษ์บุญมาก วารสารพิกุล ประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.6
37 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีววิทยา สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก Pseudomonas sp. เพื่อยับยั้งโรคแคงเกอร์ นิภัชราภร สถาพร และน้ำผึ้ง ธนิกกุล สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.6
38 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณวิตามินซี และความพึงพอใจของสบู่ว่านหางจรเข้ผสมน้ำผึ้ง: สมุนไพรพญาไพร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สมฤดี สังขาว, อทิตยา ขวัญวงศ์, นงนุช ขอมทอง, เกศินี ใจดี, ณัฐฐินันท์ ชำรวย, อาภรณ์ พาชัย, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภานี บัวดี สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 TCI กลุ่ม 2 วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 6 / 2560 0.6
39 2560 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การดูดซับสารโครเมียม ( VI ) ปริมาณค่า pH และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสบู่ชาร์โคลไม้ไผ่ กัญรัตน์ ม่านเขียว, อุทัยวรรณ บุญจันทร์, นภัสกร มาตเมฆ, สิวเรศ ไพโรจน์, นันทวรรณ เอนกนันต์, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และปรีชา ปัญญา สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 1 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2560 0.6
40 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ การดูดซับสารโครเมียม ( VI ) ปริมาณค่า pH และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสบู่ชาร์โคลไม้ไผ่ กัญรัตน์ ม่านเขียว, อุทัยวรรณ บุญจันทร์, นภัสกร มาตเมฆ, สิวเรศ ไพโรจน์, นันทวรรณ เอนกนันต์, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และปรีชา ปัญญา สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 1 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2560 0.6
41 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศจัดการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สุรินทร์ เพชรไทย, พินิต มณีเขียว และอนุวัฒน์ แนไพร สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.6
42 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ Acetobacter sp.และทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการหมัก จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ 5(1) : 91-103 (2560) TCI กลุ่ม 2 วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.6
43 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนซ์ อิทธิพล เหลาพรม และสมโภชน์ วงเขียด ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนช์ วันที่ 1 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2560 0.6
44 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คุณลักษณะบางประการของปลาส้มที่มีส่วนผสมของข้าวพื้นเมืองของไทยสายพันธุ์ต่างๆ พิทยา ใจคำ, ณัฐธยาน์ บัวอุย และแดนชัย เครื่องเงิน สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วันที่ 1 / 7 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2560 0.6
45 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ กินดีสำหรับสุขภาพดีในศตวรรษที่ 21 วสุนธรา รตโนภาส สักทอง: สักทองวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2560 0.6
จำนวน: 352 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 149.00
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>