รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่


ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่
# ปี คณะ โปรแกรม ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2559 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - ระบบติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้า บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ วันที่ 22 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 24 / 11 / 2559 0.2
2 2559 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การจัดการโลจีสติกส์และซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขั้นต้นในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ภัคพล รื่นกลิ่น วันที่ 22 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 24 / 11 / 2559 0.60
3 2559 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พัชรมณฑ์ อ่อนเชด วันที่ 1 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 11 / 2559 0.60
4 2559 มรภ.กพ แม่สอด - การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น จากทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นงลักษณ์ จิ๋วจู ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ วันที่ 1 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 11 / 2559 0.60
5 2559 วิทยาการจัดการ - การพัฒนาบทเรียน E-Leaning รายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ” วันชัย เพ็งวัน วันที่ 1 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 11 / 2559 0.60
6 2559 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คมสันต์ นาควังไทร วันที่ 1 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 11 / 2559 0.60
7 2559 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การประยุกต์ใช้หลักการ 7 R ทางโลจิสติกส์เพื่อการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ วันที่ 1 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 11 / 2559 0.60
8 2559 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - การวิเคราะห์มาตการป้องกัน บรรเทาและแก้ไขผลกระทบจากปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฏหมายในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อดิเรก ฟั่นเขียว วันที่ 1 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 11 / 2559 0.60
9 2559 มรภ.กพ แม่สอด - การพัฒนาการแปรรูปพืชสมุนไพร ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นงลักษณ์ จิ๋วจูทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ประพัสสร บัวเผื่อน ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร วีรวรรณ แจ้งโม้ ชูเกียรติ เนื้อไม้ วันที่ 22 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 24 / 11 / 2559 0.2
10 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำท่าจีนตอนบน บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ นิพนธ์ ตั้งธรรม วันที่ 8 / 12 / 2559 ถึง วันที่ 9 / 12 / 2559 0.2
11 2559 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อสร้างแนวทาง การจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สุภาสพงษ์ รู้ทำนอง วันที่ 1 / 7 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.4
12 2559 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานไซ่ง่อน อารยธรรม : ความแตกต่างเวียดนาม ไทย มัย ตะติยะ วันที่ 1 / 7 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.4
13 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยบทเรียน E-Learning รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ วันที่ 1 / 7 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.4
14 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-2558 นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ วันที่ 1 / 7 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.4
15 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การกำจัดฟีนอลโดยการดูดซับบนถ่านกัมมันต์ที่ปรับปรุงด้วยเซททิลพิริดิเนียมคลอไรด์ ทิชากร สวนใจดี ปรีชา ปัญญา วันที่ 1 / 7 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.4
16 2559 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การออกแบบตราสินค้าส่งเสริมการขาย กลุ่มเครือข่ายครกหินแกรนิต ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ต่อตระกูล ปัญญาไว และ พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ วันที่ 1 / 7 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.4
17 2559 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การออกแบบบ้านพักสุนัขจากเศษไม้เหลือใช้ อรวรรณ พรหมเมือง อำไพ แสงจันทร์ไทย พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ กษิภานุ ยอดคา และ มงคล ผูกสัมพันธ์ วันที่ 1 / 7 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.4
18 2559 ครุศาสตร์ - ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ปริมาณสารกาบา และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของพันธุ์ข้าวที่สูง บ้านป่าคา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร จุฑามาศ ทามา รัตนาวดี ทองสุทธิ์ ศิริพร เกตุพงษ์ มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และ ศศิวรรณ พลายละหาร วันที่ 1 / 7 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.4
19 2559 ครุศาสตร์ - Diversity of Local Rice Varieties in NaiMuang and SaiNgam District KamphaengPhet Montha Meepripruk, Sunee Boonpitak ,Supaporn Pongpinyoopat ,Sasiwan Plailaharn, Surachai Rattansuk Wasoontara Ratanopas วันที่ 22 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 24 / 11 / 2559 0.4
20 2559 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - Satisfaction towards using SPEEXX Multimedia Computer Program of Students at Kamphaeng Phet Rajabhat University Mrs. Itdharom Mitsuvan Singhara วันที่ 22 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 24 / 11 / 2559 0.4
21 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักเพื่อผลิตวุ้นด้วย Acetobacterxylinum จุฬาลักษณ์ เขมาชิวะกุล วันที่ 1 / 7 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.6
22 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษาด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สุรินทร์ เพชรไทย กีรศักดิ์ พะยะ วันที่ 1 / 8 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 11 / 2559 0.6
23 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การพัฒนาสายอากาศรูปทรงพาราโบลิกบนเครือข่ายเฉพาะกิจ พรหมเมศ วีระพันธ์ วันที่ 1 / 1 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 6 / 2559 0.6
24 2559 เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม - การประยุกต์ใช้ ERP OPEN SOURCE ในงานโลจิสติกส์ ธนสิทธิ นิตยประภา วันที่ 1 / 11 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 11 / 2559 0.6
25 2559 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครูช่างอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม ภาคเหนือตอนล่าง วิษณุ บัวเทศ วันที่ 1 / 9 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.8
26 2559 มรภ.กพ แม่สอด - การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้วงจรเดมมิ่ง ถิรวิทย์ ไพรมหานิยม วันที่ 1 / 9 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.80
27 2559 ครุศาสตร์ - แนวทางพัฒนาการปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไพรวัลย์ คาเกิด ศรัณย์ วงศ์คาจันทร์ และ ภาคภูมิ อินทวงศ์ วันที่ 1 / 9 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.8
28 2559 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ภาษาจินตภาพในนวนิยายเรื่องเลื่อมสลับลาย : การใช้คำแสดงอารมณ์ความรู้สึก สุธาทิพย์ แหงบุญ วันที่ 1 / 9 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.8
29 2559 วิทยาการจัดการ - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการสมัยใหม่ โดยใช้บทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ วันที่ 1 / 9 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.8
30 2559 ครุศาสตร์ - การจัดการความรู้บนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สิริวรรณ สิรวณิชย์ วรพรรณ ขาวประทุม บุญล้อม ด้วงวิเศษ วันที่ 1 / 9 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.8
31 2559 ครุศาสตร์ - วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการปลูกข้าวพื้นเมืองของชาวนาในเขตอำเภอเมืองและอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร สุณี บุญพิทักษ์, มณฑา หมีไพรพฤกษ์, สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ,วสุนธรา รตโนภาส, ศศิวรรณ พลายละหาร, ดรุณีชัย มงคล วันที่ 1 / 9 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 0.6
32 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Utilization of zinc chloride for surface modification of Activated Carbon Derived from Jatropha Curcas L. for Absorbent Materials Pratumpong P1, Toommee S2. วันที่ 1 / 1 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 1.0
33 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - First Principles Study on the Stability and Electronic Structures of 7,8-Dichloro-4-Oxo-4H-Chromene-3-Carbaldehyde Pek-Lan Toh Montha Meepripruk Lee Sin Ang Shukri Sulaiman and Mohamed Ismail Mohamed-Ibrahim วันที่ 1 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 10 / 2559 1.0
34 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Effect of Different Cooking Method on Cooking Loss and Lipid Oxidation in Buffalo Meat Phongchai Klinhom Jitra Klinhom Sasithorn Metawiwat วันที่ 1 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 10 / 2559 1.0
35 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Checking Adultteration of Aromatic, Amylose content and Glutinous in Rice by Using Molecular Marker Atirada Boondech, Sunisa Sajaw วันที่ 22 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 25 / 10 / 2559 1.0
36 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - The endomorphrismmonoids of (n-3)-regular graphs Nirutt Pipattanajinda, Ulrick Knauer, Boyko Gyurov and Sayan Panma วันที่ 1 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 31 / 12 / 2559 1.0
37 2559 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Synthesis and Study ofNaphthoquinones Derivative Chayada Klinchan Rattiya Namngam Anek Sitsongkham Pitak Chuawong วันที่ 26 / 10 / 2559 ถึง วันที่ 30 / 10 / 2559 1.0
38 2560 ครุศาสตร์ - คุณสมบัติทางกายภาพของข้าวไร่ในอำเภอพบพระ จังหวัดตาก ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล วันที่ 30 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 3 / 2560 0.2
39 2560 ครุศาสตร์ - Determination of Natural Colour from 10 Edible Plants in Kamphaeng Phet Province,Thailand Wasoontara Ratanopas, Montha Meepripruk, Surachai Rattansuk and Sasiwan Plailahan วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
40 2560 ครุศาสตร์ - Acyclovir Antiviral Drug Cocrystal with Theophylline: Screening Experimental and Physical Characteristic Montha Meepripruk, Nusara Wanachalermkit, Aungkana Chatkon, Weenawan Somphon, Peklan Toh วันที่ 10 / 5 / 2559 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
41 2560 ครุศาสตร์ - The Activity Model of Cultivate Characteristics of Thai’s Early Childhood Teacher at Early Childhood Centers Under The Local Organization Sunee Boonpitak, Kriangsak Soisuwan, rathaiBoontiang, JuthathipOboom วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
42 2560 ครุศาสตร์ - The characteristics of good childhood teachers of Childcare Development Center under Local Organization Sunee Boonpital S. Kriangsak, B. Orathai, O. Juthathip วันที่ 15 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 17 / 3 / 2560 0.4
43 2560 ครุศาสตร์ - Size Dependence of Geometric Structures and Electronic Properties of 3-Bromopyridine N-Oxide Investigated by Density Functional Theory Molecular Dynamic Simulations Pek-Lan Toh, Montha Meepripruk, Jia-Jing Lim วันที่ 1 / 1 / 2560 ถึง วันที่ 31 / 3 / 2560 0.6
44 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - การพัฒนาบทเรียนออนไลน์รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ E-learning สุรินทร์ เพชรไทย วันที่ 23 / 3 / 2560 ถึง วันที่ 24 / 3 / 2560 0.2
45 2560 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - Determination of Natural Colour from 10 Edible Plants in Kamphaeng Phet Province, Thailand Wasoontara Ratanopas, Montha Meepripruk, Surachai Rattansuk and Sasiwan วันที่ 10 / 5 / 2560 ถึง วันที่ 12 / 5 / 2560 0.4
จำนวน: 229 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 90.6000000000002
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>