รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่
# ปี คณะ โปรแกรม ชื่อเรื่อง ชื่อนักวิจัย แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนซ์ อิทธิพล เหลาพรม และสมโภชน์ วงเขียด ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนช์ วันที่ 2016-01-01 ถึง วันที่ 2016-31-12 0.6
2 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ Preparation and Characterization of Al-doped ZnO Particle for Antibiotic Materials Application Surachet Toommee, Sarute Ummartyotin and Chiravoot Pechyen International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) ที่เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ ถึง วันที่ 0.4
3 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ A Performance Comparison of Two Versatile Frequency Transformation Approach in Texture Image Retrieval Sawet Somnugpong, Khumphicha Tantisantison, Prommate Verapan, Jindaporn Ongate and Kanokwan Khiewwan The 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science วันที่ 2017-24-11 ถึง วันที่ 2017-26-11 0.4
4 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาแบบทั่วไปและระบบ การจัดซื้อจัดหาแบบลีน กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์ พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์, กิตติพัฒน์ ชูสุวรรณ และนวพล มะโน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
5 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เชือกกล้วยฟั่น จากหัตถกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 ณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2017-14-06 ถึง วันที่ 2017-17-06 0.2
6 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ ถึง วันที่ 0.2
7 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย มานิต ก๋าแก้ว,สมโภชน์ วงษ์เขียด และว่าที่ ร.ต. รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 วันที่ ถึง วันที่ 0.2
8 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานคณะ ระบบตรวจนับครุภัณฑ์ด้วย RFID คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนาและบุญเลิศ สงวนวัฒนา การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
9 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 kW สำหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร วสันต์ เพชรพิบูล การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ ถึง วันที่ 0.2
10 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมจากแนวคิด Green logistics ธงเทพ ชูสงฆ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
11 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีพลังงาน การออกแบบและสร้างเครื่องเสียงพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ใช้แบตเตอรี่ วรวุฒิ บุตรดี, ภานุวัตน์ รุ่งน้อย, ปริญญา มาวัน, วรายุทธ พิลึ,ก ทศพล ทองห่อ, นิวดี คลังสีดาและอนัน หยวกวัด การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
12 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิไพรพิลินของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 ณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2017-14-06 ถึง วันที่ 2017-17-06 0.2
13 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อนันต์ หยวกวัต การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2017-15-07 ถึง วันที่ 2017-15-07 0.2
14 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า การสร้างและหาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเอกสารวิชาการระบบโฟโตโวลเตอิก สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วรวุฒิ บุตรดี การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2017-15-07 ถึง วันที่ 2017-15-07 0.2
15 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์ การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ขนาดภาพดอกดาวเรืองด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ ภูมินทร์ ตันอุตม์, กีรศักดิ์ พะยะ และธนสิทธิ์ นิตยะประภา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2560) วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
16 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตสภาวะความผิดปกติของชุดขดลวดสนามแม่เหล็ก สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสแบบอินดักชั่นมอเตอร์ มานิต ก๋าแก้ว การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ ถึง วันที่ 0.2
17 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า การพัฒนาเครื่องหั่นข้าวเกรียบมุนไพรใบหม่อน จังหวัดกำแพงเพชร อานนท์ วงษ์มณ๊และคัทลียา ปัญญาอูด การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2017-15-07 ถึง วันที่ 2017-15-07 0.2
18 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการพระราชดำริ บ้านวัดใหม่ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร พบพร เอี่ยมใส งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 วันที่ 2017-14-06 ถึง วันที่ 2017-17-06 0.2
19 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า การพัฒนาระบบไฟกระพริบจราจรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการควบคุมพลังงาน โดยใช้เทคนิคพัลส์วิดมอดดูลเลชั่นคอนโทรล สมโภชน์ วงษ์เขียด การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ ถึง วันที่ 0.2
20 2560 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการโลจีสติกส์ The Cool Supply Chain Management for Cut Flowers Photsawee Sirisaranlak งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-One วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ ถึง วันที่ 0.2
จำนวน: 20 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 4.80
1