รายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ตารางการรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่
# ปี ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ ช่วงวันที่ ค่าน้ำหนัก
1 2560 ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนซ์ ชุดสาธิตการส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายด้วยหลักการความถี่สภาวะเรโซแนนช์ วันที่ 2016-01-01 ถึง วันที่ 2016-31-12 0.6
2 2560 Preparation and Characterization of Al-doped ZnO Particle for Antibiotic Materials Application International Conference on Technology and Social Science 2017 (ICTSS 2017) ที่เมือง Kiryu ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2560 วันที่ ถึง วันที่ 0.4
3 2560 A Performance Comparison of Two Versatile Frequency Transformation Approach in Texture Image Retrieval The 8th IEEE International Conference on Software Engineering and Service Science วันที่ 2017-24-11 ถึง วันที่ 2017-26-11 0.4
4 2560 แนวทางการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดหาแบบทั่วไปและระบบ การจัดซื้อจัดหาแบบลีน กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
5 2560 เชือกกล้วยฟั่น จากหัตถกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 ณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2017-14-06 ถึง วันที่ 2017-17-06 0.2
6 2560 ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ ถึง วันที่ 0.2
7 2560 ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศภายในอาคารโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย การประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 23-24 มีนาคม 2560 วันที่ ถึง วันที่ 0.2
8 2560 ระบบตรวจนับครุภัณฑ์ด้วย RFID คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
9 2560 ระบบคอนเวอร์เตอร์ ขนาด 1 kW สำหรับเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ ถึง วันที่ 0.2
10 2560 ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมจากแนวคิด Green logistics การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
11 2560 การออกแบบและสร้างเครื่องเสียงพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่ใช้แบตเตอรี่ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
12 2560 การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากเส้นโพลิไพรพิลินของชุมชนบ้านโพธิ์พัฒนา ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอย่างมีส่วนร่วม ตามวิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 ณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2017-14-06 ถึง วันที่ 2017-17-06 0.2
13 2560 การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชาออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2017-15-07 ถึง วันที่ 2017-15-07 0.2
14 2560 การสร้างและหาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเอกสารวิชาการระบบโฟโตโวลเตอิก สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2017-15-07 ถึง วันที่ 2017-15-07 0.2
15 2560 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ขนาดภาพดอกดาวเรืองด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (22 ธันวาคม 2560) วันที่ 2017-22-12 ถึง วันที่ 2017-22-12 0.2
16 2560 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสาธิตสภาวะความผิดปกติของชุดขดลวดสนามแม่เหล็ก สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสแบบอินดักชั่นมอเตอร์ การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ ถึง วันที่ 0.2
17 2560 การพัฒนาเครื่องหั่นข้าวเกรียบมุนไพรใบหม่อน จังหวัดกำแพงเพชร การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี วันที่ 2017-15-07 ถึง วันที่ 2017-15-07 0.2
18 2560 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการพระราชดำริ บ้านวัดใหม่ อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร งานประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”ภูมิปัญญาสู่อนาคต : Wisdom to the Future ครั้ง ที่ 3 วันที่ 2017-14-06 ถึง วันที่ 2017-17-06 0.2
19 2560 การพัฒนาระบบไฟกระพริบจราจรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการควบคุมพลังงาน โดยใช้เทคนิคพัลส์วิดมอดดูลเลชั่นคอนโทรล การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ ถึง วันที่ 0.2
20 2560 The Cool Supply Chain Management for Cut Flowers งานประชุมวิชาการ I-SEEC 2017 ณ โรงแรม The A-One วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 วันที่ ถึง วันที่ 0.2
จำนวน: 20 เรื่อง ค่าน้ำหนัก: 4.80
1