รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2561 18 รายการ
2 2560 150 รายการ
3 2559 115 รายการ
4 2558 76 รายการ
5 รวมทั้งหมด 360 รายการ