รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2562 136 รายการ
2 2561 354 รายการ
3 2560 168 รายการ
4 2559 122 รายการ
5 2558 76 รายการ
6 รวมทั้งหมด 858 รายการ