รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2562 38 รายการ
2 2561 208 รายการ
3 2560 166 รายการ
4 2559 122 รายการ
5 2558 77 รายการ
6 รวมทั้งหมด 612 รายการ