รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2562 16 รายการ
2 2561 171 รายการ
3 2560 160 รายการ
4 2559 121 รายการ
5 2558 77 รายการ
6 รวมทั้งหมด 556 รายการ