รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2562 37 รายการ
2 2561 207 รายการ
3 2560 163 รายการ
4 2559 122 รายการ
5 2558 77 รายการ
6 รวมทั้งหมด 607 รายการ