รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2562 250 รายการ
2 2561 355 รายการ
3 2560 163 รายการ
4 2559 121 รายการ
5 2558 79 รายการ
6 รวมทั้งหมด 998 รายการ