รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2564 155 รายการ
2 2563 100 รายการ
3 2562 194 รายการ
4 2561 315 รายการ
5 2560 121 รายการ
รวมทั้งหมด 885 รายการ