รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่

รายงานจำนวนการตีพิมพ์เเผยแพร่ แยกตามปี

ลำดับ ปี จำนวน
1 2564 150 รายการ
2 2563 98 รายการ
3 2562 191 รายการ
4 2561 315 รายการ
5 2560 121 รายการ
รวมทั้งหมด 875 รายการ