ระบบค้นหา : บทความการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร KPRU

ค้นหาชื่อบทความ หรือ ชื่อผู้เขียนบทความบทความ


ตารางแสดงบทความ 477 บทความ

ชื่อบทความTH
ชื่อบทความEN
ชื่อผู้เขียน
รูปแบบการอ้างอิง APA
ดูเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก Cost-benefit analysis of strawberry plantation in Mo - gro Sub- District, Umphang District, Tak Province. น่อแปละเก่, รัตนมน สุทธิกุลมาศ และอังคณา ตาเสนา น่อแปละเก่, รัตนมน สุทธิกุลมาศ และอังคณา ตาเสนา.(2561).การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (1 - 9).มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด Antioxidant Activity Anthocyanin Content and pH of Four Herbals Shampoo อาทิติญา สิทธิกรรณ์, วิภาดา วิเชียรดี, นพรัตน์ โพธิบัลลังก์, อภิญญา โพธิบัลลังค์,กิติมาภรณ์ สมบัติพล, ปาริชาติ จาปาศักดิ์, อมรรัตน์ ดงประขา, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภาณี บัวดี อาทิติญา สิทธิกรรณ์, วิภาดา วิเชียรดี, นพรัตน์ โพธิบัลลังก์, อภิญญา โพธิบัลลังค์,กิติมาภรณ์ สมบัติพล, ปาริชาติ จาปาศักดิ์, อมรรัตน์ ดงประขา, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภาณี บัวดี.(2560).กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1049 - 1053).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติในตัวอย่างดินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Specific Activities of natural radionuclides in Soil Samples from Roi Et Rajabhat University ภูริต ควินรัมย์, สุภเกียรติ พวงสร้อย และเฉลิมพงษ์ โพลี้ ภูริต ควินรัมย์, สุภเกียรติ พวงสร้อย และเฉลิมพงษ์ โพลี้.(2557).ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติในตัวอย่างดินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (550 - 555).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในสระแก้วราชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Diversity of plankton in Sra Keaw Rachaphum, Roi Et Rajabhat University ดร.สุรชัย รัตนสุข ดร.สุรชัย รัตนสุข.(2557).ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในสระแก้วราชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (545 - 549).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สุรพล พิมพ์สอน สุรพล พิมพ์สอน.(2557).ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (424 - 434).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจักสิน บึงมุม ประจักสิน บึงมุม.(2557).แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (413 - 423).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาวิชาชีพครูอาชีวศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ดัชนีย์ จะวรรณะ ดัชนีย์ จะวรรณะ.(2557).การพัฒนาวิชาชีพครูอาชีวศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (403 - 412).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 วารี ชมชื่น วารี ชมชื่น.(2557).การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (394 - 402).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ทางรอดของชาวนา ประภัทร อ่อนฤทธิ์ ประภัทร อ่อนฤทธิ์.(2557).ทางรอดของชาวนา.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (360 - 373).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การกระจายอำนาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พวงรัตน์ ศรีม่วง พวงรัตน์ ศรีม่วง.(2557).การกระจายอำนาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (350 - 359).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร Social capital to community-based solid waste management of the Lankrabue municipality, Lankrabue District, KamphaengPhet Province โอกามา จ่าแกะ, ธวชินี ลาลิน, กรรณิกา อุสสาสาร, จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์ และชลกานดาร์ นาคทิม โอกามา จ่าแกะ, ธวชินี ลาลิน, กรรณิกา อุสสาสาร, จำเนียนน้อย สิงหะรักษ์ และชลกานดาร์ นาคทิม.(2557).ทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอยแบบชุมชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (290 - 301).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
นวัตกรรมการบริหารงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี: โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ Innovation of the administration to good practices: The Pa Sak Jonlasid Dam Project ดร.รัษฎากร วินิจกุล ดร.รัษฎากร วินิจกุล.(2557).นวัตกรรมการบริหารงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี: โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (282 - 289).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ “ระบำรวมเผ่าชาวเขา” เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา.(2557).นาฏศิลป์สร้างสรรค์ “ระบำรวมเผ่าชาวเขา”.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (159 - 167).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
บทบาทคณะประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเลยกับการพัฒนาสังคม ROLES OF COOPERATION COMMITTEE OF LOEI COMMUNITY ORGANIZATION ON SOCIAL DEVELOPMENT สุรยุทธ สุระท้าว สุรยุทธ สุระท้าว.(2557).บทบาทคณะประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเลยกับการพัฒนาสังคม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (56 - 65).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
พลังงานทดแทน โยธิน ป้อมปราการ โยธิน ป้อมปราการ.(2557).พลังงานทดแทน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (588 - 594).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ Supply Chain Management: SCM อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด.(2557).การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (581 - 587).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในงานโลจิสติกส์ Technology to increase Effciency in Logistics อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา.(2557).เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในงานโลจิสติกส์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (568 - 580).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
“การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์” เครื่องมือสาคัสสูกการพันนาโลจิสติกส์ในองค์กร “Logistics Scorecard” The Important tool for Logistics Development in Organization อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร อาจารย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร.(2557).“การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์” เครื่องมือสาคัสสูกการพันนาโลจิสติกส์ในองค์กร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (558 - 567).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร The Construction and Efficiency Finding of Teaching Package on the Subject of the Microprocessor based on the Bachelor Degree of Technology Program มนูญ บูลย์ประมุข มนูญ บูลย์ประมุข.(2557).การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชา ไมโครโปรเซสเซอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (538 - 544).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
ผลของเถ้า น้ำปูนใส น้ำส้มสายชู สารส้ม เกลือแกง และน้ำสกัดจากถั่วเหลืองต่อการติดสีเส้นใยไหมด้วยสีย้อมจาก Actinomycetes sp. N2 The effect of ashes, vinegar, sodium chloride, calcium hydroxide, alum and soy bean extract with water on silk fiber dyeing using from Actinomycetes sp. N2 นฤมล เถื่อนกูล และอิสราภรณ์ ปั่นเนตร์ นฤมล เถื่อนกูล และอิสราภรณ์ ปั่นเนตร์.(2557).ผลของเถ้า น้ำปูนใส น้ำส้มสายชู สารส้ม เกลือแกง และน้ำสกัดจากถั่วเหลืองต่อการติดสีเส้นใยไหมด้วยสีย้อมจาก Actinomycetes sp. N2.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (532 - 537).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231