ระบบค้นหาบทความการประชุมวิชาการ KPRUเรื่อง :เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในงานโลจิสติกส์

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อผู้เขียน : อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ชื่องาน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1
ปีที่นำเสนอ : 2557
เลขหน้า : 568 - 580
สถานที่นำเสนอ : กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่นำเสนอ : 22 ธันวาคม 2557
การอ้างอิง APA : อาจารย์น้ำฝน สะละโกสา.(2557).เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพในงานโลจิสติกส์.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (568 - 580).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1