ระบบค้นหาบทความการประชุมวิชาการ KPRUเรื่อง :การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อผู้เขียน : อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ชื่องาน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1
ปีที่นำเสนอ : 2557
เลขหน้า : 581 - 587
สถานที่นำเสนอ : กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่นำเสนอ : 22 ธันวาคม 2557
การอ้างอิง APA : อาจารย์พัชรมณฑ์ อ่อนเชด.(2557).การบริหารจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจ.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (581 - 587).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1