ระบบค้นหาบทความการประชุมวิชาการ KPRUเรื่อง :บทบาทคณะประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเลยกับการพัฒนาสังคม

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อผู้เขียน : สุรยุทธ สุระท้าว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชื่องาน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1
ปีที่นำเสนอ : 2557
เลขหน้า : 56 - 65
สถานที่นำเสนอ : กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่นำเสนอ : 22 ธันวาคม 2557
การอ้างอิง APA : สุรยุทธ สุระท้าว.(2557).บทบาทคณะประสานงานองค์กรชุมชนจังหวัดเลยกับการพัฒนาสังคม.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (56 - 65).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1