ระบบค้นหาบทความการประชุมวิชาการ KPRUเรื่อง :การกระจายอำนาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อผู้เขียน : พวงรัตน์ ศรีม่วง
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่องาน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1
ปีที่นำเสนอ : 2557
เลขหน้า : 350 - 359
สถานที่นำเสนอ : กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่นำเสนอ : 22 ธันวาคม 2557
การอ้างอิง APA : พวงรัตน์ ศรีม่วง.(2557).การกระจายอำนาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (350 - 359).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1