ระบบค้นหาบทความการประชุมวิชาการ KPRUเรื่อง :แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อผู้เขียน : ประจักสิน บึงมุม
หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองเรือ จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่องาน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1
ปีที่นำเสนอ : 2557
เลขหน้า : 413 - 423
สถานที่นำเสนอ : กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่นำเสนอ : 22 ธันวาคม 2557
การอ้างอิง APA : ประจักสิน บึงมุม.(2557).แนวทางการพัฒนาครูผู้สอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (413 - 423).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1