ระบบค้นหาบทความการประชุมวิชาการ KPRUเรื่อง :ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติในตัวอย่างดินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อผู้เขียน : ภูริต ควินรัมย์, สุภเกียรติ พวงสร้อย และเฉลิมพงษ์ โพลี้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ชื่องาน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1
ปีที่นำเสนอ : 2557
เลขหน้า : 550 - 555
สถานที่นำเสนอ : กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่นำเสนอ : 22 ธันวาคม 2557
การอ้างอิง APA : ภูริต ควินรัมย์, สุภเกียรติ พวงสร้อย และเฉลิมพงษ์ โพลี้.(2557).ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติในตัวอย่างดินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (550 - 555).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1