ระบบค้นหาบทความการประชุมวิชาการ KPRUเรื่อง :กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อผู้เขียน : อาทิติญา สิทธิกรรณ์, วิภาดา วิเชียรดี, นพรัตน์ โพธิบัลลังก์, อภิญญา โพธิบัลลังค์,กิติมาภรณ์ สมบัติพล, ปาริชาติ จาปาศักดิ์, อมรรัตน์ ดงประขา, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภาณี บัวดี
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชื่องาน : รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4
ปีที่นำเสนอ : 2560
เลขหน้า : 1049 - 1053
สถานที่นำเสนอ : กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่นำเสนอ : 22 ธันวาคม 2560
การอ้างอิง APA : อาทิติญา สิทธิกรรณ์, วิภาดา วิเชียรดี, นพรัตน์ โพธิบัลลังก์, อภิญญา โพธิบัลลังค์,กิติมาภรณ์ สมบัติพล, ปาริชาติ จาปาศักดิ์, อมรรัตน์ ดงประขา, มณฑา หมีไพรพฤกษ์ และณัฐภาณี บัวดี.(2560).กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณแอนโทไซยานินและ pH ของแชมพูผสมสมุนไพร 4 ชนิด.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (1049 - 1053).กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1