ระบบค้นหาบทความการประชุมวิชาการ KPRUเรื่อง :การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ตารางการรายงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ
หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อผู้เขียน : น่อแปละเก่, รัตนมน สุทธิกุลมาศ และอังคณา ตาเสนา
หน่วยงาน : โปรแกรมการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ชื่องาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ปีที่นำเสนอ : 2561
เลขหน้า : 1 - 9
สถานที่นำเสนอ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่นำเสนอ : 21 ธันวาคม 2561
การอ้างอิง APA : น่อแปละเก่, รัตนมน สุทธิกุลมาศ และอังคณา ตาเสนา.(2561).การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสตรอว์เบอร์รีของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (1 - 9).มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1