DOWNLOAD PROCEEDINGS รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 2

DOWNLOAD PROCEEDINGS รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความที่ได้รับรางวัลการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2

Download ประกาศรายชื่อและลำดับผู้นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2


การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 15 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึง 14 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-706555 ต่อ 1760