DOWNLOAD PROCEEDINGS รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4"

Download ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความที่ได้รับรางวัล "ผู้นำเสนอบทความดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4"

Download กำหนดการการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

Download รายชื่อผู้นำเสนอบทความการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 22 มีนาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 จนถึง 15 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 055-706555 ต่อ 1760