หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 "นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก"
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 (วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้))
ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่น 1
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่" รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social