โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

Shop Homepage - Start Bootstrap Template

MENU

จดหมายข่าว คู่มือการใช้งานระบบ วารสารมนุษยศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานงานวิจัย องค์ความรู้งานวิจัย องค์ความรู้บริการวิชาการ นโยบายและแผน การจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณนักวิจัย video กิจกรรม แบบฟอร์มการขอใช้บริการทรัพย์สินทางปัญญา ตารางกิจกรรม/อบรม ปฏิทินกิจกรรม รายงานปฏิบัติงานประจำวัน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บริการ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อสายตรงผู้บริหาร

หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอะเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย เข้าร่วมมงานประชุมทางวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยสันตพล
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และการเปิดรับบทความ ตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง ยั่งยืน ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

เปิดรับสมัครผลงานเข้าประกวดออกแบบ Kengo Kuma & Higashikawa KAGU สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา บ่มเพาะและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
โครงการฝึกอบรมวิธีการใข้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา (ThaiEdResearch) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ขอเชิญร่วมน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social