โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

Shop Homepage - Start Bootstrap Template

MENU

จดหมายข่าว คู่มือการใช้งานระบบ วารสารมนุษยศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานงานวิจัย องค์ความรู้งานวิจัย องค์ความรู้บริการวิชาการ นโยบายและแผน การจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณนักวิจัย video กิจกรรม แบบฟอร์มการขอใช้บริการทรัพย์สินทางปัญญา ตารางกิจกรรม/อบรม ปฏิทินกิจกรรม รายงานปฏิบัติงานประจำวัน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บริการ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อสายตรงผู้บริหาร

หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยฯ บัณฑิตวิทยาลัย
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ฯ มหาวิทยาลัยพายัพ
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวยิทยาลัยราชภัฎ กาฬสิน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย ลงในวารสารวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครราชสีมา
ขอเชิญบุคลากรจิจัยในสังกัด สมัครเข้าร่วมการอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฎิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ รุ่นที่ 4-6 สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ขอชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ขอน าส่งจดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่150 ประจำเดือนกันายน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ขอเชิญบุคลากรวิจัยในสังกัดสมัครเข้าร่วมอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดและหลักการตรวจสอบการออกแบบหลักสูตร สมาคมเครื่องข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจันาเสนอในงานประชุม IBD2023 First Announcement
ขอเชิญบุคลากรบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุน 2024 Fulbright U.S.- ASEAN Visiting Scholar Program (USAS) สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิจัย พัฒและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับข้อเสนอสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2567 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนกิจกรรมเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social