หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔
ขอเชิญผู้สนใจ สมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562
ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ สารสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social