หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIES 2019) The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium (ISS 2019) "Growth mindset, Innovative, and integrated Work-Ready Education"
ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 2019 NCCPE Conference และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย ณ เมืองคาร์ดีฟฟ์ เมืองบริสตอล และเมืองบาธ ประเทศสหราชอาณาจักร
ขอเชิญผู้สนใจเสนอบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template ระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social