โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

Shop Homepage - Start Bootstrap Template

MENU

จดหมายข่าว คู่มือการใช้งานระบบ วารสารมนุษยศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานงานวิจัย องค์ความรู้งานวิจัย องค์ความรู้บริการวิชาการ นโยบายและแผน การจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณนักวิจัย video กิจกรรม แบบฟอร์มการขอใช้บริการทรัพย์สินทางปัญญา ตารางกิจกรรม/อบรม ปฏิทินกิจกรรม รายงานปฏิบัติงานประจำวัน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บริการ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อสายตรงผู้บริหาร

หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิจัชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 8
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญร่วมน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 11 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน VU Hackathon 2022: Technology & Innovation for the Future of KORAT Wellness City เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคตของโคราช เมืองสุขภาพ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
เปิดรับข้อเสนอภายใต้โครงการ ASEAN-India Collaborative R&D (AICRD) Scheme 2022 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อสนับสนุนวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมการวิจัย
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social