โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

Shop Homepage - Start Bootstrap Template

MENU

จดหมายข่าว คู่มือการใช้งานระบบ วารสารมนุษยศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานงานวิจัย องค์ความรู้งานวิจัย องค์ความรู้บริการวิชาการ นโยบายและแผน การจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณนักวิจัย video กิจกรรม แบบฟอร์มการขอใช้บริการทรัพย์สินทางปัญญา ตารางกิจกรรม/อบรม ปฏิทินกิจกรรม รายงานปฏิบัติงานประจำวัน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บริการ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อสายตรงผู้บริหาร

หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 58 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย ธุรกิจและการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยสวนดุสมิต
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอมอบวารสาร “การจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น” และขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รายงานดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยปี 2566 กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานทางวิชาการ จังหวัดกำแพงเพชร
ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award และส่งผลงานประกวดทางวิชาการ สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ สอดคล้องกับวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สาหรับช่วยทางานวิจัยทางวิชาการและพัฒนางาน สถาบัน 7D ครีเอเตอร์
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2567 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ขอเชิญบุคลากรวิจัยในสังกัดสมัครเข้าร่วมอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
การส่งนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในลักษณะทาบทาม (Commissioning)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Prliminary Research 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสร้างและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ด้านการวัดและประเมินผลตามพันธกิจของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอเชิญส่งบทความเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social