หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญส่งชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ 2561 - 2562 [2018-12-04]
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมังรายสาร TCI กลุ่ม 2 [2018-11-08]
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562 [2018-07-04]
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR) [2018-06-30]
เปิดรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม:ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 [2018-06-30]
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูทั้งหมด

☰ Social