หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญเข้าร่วมงานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๕ "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า" ประจำปี พ.ศ. 2562
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social