หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

เชิญชวนบุคลากรในสังกัดส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6"
ขอเชิญเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ขอเชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผ่านระบบออนไลน์การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 16 "NU Research Foresight: Beyond 30 years"
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอแจ้งการเผยแพร่วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
การเข้าชม และดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่ 15 ฉบับที่ 103 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศษ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social