หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ : นวัตกรรมการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในยุค New Normal
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" รุ่น 1
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social