หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี(NRCT-NRF) ประจำปี 2562
ขอเชิญส่งชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ 2561 - 2562
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารมังรายสาร TCI กลุ่ม 2
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนภายใต้โครงการวิจัย Food valley ภาคเหนือ ประจำปี 2562
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย (NRCT-ICSSR)
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social