โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ

Shop Homepage - Start Bootstrap Template

MENU

จดหมายข่าว คู่มือการใช้งานระบบ วารสารมนุษยศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานงานวิจัย องค์ความรู้งานวิจัย องค์ความรู้บริการวิชาการ นโยบายและแผน การจัดการความรู้ (KM) จรรยาบรรณนักวิจัย video กิจกรรม แบบฟอร์มการขอใช้บริการทรัพย์สินทางปัญญา ตารางกิจกรรม/อบรม ปฏิทินกิจกรรม รายงานปฏิบัติงานประจำวัน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บริการ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ผู้ดูแลระบบ ติดต่อสายตรงผู้บริหาร

หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการวิจัย ไวท์ ไทเกอร์ จำกัด
ขอเชิญร่วมเป็นเครือข่ายทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 23 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญบุคลากรวิจัยในสังกัดสมัครเข้าร่วมอบรมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกล ยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดและหลักการตรวจสอบการออกแบบหลักสูตร สมาคมเครื่องข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและส่งบทความวิจันาเสนอในงานประชุม IBD2023 First Announcement
ขอเชิญบุคลากรบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดประชุมวิจัยนานาชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

เปิดรับข้อเสนอสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2567 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนกิจกรรมเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่สู่นักวิจัยมืออาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social