หมวดข่าวสาร

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น แจ้งเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 6
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม"การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อ่านทั้งหมด

Shop Homepage - Start Bootstrap Template 

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ข่าย และลูกข่าย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ และเรื่องการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรคณะกรรมการบริหารจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563"
อ่านทั้งหมดระบบส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ระบบตรวจสอบสถานะบทความวารสาร


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ศูนย์วิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ภาพกิจกรรม

Bootstrap Example

ดูภาพทั้งหมด


☰ Social