ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : การอบรมหลักการและประเด็นในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ให้ได้ทุน)

วันที่ : 2-3 กรกฎาคม 2563

เวลา : 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ : อบรมออนไลน์

QR Code สำหรับการอบรบ >> Cinque Terre

หรือเข้าผ่านทางลิงค์ >> https://bit.ly/31gyMN2

Cinque Terre


รายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวสุภาพร ปรารมย์ อื่น ๆ คณะพยาบาลศาสตร์
2 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 นายคมสันต์ นาควังไทร มรภ.กพ แม่สอด
4 นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
5 นายอดิเรก ฟั่นเขียว มรภ.กพ แม่สอด
6 นางสาวตรรกพร สุขเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง คณะวิทยาการจัดการ
8 นายประพล จิตคติ คณะวิทยาการจัดการ
9 นางเพ็ญศรี จันทร์อินทร์ คณะวิทยาการจัดการ
10 นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกำจร มรภ.กพ แม่สอด
11 นางสาวประภัสสร กลีบประทุม คณะวิทยาการจัดการ
12 นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
13 นายธีรศิลป์ กันธา มรภ.กพ แม่สอด
14 นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์ มรภ.กพ แม่สอด
16 นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์ มรภ.กพ แม่สอด
17 นางสาวรัษฎากร วินิจกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 นางเพชรา บุดสีทา คณะวิทยาการจัดการ
19 นางสาวพัชรีรัต หารไชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 นางสาววิไลลักษณ์ สวนมะลิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 นางสาวโอกามา จ่าแกะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 นายณัฐพล บ้านไร่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ มรภ.กพ แม่สอด
25 ว่าที่ร้อยตรีราตรี สิทธิพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ
26 นางสาวมัลลิกา ทองเอม มรภ.กพ แม่สอด
27 นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ คณะวิทยาการจัดการ
28 นางสาวกนกวรรณ เขียววัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29 นายนรุตม์ บุตรพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
30 นางปาณิสรา จรัสวิญญู คณะวิทยาการจัดการ
31 นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี มรภ.กพ แม่สอด
32 นางน้ำฝน สะละโกสา มรภ.กพ แม่สอด
33 นายพีรพัฒน์ พวงจิตร คณะครุศาสตร์
34 นางสาววรรษวัลย์ วงศ์กำแหง คณะครุศาสตร์โปรแกรมวิชาภาษาจีน
35 นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ มรภ.กพ แม่สอด
36 นางสาวพรพรรณ มัศโอดั อื่น ๆ องค์การสวนสัตว์
37 นายชัยอนันต์ โภคสวัสดิ์ อื่น ๆ องค์การสวนสัตว์
38 นางสาวเสาวภา ชูมณี อื่น ๆ มรภ เพชรบูรณ์
39 นางสาวอังคณา ตาเสนา มรภ.กพ แม่สอด
40 นางสุจิตรา เตโช อื่น ๆ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
41 นางปัณฑารีย์ แต้ประยูร อื่น ๆ ม.มหิดล นครสวรรค์
42 นางสาวสุรางค์รัตน์ พันแสง อื่น ๆ มรภ.เพชรบูรณ์
43 นางสาวพวงผกา แก้วกรม อื่น ๆ มรภ.เพชรบูรณ์
44 นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

☰ Social