ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562

เวลา : 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Cinque Terre

เพิ่มข้อมูลการสมัครรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นายขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2 นายคมสันต์ นาควังไทร มรภ.กพ แม่สอด
3 นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกำจร มรภ.กพ แม่สอด
5 นางสาวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ มรภ.กพ แม่สอด
6 นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท์ มรภ.กพ แม่สอด
7 นางสาววนัสนันท์ ศิริรัตนะ มรภ.กพ แม่สอด
8 นางสาวทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ มรภ.กพ แม่สอด
9 นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์ มรภ.กพ แม่สอด
10 นายอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ มรภ.กพ แม่สอด
11 นางสาวศศิกัญชณา บุญนาค มรภ.กพ แม่สอด
12 นายสามารถ ยืนยงพานิช มรภ.กพ แม่สอด
13 นางสาวมัลลิกา ทองเอม มรภ.กพ แม่สอด
14 นางพรรษพร เครือวงษ์ มรภ.กพ แม่สอด
15 ว่าที่ร้อยตรีทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ มรภ.กพ แม่สอด
16 นายชัยรัตน์ บุมี คณะครุศาสตร์
17 นางสาวศุภมาส ผกากาศ มรภ.กพ แม่สอด
18 นางสาวอังคณา ตาเสนา มรภ.กพ แม่สอด
19 นายวันชัย เพ็งวัน มรภ.กพ แม่สอด
20 นางสาวพิมประไพ ขาวขำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 นางสาวสุทธีรา คำบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 นางสาวโอกามา. จ่าแกะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25 ว่าที่ร้อยตรีอิสสราพร กล่อมกล่ำนุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26 นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู มรภ.กพ แม่สอด
27 นายมนูญ บูลย์ประมุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 นายอิทธิพล เหลาพรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
29 นายสมโภชน์ วงษ์เขียด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 นายสมโภชน์ วงษ์เขียด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32 นางสาวดวงนภา ลาภใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
33 นายทวิช ปิ่นวิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา
34 นายฐิติโรจน์ รินรส บัณฑิตวิทยาลัย
35 นายสมศักดิ์ สมานไทย บัณฑิตวิทยาลัย
36 นางสาวลำพรวน บัวเผียน บัณฑิตวิทยาลัย
37 นายนพคุณ ชูทีน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
38 นางจันทร์ฉาย จรวุฒิพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย
39 นายวิชานนท์ กมลรัตน์ บัณฑิตวิทยาลัย
40 นางยุเวช ทองนวม บัณฑิตวิทยาลัย
41 นางสาวถาวรีย์ รามสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
42 นางจรรยา วงษ์อยู่ บัณฑิตวิทยาลัย
43 นางสาวประพัสสร บัวเผื่อน คณะวิทยาการจัดการ
44 นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
45 นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
46 นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง คณะวิทยาการจัดการ
47 นายประดิษฐ์ นารีรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 นายสุภาสพงษ์ รู้ทำนอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
49 นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด คณะครุศาสตร์
50 นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
51 นางสาวศิริพร โสมคำภา คณะวิทยาการจัดการ
52 นางอนุธิดา เพชรพิมูล คณะวิทยาการจัดการ
53 นายถิรวิท ไพรมหานิยม คณะครุศาสตร์
54 นางสาวรัษฎากร วินิจกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
55 นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 นางสาวปราณี เลิสแก้ว คณะครุศาสตร์

☰ Social