ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน

วันที่ : 25 - 26 มิถุนายน 2561

เวลา : 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Cinque Terre

เพิ่มข้อมูลการสมัครรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 นางสาววิไลลักษณ์ สวนมะลิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา คณะวิทยาการจัดการ
4 นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด คณะครุศาสตร์
5 นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 นางสาวกันยา มั่นคง คณะวิทยาการจัดการ
7 นางรัชนีวรรณ บุญอนนท์ คณะวิทยาการจัดการ
8 นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ คณะวิทยาการจัดการ
9 นางสาวประพัสสร บัวเผื่อน คณะวิทยาการจัดการ
10 นายประจักษ์ กึกก้อง คณะวิทยาการจัดการ
11 นางสาวกันยารัตน์ ทองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 นางสาวชุติมา สังวรินทะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 นางสาวโสรยา วรนุช กองพัฒนานักศึกษา
14 นางสาวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง บัณฑิตวิทยาลัย
15 นางสาวปราณี แผนดี กองพัฒนานักศึกษา
16 นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์ คณะครุศาสตร์
17 นางสาวอรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์
18 ว่าที่ร้อยตรีบรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน คณะวิทยาการจัดการ
20 นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว คณะวิทยาการจัดการ
21 นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ สำนักงานอธิการบดี
22 นางสาววรรณวณัช ด่อนคร้าม คณะวิทยาการจัดการ
23 นางสาวสุทธีรา คำบุญเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 นายตฤณ หงษ์ใส คณะครุศาสตร์
25 นางปรีชาภรณ์ ขันบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26 นายวิจิตร ฤทธิธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27 ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ มณีธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

☰ Social