ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

วันที่ : 27 มิถุนายน 2561

เวลา : 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Cinque Terre

เพิ่มข้อมูลการสมัครรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด คณะครุศาสตร์
2 นายภูริณัฐร์ โชติวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 นางพัตราภรณ์ อารีเอื้อ คณะวิทยาการจัดการ
5 นางบุษบา เหมือนวิหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6 นางสาวปวีณา พลเก่ง สำนักงานอธิการบดี
7 นายหลินภู คณะครุศาสตร์
8 นายมนตรี หลินภู คณะครุศาสตร์
9 นายประจักษ์ กึกก้อง คณะวิทยาการจัดการ
10 นางสาวภัทรวรรณ ไชยภักดิ์ คณะครุศาสตร์
11 นายนายวิชานนท์ ผ่องจิตต์ มรภ.กพ แม่สอด
12 นางพรรษพร เครือวงษ์ มรภ.กพ แม่สอด
13 นางสาวกันยารัตน์ ทองแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 นายจักรพันธ์ หวาจ้อย คณะวิทยาการจัดการ
15 นางศรินญา หวาจ้อย คณะครุศาสตร์
16 นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา คณะวิทยาการจัดการ
17 นางสาวเฉลิมรัตน์ จันทร์กระจ่าง บัณฑิตวิทยาลัย
18 นางปรีชาภรณ์ ขันบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19 นายชัยรัตน์ บุมี คณะครุศาสตร์
20 นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ์ คณะครุศาสตร์
21 นางสาวอรทัย บุญเที่ยง คณะครุศาสตร์
22 นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 นายตฤณ หงษ์ใส คณะครุศาสตร์
24 นายนพคุณ ชูทัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

☰ Social