ตารางการจัดกิจกรรมและอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อการอบรม วันที่อบรม ช่วงเวลา สถานที่
1 Cinque Terre การลงพื้นที่พัฒนาโจทย์วิจัย 4 - 5 กันยายน 2561 13.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
2 Cinque Terre การพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 29 สิงหาคม 2561 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสักทอง ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ

☰ Social