ตารางการจัดกิจกรรมและอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อการอบรม วันที่อบรม ช่วงเวลา สถานที่
1 Cinque Terre การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564 22 พฤษภาคม 2562 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ

☰ Social