ตารางการจัดกิจกรรมและอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อการอบรม วันที่อบรม ช่วงเวลา สถานที่
1 Cinque Terre การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 10 มิถุนายน 2562 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ

☰ Social