ตารางการจัดกิจกรรมและอบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ภาพประกอบ ชื่อการอบรม วันที่อบรม ช่วงเวลา สถานที่
1 Cinque Terre การเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน 25 - 26 มิถุนายน 2561 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกาสะลอง อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
2 Cinque Terre การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 27 มิถุนายน 2561 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
3 Cinque Terre เขียนโครงร่างวิจัย อย่างไรให้ได้ทุน - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 มิถุนายน 2561 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ

☰ Social