รายงานข้อมูลความต้องการตารางแสดงรายการความต้องการ 18 รายการ

ลำดับ ความต้องการ ผู้ส่งข้อมูล
1 1 1
2 แปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง นายวัชรินทร์ สืบเจ๊ก
3 ขาดความอบอุ่น สตอบอรี่
4 จัดการที่ดินเสื่อมโทรมม นพรัตน์ ไชยวิโน
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สวย สวย สวย
6 ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งในชุมชน พิมมาลา แก้วมาลา
7 klonglan puen
8 สิ่งแวดล้อม นาย ย จันดี
9 จัดการที่ดินเสื่อมโทรมม นพรัตน์ ไชยวิโน
10 พัฒนาสินค้า รุ่งทิพย์
11 มณฑล ดด
12 ต้องการให้สถานบันวิจัยพัฒนา เข้ามาเพื่อขับเคลื่อนชุมชน เนื่องจากชุมชนมีปัญหาด้านการเกษตร การผลิตกล้วยไข่ ไม่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูง กัญญาณัฐ นิลจินดา
13 ต้องการแปรรูปกล้วยไข่ นายวัชรินทร์ สืบเจ๊ก
14 แปรรูปผลไม้ ชัชนา กังธีระวัฒน์
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ วววว
16 Test- ปัญหาน้ำไม่ไหล นาย เขียว หางใหม้
17 การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข สมิตา อรรควงษ์
18 มีความต้องการอยากจะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ นายสุรเชษฐ ขอนทอง

พัฒนาโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

69 หมู่1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

research@kpru.ac.th

055-706555 ต่อ 1760, 4231