rocket_contact

สายตรงผู้อำนวยการ/ร้องเรียน

    ระบบสายตรงผู้อำนวยการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รับข้อเสนอความคิดเห็นในการพัฒนา ปรับปรุงสถาบันวิจัยและพัฒนา 2) รับฟังเสียงสะท้อนหรือข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชน เช่น การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ความไม่เป็นธรรมในการให้บริการ การรับสินบน ความไม่โปร่งใสต่อการดำเนินการภายในองค์กร เป็นต้น ทั้งนี้ การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภายในหน่วยงานถือเป็นความลับทางราชการ สถาบันวิจัยฯและผู้รับผิดชอบ จะปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กรณีต้องการ "สอบถามข้อมูลอื่นๆ" ให้ท่านกรอกผ่านระบบ