ปฏิทินการดำเนินการ

     การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การส่ง การพิจารณา และนำเสนอบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ มีกำหนดดังนี้

กิจกรรม
ระยะเวลา
ลงทะเบียน และรับสมัครบทความ ขยายเวลา บัดนี้ - 16 มกราคม 2566 14 กุมภาพันธ์ 2566
ชำระเงิน
  - สำหรับนักศึกษาภายใน มรภ.กพ. (700 บาท/บทความ)
  - สำหรับนักศึกษาภายนอก มรภ.กพ. (1,000 บาท/บทความ)
ขยายเวลา บัดนี้ - 23 มกราคม 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับแก้บทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ธันวาคม 2565 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอบทความ 1 มีนาคม 2566 8 มีนาคม 2566 | เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
นำเสนอบทความผ่านระบบออนไลน์ 15 มีนาคม 2566

หมายเหตุ : 1.ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบทความ หลังจากตรวจสอบการชำระเงินเสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนด

                 2.ผู้จัดการประชุมไม่รับชำระค่าลงทะเบียนในวันนำเสนอ และจะพิจารณาส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเฉพาะบทความที่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น สำหรับบทความที่ไม่ได้รับการตอบรับขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน