ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)

วันที่ : 25 - 26 มิถุนายน 2562

เวลา : 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ : ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องประชุม ชั้น2 (48223) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Cinque Terre

เพิ่มข้อมูลการสมัครรายชื่อผู้ลงทะเบียนกิจกรรม/อบรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ลำดับ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน
1 นายขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
2 นายทวิช ปิ่นวิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา
3 นางสาวอภิญญา แซ่ยั้ง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

☰ Social